Literatura e përdorur gjatë përpilimit të këtij libri

 

Lexues të nderuar, dëshirojmë t’ju njoftojmë me disa libra që i kemi marrë si referencë gjatë përpilimi të këtij libri të tefsirit. Disa prej tyre i kemi përdorë si elemente themelore të veprës sonë. Dëshirojmë që lexuesit tanë t’i njoftojmë më gjerësisht me këto libra sepse këto libra nuk janë përkthyer ende në Turqi ose nuk janë botuar ende. Ne e shohim si të dobishme që të përmendim edhe një herë rëndësinë e kësaj. Posaçërisht, duam që të theksojmë se këto libra prej të cilëve kemi përfituar janë të respektuara nga të dy grupet.

Ne e kemi parë si të pashmangshëm përdorimin e këtyre librave të shquara nga fusha e hadithit, historisë dhe tefsirit. Ata që kanë njohuri për këto libra do të mund të kuptojmë se sa janë të vlefshme këto libra, ndërsa për ata që nuk kanë njohuri në lidhje me këtë çështje ne jemi munduar që të shpjegojmë aq sa kemi pasur mundësi për një gjë të tillë. Librave synnit kemi dhënë një vend të gjerë në këtë punim, posaçërisht e kemi kushtëzuar veten që t’i përdorim librat më burimor. Inshalla, i kemi bindur lexuesit tanë në këtë drejtim.

 

Titulli i librit: “Tefsir el-Imam Hasan Askeri”

Emri i autorit: Imami i njëmbëdhjetë i Ehli Bejtit, Hasan el-Askeri

 

Imam Hasan Askeri është bërë shehid në vitin 260 H. Ky tefsir që e kemi në dorë, është njëri prej tefsirëve të imamëve të Ehli Bejtit dhe i cili është shkruar nga ana e sahabeve të tij sipas diktimit të Imamit. Ky tefsir përmban shumë hadithe dhe rrëfime historike të vlefshme. Si burim, për neve ka qenë një vlerë e pakalueshme dhe ne kemi përfituar shumë nga ky libër. E ndjejmë si një përgjegjësi që të tregojmë se në lidhje me këtë libër të Imamit ka shumë mospajtime në mesin e shiitëve.

Disa dijetar shiitë janë të mendimit se ky libër është shkruar mbasi që kishte ndërruar jetë Imami, por shumica janë të mendimit se ky libër është shkruar në kohën sa ishte në jetë Imami, përmes sahabeve të tij. Është me rëndësi se ky libër është një burim i paevitueshëm në mesin e shiitëve dhe, ne e kemi shfrytëzuar duke u bazuar në këtë. Herën e parë, ky tefsir është botuar në Teheran gjatë vitit 1268 H.

Ky libër është botuar edhe më vonë, në vitet 1313 H dhe 1315 H. Librin që e kemi në dorë është botuar në vitin 1409 H. Ky botim është botimi më i plotësuar dhe më i përmirësuar, në krahasim me botimet e mëhershme. Libri është botuar në qytetin e shenjtë të Kumit, që gjendet në Iran, nga ana e fondacionit të Imam Mehdiut.

 

2- Titull i librit: “Tefsir el-Kumi”

Autori i librit: Ali bin Ibrahim ibn Hashim el-Kumi

 

Babai i këtij autori është me origjinë nga Iraku dhe ka migruar prej qytetit të Kufes në qytetin e Kumit. Për këtë arsye e ka marrë nofkën Kumi, gjegjësisht për arsye se ka jetuar në qytetin e Kumit. Ali bin Ibrahimi ka jetuar deri në vitin 308 H. Ai ishte njëri prej atyre që ka jetuar në kohën e Imam el-Askerit.

Babai i tij, Ibrahim bin Hashimi, ka jetuar në kohën e Imamit të tetë të Ehli Bejtit, Imam Rizasë. Ai ka ndërruar jetë në vitin 217 H. Këtu po e përmendim babanë e tij sepse edhe Ali bin Ibrahimi e ka përmendur atë në tefsirin e tij. Autori i tefsirit, Ali bin Ibrahim el-Kumi, ka siguruar një vend në mesin e autorëve më të shquar shiitë dhe ky tefsir do ta ruajë vlerën e tij deri në ditën e Kiametit.

Nuk do të bëjmë gabim nëse themi se libri i tij bën pjesë në librat burimor të Imamëve të Ehli Bejtit. Librin që e kemi në dorë është botuar në vitin 1404 H dhe është botuar nga ana e fondacionit Dar el Kutub ven-Neshr, të qytetit të Kumit.

 

3- Titull i librit: “Tefsir al-Ajashi”

Autori i librit: Ebu Nasr Muhamed bin Mesun et-Temimi, el-Kufi, es-Semerkandi

 

Ky ishte njëri prej dijetarëve më të shquar shiitë, i cili e ka arritur shkallën më të lartë në fushën e hadithit dhe të tefsirit. Sipas origjinës, ai ishte një dijetar synnit, por më vonë kaloi në mez-hebin dhe besimin e Ehli Bejtit. Përfitimin e diturisë ka filluar në moshën e re dhe e ka vazhduar me një sukses të madh. Ajashi ka jetuar deri në fundin e shekullit të tretë Hixhri. Nuk kemi ndonjë informatë për datën e saktë të vdekjes së tij. Librin që e kemi në dorë është shtypur në vitin 1991 nga ana e fondacionit A’lami, me seli në Bejrut.

 

4- Titulli i librit: “Tefsir Furat el-Kufi”

Autori i librit: Ebu’l Kasem Furat bin Ibrahim el-Kufi

 

Ka jetuar në mes të shekullit të dytë dhe të tretë Hixhri dhe ka studiuar në kohën më të shkëlqyer të diturisë. Ai ishte bashkëkohësi i dijetarëve më të mëdhenj të Kufes në kohën e famës më të madhe të këtij qyteti. Ai e kishte arritur shkallën më të lartë në fushën e hadithit dhe të tefsirit. Në librat e historisë nuk mund të gjejmë shënime të shumta në lidhje me jetën e tij. Përkundër kësaj, emri i tij dhe i babait të tij është përmendur në shumë libra. Dijetarët shiitë nuk ia kanë dhënë aq shumë vlerë Furatit për shkak se ai nuk ishte i lidhur për mez-hebin e Ehli Bejtit në kuptimin e plotë të fjalës. Dhe, ne mendojmë se ky është shkaku i mospërmendjes së tij në librat e historisë.

 

Edhe dijetarët synnit nuk ia kanë dhënë ndonjë vlerë të posaçëm për shkak të qëndrimit të tij ndaj besimit synnit. Sipas gjasës, mund të themi se Furati i takonte një grupi të shiitëve me emrin Zejdije, sepse në tefsirin e tij ka përmendur në shumë vende pikëpamjet e zejdive. Edhe nëse tefsiri i tij nuk është një libër me kuptimin e plotë të një tefsir shiitë, prapëseprapë brenda tefsirit janë të përmbajtur shumë rrëfime që vijnë nga Imamët e Ehli Bejtit dhe është një burim i pazëvendësueshëm në këtë drejtim. Librin që e kemi në dorë është botuar në vitin 1992 nga ana e fondacionit Nu’man me seli në Bejrut.

 

5- Titulli i librit: “Mexhma ul-Bejan fi tefsir el-Kuran”

Autori i librit: Ebu Ali Fadl bin hasan et –Tabresi

 

Është njëri prej dijetarëve të shquar shiitë dhe që përmendet më së shumti në librat burimor shiitë. Ky tefsir ka vlerë të madhe sipas pikëpamjes së historisë, hadithit dhe diturive tjera dhe gëzon një respekt të madh në të dy grupet. Tabresi ka vdekur në vitin 548 H. Librin që e kemi në dorë është botuar në vitin 1986 nga ana e fondacionit Dar el-Ma’rifa nga Bejruti.

 

6- Titulli i librit: “Te’vil el-Ajat ez-Zahira fi fadail i’tratu Tahira”

Autori i librit: Sejjid Sherefuddin Ali el-Husejni el-Astrabadi

 

Autori ka jetuar në mes viteve 950 dhe 1050. Ishte prej dijetarëve më të shquar të kohës së tij dhe ka përfituar prej dijetarëve më të shquar të kohës së tij. Në lidhje me të mund të gjenden shënime të gjera në librat e biografisë. Librin që e kemi në dorë është botuar në vitin 1409 H në qytetin e shenjtë të Kumit.

 

7- Titulli i librit: “El-Lavami ul Nuranijja fi esmai Ali ve Ehli Bejtihi el-Kuranijja”

Autori i librit: Sejjid Hashim el-Musavi el-Bahrani

 

Ky është i njohur në mesin e dijetarëve dhe të njohësve (arif), dhe ka lënë shumë vepra të shkruara mbas vetes. Ky person ishte një hulumtues i shkathët dhe është përmendur me të mbarë në libra të shumta si dhe është pranuar virtyti i tij nga ana e të tjerëve. Ai njihet si njëri prej dijetarëve më burimor shiitë. Librin që e kemi në dorë është shtypur në vitin 1404 H në Isfahan.

 

8- Titulli i librit: “El Burhan fi tefsir-ul Kuran”

Autori i librit: Sejjid Hashim el-Musavi el Bahrami

 

9- Titulli i librit: “Tefsir es-Safi”

Autori i librit: Muhamed Muhsin el-Fajdul Kashshani

 

Ishte prej mendimtarëve më të mëdhenj të kohës së tij dhe profesori i shquar i filozofisë. Ishte i shquar edhe në fushën e fikhut (juridiksionit islam) dhe njëri prej edukuesve më të mëdhenj të kohës së tij. Ka vdekur në vitin 1091 H. Librin që e kemi në dorë është botuar në vitin 1979 në qytetin e bekuar të Meshhedit

 

10- Titulli i librit: “Bejan es-Sade” (Tefsir)

Autori i librit: Haxh Sultan Muhamed el-Xhanabizi

 

Ky është prej njohësve (arif) të shquar, i cili e ka zbukuruar tefsirin e tij me tevilët e Imamëve të Ehli Bejtit. Ka lindur në vitin 1251 H dhe jetën e tij e kaloi me dituri dhe irfan.

 

11- Titulli i librit: “El Mizan fi tefsir el-Kuran”

Autori i librit: Allame Sejjid Muhamed Husejn et-Tabatabai

 

Njëri prej dijetarëve më të mëdhenj të shekullit katërmbëdhjetë dhe pesëmbëdhjetë. Tefsiri i tij përmban të gjitha llojet e diturive fetare. Atë e ka përforcuar përmes rrëfimeve të Imamëve të Ehli Bejtit.

 

12- Titulli i librit: “Ma nuzila min’el Kurani fi Ali ” (Tefsir)

Autori i librit: Hafëz Ebu Nuajm Ahmed bin Abdullah el-Isfahani

 

Ky është njëri prej dijetarëve më të shquar synnit që ka fituar më së shumti vlerë në diturinë e hadithit. Madje, ka pasur edhe pikëpamje të tilla që ky mund të bëhet edhe imami i një mez-hebi. Ai është bërë i njohur në tërë botën islame me veprën e tij “Hiljet ul-Evlija”. Ne kemi përfituar prej pendës së tij posaçërisht në lidhje me Imam Aliun. Dëshirojmë që tërë ymmeti të përfitojë prej tefsirit të tij dhe kjo është një vepër me vlerë tepër të çmueshme. 

 

13- Titulli i librit: “Shavahid ut-Tenzil” (Tefsir)

Autori i librit: Hafëz el-Kebir Ubejdullah bin Abdullah bin Ahmed

 

Ky është i njohur si gjykatësi Haskani el-Hanefi en-Nishaburi. Ai është njëri prej dijetarëve burimor të synnitëve dhe këtë tefsir e ka shkruar posaçërisht për Imam Aliun dhe Imamët tjerë të Ehli Bejtit. Ai, Allahu qoftë i kënaqur me të, i është përkushtuar të vërtetave pa ia dhënë vend ndonjë fanatizmi dhe kjo ishte një goditje e madhe për dijetarët që shitnin mend si xhahilat.  Sujuti ka përmendur në veprën e tij “Tabakat” se ky dijetar ka vdekur në vitin 570 H.

 

14- Titulli i librit: “Xhami’ ul Bejan fi tefsir el-Kuran”

Autori i librit: Ebu Xhafer Muhamed bin Xherir et-Taberi

 

Është prej prijësve të dijetarëve synnit. Dijetarët që flasin për të thonë se grada e tij është i një imami të një mez-hebi. Ai ishte një prijës në dituritë e historisë, tefsirit dhe hadithit. Ka lindur në vitin 224 H.

 

15- Titulli i librit: “Garib el-Kuran”

Autori i librit: Hafëz Kasim ibn Selam Ebu Ubejd el-Harvi

 

Ishte prej dijetarëve më të shquar të Mekes. Ka vdekur në vitin 223 H dhe është prej xhematit të synnitëve.

 

16- Titulli i librit: “Shifa es-Sudur”

Autori i librit: Hafëz Ebu Bekr en-Nakkash el-Bagdadi

 

I takon dijetarëve të zgjedhur synnit dhe ka vdekur në vitin 351 H.

 

17- Titulli i librit: “El Keshfu vel Bejan” (Tefsir)

Autori i librit: Ebu Is-hak es-Sa’alabi

 

Është prej dijetarëve të shquar dhe burimor synnit. Tefsiri i tij është shumë i vlefshëm dhe është përmendur edhe në tefsirët e mëvonshëm. Ebu Is-haku ka vdekur në vitin 427.

 

18- Titulli i librit: “Esbab’un  un-Nuzul” (Tefsir)

Autori i librit: Ebi Hasan Ali bin Ahmed el-Vahidi en-Nishaburi

 

I takon dijetarëve të shquar dhe autentik synnit. Ka vdekur në vitin 468 H.

 

19- Titulli i librit: “Ma’alim et-Tenzil” (Tefsir)

Autori i librit: Ebu Muhamed Hysejn bin Mesud el-Bagavi

 

Ky dijetar synnit ishte i dalluar prej mesit të dijetarëve të tefsirit. Vdiq në vitin 516 H.

 

20- Titulli i librit: “Tefsir el-Keshshaf”

Autori i librit: Mahmud bin Ymer ez-Zamahsheri

 

Ky dijetar synnit ishte i dalluar prej mesit të dijetarëve të tefsirit. Lindi në vitin 467 H.

 

21 - Titulli i librit: “Tefsir el-Kurtubi”

Autori i librit: Ebu Bekir Jahja el-Kurtubi

 

Ky dijetar synnit ishte i dalluar prej mesit të dijetarëve të tefsirit. Vdiq në vitin 567 H.

 

22- Titulli i librit: “Tefsir ul-Kebir” ose “Mefatih ul-Gajb”

Autori i librit: Muhamed Fahreddin er-Razi

 

Është prej dijetarëve më të shquar synnit. Tefsiri i tij është me famë botërore. Ka lindur në vitin 544 H.

 

23- Titulli i librit: “Hazin tefsiri”

Autori i librit: Alaedin Ali bin Muhamed el-Hazin

 

Ka qenë njëri prej dijetarëve të shquar synnit dhe ka vdekur në vitin 725 H.

 

24- Titulli i librit: “Tefsir Ibn Kesir”

Autori i librit: Amadeddin Ibn Kesir el-Dimashki

 

Njëri prej dijetarëve të famshëm synnit në fushën e hadithit dhe të tefsirit. Ka vdekur në vitin 774 H.

 

25- Titulli i librit: “Dur el-Mensur” (Tefsir)

Autori i librit: Hafëz Xhelaledin Abdurrahman es-Sujuti

 

Njëri prej dijetarëve synnit që ishte prej hulumtuesve të shquar në çdo fushë. Ka vdekur në vitin 911 H.

 

26- Titulli i librit: “Sirexh’ul Munir” (Tefsir)

Autori i librit: Shemsedin esh-Sherbijni el-Kahiri

 

Njëri prej dijetarëve synnit, i cili ka vdekur në vitin 977 H.

 

27- Titulli i librit: “Tefsir Ebu’s Su’ud”

Autori i librit: Muhamed bin Muhamed Ebu Su’ud el-Umadi

 

Ky person kishte punuar si kadi dhe myfti në Stamboll, dhe ka vdekur në vitin 982 H

 

28- Titulli i librit: “Feth-el Kadir” (Tefsir)

Autori i librit: Muhamed bin Ali esh-Shevkani

 

Njëri prej hulumtuesve të shquar synnit, i cili ka vdekur në vitin 1250 H.

 

Deri tani i kemi përmendur vetëm librat e tefsirit prej të cilëve kemi përfituar. Tani do t’i përmendim vetëm titujt dhe autorët e disa veprave që kanë qenë të dobishëm sipas pikëpamjes së historisë dhe hadithit. Së pari do t’i përmendim librat e dijetarëve synnit.

 

29- Titulli i librit: “Sahih-i Buhari”

Autori i librit: Muhamed bin Ismail el-Buhari

 

Ky është shejhi i dijetarëve synnit të hadithit. Nuk e shohim të nevojshëm që të japim njohuri në lidhje me këtë autor, sepse është i njohur në të gjitha vendet islame.

 

30- Titulli i librit: “Sahih-i Muslim”

Autori i librit: Muslim bin Haxhxhaxh en-Nishaburi

 

31- Titulli i librit: “Sahih-i Tirmizi”

Autori i librit: Muhamed bin Isa et-Tirmizi

 

32- Titulli i librit: “Sahih-i Nesei”

Autori i librit: Ahmed bin Shuajb en-Nesei

 

33- Titulli i librit: “Sahihi-i Ebi Davud”

Autori i librit: Ebi Davud es-Sixhistani

34- Titulli i librit: “Sahih-i Ibn-i Maxhe”

Autori i librit: “Ibn Maxhe el-Kazvini

 

35- Titulli i librit: “Mustedrik es-Sahihajn”

Autori i librit: Hafëz Ebi Abdullah Muhamed el-Hakim en-Nishaburi

 

36- Titulli i librit: “Musned”

Autori i librit: Ahmed bin Hanbel, imami i mez-hebit hanbeli

 

37- Titulli i librit: “Musned”

Autori i librit: Ebi Davud et-Tajalasi

 

38- Titulli i librit: “Sunen el-Kubra”

Autori i librit: Hafëz Ebu Bekr Ahmed bin Husejn el-Bejhaki

 

39- Titulli i librit: “Hiljet’ul Enbija”

Autori i librit: Hafëz Ebu Nuajm Ahmed bin Abdullah el-Isfahani

 

40- Titulli i librit: “Tabakat’ul-Kubra”

Autori i librit: Muhamed bin Sa’d

 

41- Titulli i librit: “Tarih Bagdad”

Autori i librit: Hafëz Ebu Bekr Ahmed bin Ali el-Hatib el-Bagdadi

 

42- Titulli i librit: “Tarih el-Umam vel-Muluk

Autori i librit: Ebu Xhafer Muhamed bin Xherir et-Taberi

 

43- Titulli i librit: “Mushkil el-Asar”

Autori i librit: Ebi Xhafer Ahmed bin Muhamed et-Tahavi

 

44- Titulli i librit: “Usud ul-Gaaba”

Autori i librit: Izzeddin Ebi Hasan Ali Ibn’ul Esir

 

45- Titulli i librit: “El-Istij’ab”

Autori i librit: Hafëz Ebi Ymer Jusuf bin Abd’el Birr

 

46- Titulli i librit: “El-Isaba”

Autori i librit: Hafëz Shehabuddin Ahmed bin Ali el-Askalani ibn Haxher

 

47- Titulli i librit: “Mizan’ul I’tidal”

Autori i librit: Hafëz Shemseddin Muhamed bin Ahmed ez-Zehebi

 

48- Titulli i librit: “Kasas el-Enbija”

Autori i librit: Ahmed bin Muhamed es-Sa’alabi

 

49- Titulli i librit: “El-Imamatu ves-Sijase”

Autori i librit: Ebi Muhamed Abdullah ibn Muslim ibn Kutajba

 

50- Titulli i librit: “Mexhma’uz-Zevaid”

Autori i librit: Hafëz Nuraddin Ali bin Ebi Bekr el-Hejsemi

 

51- Titulli i librit: “Kenz-ul Umal”

Autori i librit: Alauddin Ali bin Husameddin el-Muttaki el-Hindi

 

52- Titulli i librit: “Fajd’ul-Kadir”

Autori i librit: Allame Abdulrauf el-Munavi

 

53- Titulli i librit: “Rijad un-Nadara”

Autori i librit: Hafëz Ebi Xha’fer Ahmed bin Abdullah el-Muhib et-Tabari

 

54- Titulli i librit: “Sava’ik-ul Muhrika”

Autori i librit: Shehabuddin Ahmed ibn Haxher el-Hejtemi

 

55- Titulli i librit: “Nur el-Absar”

Autori i librit: Shejh Mumin ibn Hasen esh-Sheblenxhi

 

56- Titulli i librit: “El-Menakib”

Autori i librit: Muvaffik ibn Ahme del-Mekki el-Havarezmi

 

57- Titulli i librit: “Fusul el-Muhimma”

Autori i librit: Ali bin Muhamed bin Sabbag el-Mekki

 

58- Titulli i librit: “Mu’xhemus-Sagijr”

Autori i librit: Hafëz Ebi Kasem Ibn Ahmed et-Taberani

 

59- Titulli i librit: “Nazm Durer es-Samtajn”

Autori i librit: Xehmaleddin Muhamed ibn Jusuf ez-Zarendi

 

60- Titulli i librit: “Hajat el-Hajvan el-Kebir”

Autori i librit: Shejh Kemaleddin ed-Damiri

 

61- Titulli i librit: “El Milel ven-Nihal”

Autori i librit: Ebi Feth Muhamed ibn Abdelkerim esh-Shehristani

 

62- Titulli i librit: “Tabakat-ul Shafi’ija”

Autori i librit: Ebi Bekr ibn Ahmed Takijeddin ed-Dimashki

 

63- Titulli i librit: “Firdervs’il Ahbar”

Autori i librit: Hafëz Shijruvejh ibn Shehredar ed-Dejlemi

 

64- Titulli i librit: “Tezkiret’ul Huffaz”

Autori i librit: Ebu Abdullah Shemseddin ez-Zehebi

 

65- Titulli i librit: “Mu’xhem ul Kebir”

Autori i librit: Hafëz Ebi Kasem Sulejman et-Taberani

 

66- Titulli i librit: “El-Mi’jar vel-Muvazane fi fadail emirel-muminin Ali bin Ebi Talib”

Autori i librit: Ebi Xha’fer Muhamed ibn Abdullah el-Askeli el-Mu’tezili

 

67- Titulli i librit: “Esma el-Menakib fi tehzib Esna el-Matalib”

Autori i librit: Muhamed bin Muhamed el-Xhezri el-Dimashki

 

68- Titulli i librit: “Kijafat’ul Talib fi menakib Ali bin Ebi Talib”

Autori i librit: Hafëz Muhamed ibn Jusuf el-Kenxhi

 

69- Titulli i librit: “Tezkiret’ul-Havvas”

Autori i librit: Allame Sibt ibn Xhezvi

 

70- Titulli i librit: “Feraid’us-Samtajn”

Autori i librit: Shejh-ul Islam Ibrahim ibn Muhamed el-Xhuvejni el-Hurasani

 

71- Titulli i librit: “El-Kamil fid-Du’fai er-Rixhal”

Autori i librit: Hafëz Ebi Ahmed Abdullah ibn Udej

 

72- Titulli i librit: “Siret-i Ibn-i Hishsham”

Autori i librit: Ebu Muhamed Abdulmelik ibn Hisham

 

73- Titulli i librit: “Me’arixhu’n-Nubuve” ose “Alti Parmak Pejgamberler Tarihi”

Autori i librit: Muinuddin Muhamed ibn Emin Hirevi

 

74- Titulli i librit: “Hazret-i Ali Divan”

Autori i librit: Mustakimzade Sulejman Sadeddin Efendiu

 

75- Titulli i librit: “Futuh’ul-Buldan”

Autori i librit: Ahmed bin Jahja el-Belazuri

 

76- Titulli i librit: “Sir’ul Alamejn”

Autori i librit: Muhamed bin Muhamed el-Gazali

 

77- Titulli i librit: “El-Mexhruhin”

Autori i librit: Hafëz Muhamed ibn Hubban Ebi Hatim el-Busti

 

78- Titulli i librit: “Sherh Nehxhi’l Belaga”

Autori i librit: Ibn Ebi’l Hadid el-Mu’tezili

 

79- Titulli i librit: “Akdu’l Ferid”

Autori i librit: Ahmed ibn Muhamed ibn Abdrabbeh el-Andalusi

 

80- Titulli i librit: “Ensabu’l-Eshraf”

Autori i librit: Ahmed bin Jahja el-Belazuri

 

81- Titulli i librit: “Vafijatu’l-A’jan”

Autori i librit: Ebi Abbas Shemseddin Ahmed bin Muhamed ibn Halikan

 

82- Titulli i librit: “El-Musannaf”

Autori i librit: Hafëz Abdullah ibn Muhamed ibn Ebi Shejbe 

 

83- Titulli i librit: “Kitab exh-Xherhu vet-Te’dijl”

Autori i librit: Hafëz Ebi Muhamed Abdurrahman ibn Ebi Hatim er-Razi

 

84- Titulli i librit: “Enciklopedia e Bashkësisë Islame të Turqisë”

Autori i librit: Një grup autorësh

 

85- Titulli i librit: “Jenabiu’l-Mevedde”

Autori i librit: Shejh Sylejman el-Kanduzi el-Belhi

 

86- Titulli i librit: “Siretu’l-Nebevijje”

Autori i librit: Ebi’l Feda Ismail ibn Kethir

 

87- Titulli i librit: “Menakib Ali bin Ebi Talib”

Autori i librit: Ebi Hasan Ali ibn Muhamed Ibn Magazili

 

88- Titulli i librit: “Tarih Ja’kubi”

Autori i librit: Ahmed ibn Ja’kub el Ja’kubi. Për këtë autor thonë se është shiitë.

 

89- Titulli i librit: “Muruxhu’z-zeheb”

Autori i librit: “Ebi’l Hasan Ali bin Hysejn el-Mes’udi. 

Për këtë autor thonë se është shiitë.

 

90- Titulli i librit: “Tarih el-Hulefa”

Autori i librit: Hafëz Xhelaleddin Abdurrahman ibn Ebi Bekr es-Sujuti

 

91- Titulli i librit: “Makatil et-Talibijjin”

Autori i librit: Ebi Ferexh el-Isfahani

 

92- Titulli i librit: “Ujunu’l-Ahbar”

Autori i librit: Ebi Muhamed Abdullah ibn Muslim ibn Kutajda

 

93- Titulli i librit: “Terxhemet el-imamu Ali bin Ebi Talib min tarih Madinatu Dimashk”

Autori i librit: Hafëz Ebi Kasim Ali bin Hasan Ibn Asakir

 

94- Titulli i librit: “Kunuz el-Hakaik”

Autori i librit: Abderrauf el-Munavi

 

95- Titulli i librit: “Xhamiu’s-Sagir”

Autori i librit: Xhelaleddin Abdurrahman es-Sujuti

 

96- Titulli i librit: “Zahairu’l-Ukba”

Autori i librit: Ebi Xha’fer Ahmed bin Abdullah el-Muhib et-Tabari

 

97- Titulli i librit: “Xhevahiru’l-Akdejn”

Autori i librit: Ali bin Abdullah el-Hysejni el Semhudi

 

98- Titulli i librit: “Hasais emirel-muminin Ali bin Ebi Talib”

Autori i librit: Ahmed ibn Shuajb en-Nesei

 

99- Titulli i librit: “El-Aasar”

Autori i librit: Muhamed ibn Hasan esh-Shejbeni. Nxënësi i Ebu Hanifes.

 

100- Titulli i librit: “El-Erba’in”

Autori i librit: Hafëz Muhamed ibn Ebil-Fuvaris

 

101- Titulli i librit: “Kitabu en-Niza fijma bejn Ben-i Umejje ve Ben-i Hashim”

Autori i librit: Makrizi

 

102- Titulli i librit: “El-Itikan fi ulumet el-Kuran”

Autori i librit: Sujuti

 

103- Titulli i librit: “El-Futuh”

Autori i librit: Ibn A’sem

 

104- Titulli i librit: “Nijl el-Evtar”

Autori i librit: Shevkani

 

105- Titulli i librit: “Tarihu’l Kebir”

Autori i librit: Buhari

 

106- Titulli i librit: “Matalib el-Alijja bi zevaid mesenid es-Semanijja”

Autori i librit: Ibn Haxher el-Askalani

 

107- Titulli i librit: “Matalib es-suul fi menakib Al-i er-Rasul”

Autori i librit: Muhamed ibn Talha esh-Shafi

 

108- Titulli i librit: “Delail en-Nubuvve”

Autori i librit: Bejhaki

 

109- Titulli i librit: “Rebiu’l-Ebrar”

Autori i librit: Zamahsheri

 

110- Titulli i librit: “Kitab Siffin”

Autori i librit: Nasr ibn Muzahim

 

111- Titulli i librit: “Is’af er-ragibin fi sijret el-Mustafa ve fadail Ehli Bejtihi et-Tahirin”

Autori i librit: Muhamed ibn Ali es-Sabban el-Hanefi

 

112- Titulli i librit: “Ihja el-mejjit bi-fadail Ehli Bejt”

Autori i librit: Sujuti

 

113- Titulli i librit: “El-Ithaf bi-hib el-Eshraf”

Autori i librit: Abdullah bin Amir esh-Shebravi esh-Shafii

 

114- Titulli i librit: “El Faik fi garijb el-Hadis”

Autori i librit: Zamahsheri

 

Tani do t’i përmendim veprat dhe autorët e tyre shiitë:

 

115- Titulli i librit: “El-Kafi”

Autori i librit: Ebu Xhafer Muhamed ibn Jakub el-Kulejni

 

116- Titulli i librit: “Men la jahduruhu el-Fakijh”

Autori i librit: Ebu Xhafer Muhamed bin Ali ibn Babuvejh el-Kummi

 

117- Titulli i librit: “El-Istibsar fima-ahtalafa fijhi minel-Absar”

Autori i librit: Ebu Xhafer Muhamed bin Hasan et-Tusi

 

118- Titulli i librit: “Bihar’ul-Envar”

Autori i librit: Shejh Muhamed Bakir el-Mexhlijsi

 

119- Titulli i librit: “El-Gadijru”

Autori i librit: Shejh Abdelmuhsin Ahmed el-Amijni en-Nexhefi

 

120- Titulli i librit: “Sahifatu’l-Abrar”

Autori i librit: Allame Mirza Muhamed Taki

 

121- Titulli i librit: “Es-sakib fil-Menakib”

Autori i librit: Ebu Xhafer Muhamed bin Ali Ibn Hamza et-Tusi

 

122- Titulli i librit: “Medinatu’l Ma’axhiz”

Autori i librit: Sejjid Hashim el-Bahrani

 

123- Titulli i librit: “Masharik envaru’l-Jakin fi ebrar Emirelmuminin”

Autori i librit: Hafëz Rexheb el-Bersi

 

124- Titulli i librit: “Basairu’d Derexhat”

Autori i librit: Ebu Xhafer Muhamed bin Hasan Furuh es-Saffar

 

125- Titulli i librit: “Irshad el-Kulub”

Autori i librit: Shejh Ebi Muhamed Hasan ibn Muhammed ed-Dejlemi

 

126- Titulli i librit: “Ma’ani el-Ahbar”

Autori i librit: Shejh Ebu Xhafer Muhamed ibn Muhamed Ibn Babuvejh es-Saduk

 

127- Titulli i librit: “Menakib”

Autori i librit: Ebi Hasan Muhamed ibn Ahmed Ibn Shazan

 

128- Titulli i librit: “Hiljatu’l-Abrar”

Autori i librit: Sejjid Hashim el-Bahrani

 

129- Titulli i librit: “Ujun ahbar er-Rida”

Autori i librit: Ebu Xhafer Muhamed ibn Babuvejh el-Kummi es-Saduk

 

130- Titulli i librit: “Nahxhu’l-Hak”

Autori i librit: Hasan ibn Jusuf el-Mutahhari el-Hilli

 

131- Titulli i librit: “Fadailu’l-Hamseti mines-Sihah-i es-Sitteti”

Autori i librit: Sejjid Murteda el-Husejni

 

132- Titulli i librit: “El-Muraxha’at”

Autori i librit: Sejjid Abdulhusejn Sherefuddin el-Musavi

 

133- Titulli i librit: “Menakib Al-Ebi Talib”

Autori i librit: Ibn Shehr-Aashub

 

134- Titulli i librit: “Poezi të zgjedhura nga Divan-i Kebir”

Autori i librit: Mevlana Xhelaleddin er-Rumi. 

 

Përkthimi i Ministrisë së Arsimit dhe i Edukimit të Turqisë. Këtë autor e pranojmë si të paanshëm.

 

Deri më këtu i përmendëm librat që kanë të dobishëm në përpilimin e librit tonë. Dëshirojmë që të cekim se ka edhe shumë libra me të cilët jemi konsultuar dhe që nuk i kemi përmendur këtu. Qëllimi ynë ka qenë përpilimi i një libri duke u bazuar në librat më burimor ekzistues. Këtë po e përmendim për të treguar se jemi të gatshëm për të dhënë përgjigje për çdo pyetje që parashtrohet në lidhje me ndonjë çështje që është përmendur në këtë libër.

 

Elhamdulillahi rabbil alemin ve sallallahu ala sejjidina ve nebbijina Muhamed ve Ehli Bejtihi et-tahirin ve sel-lim.