Sakifa,prvi državni udar

''Umar se razljuti [kada je čuo ovo] i reče: ‘Ako Bog da, ustaću među narodom i upozoriti ga na one koji žele prigrabiti vlast nad njim.' Na ovo sam mu rekao: 'Nemoj, o Vladaru vjernika, jer se na hadžu okuplja svakakav svijet, i oni najnižeg sloja. Ako budeš govorio njih će biti najviše među tvojim slušaocima, pa kada se raziđu oni će tvoje riječi svakako prenositi ne razumijevajući šta si htio reći. Zato sačekaj dok se ne vratiš u Medinu, grad Sunneta, u kojem onda možeš reći ljudima od razuma i uglednicima ono što hoćeš. Šta god da kažeš oni će to pravilno protumačiti i ispravno te razumjeti.' Umar se s ovim složio rekavši: ''Allaha mi, učinit ću to čim se vratimo ...'

''Kada smo došli u Medinu pred kraj mjeseca zul hidže, prvog petka ja [Ibn Abbas] sam bio u džamiji među prvima … Umar se smjestio na mimber i kada je muezin završio s ezanom, nakon što je veličao Allaha, rekao je: ‘Danas ću reći ono što je Allah odredio da kažem a možda će to biti i moj zadnji govor. Onaj ko ga razumije i zapamti neka ga ponese sa sobom kuda god išao, a onaj ko ga ne bude razumio neka mu se ne suprotstavlja.

  Nastavi čitati ...

 


Kojim se to riječima oprostili od Božijeg Poslanika?

 

“Kada je Poslanik bio na samrti, u kući bijahu ljudi a među njima Omer Ibn Hattab. Reče Poslanik, s.a.v.a.:

“Donesite mi da vam napišem nešto nakon čega nikada nećete zalutati.”Tad reče Omer: “Zaista je bol savladala Vjerovjesnika, a kod vas je Kur'an. Dovoljan nam je Kur'an.”

Tada ljudi u kući pokazaše međusobno neslaganje i počeše se prepirati. Neki od njih govorahu:“Priđite, da vam napiše Vjerovjesnik ono nakon čega nećete zalutati.”Drugi govorahu ono što je rekao Omer. Pošto se diže nepromišljen govor i poraste neslaganje pred Vjerovjesnikom, Resulullah im reče:

“Ustajte!”Ibn Abbas je govorio: Nastavi čitati ...

 

"Ljubav" i mržnja prema Allahovom Poslaniku s.a.v.a.

 

Ja ću  dokazati čitaocu da je hadis jedan od najaktuelnijih problema među ostalim problemima muslimana sve do danas, a naročito danas zbog vehabijskih univerzitetskih doktora koji doktoriraju na polju hadisa,

Naći ćete ih da memorišu mnoštvo hadisa koji su u duhu njihove škole mišljenja, većina tih hadisa su plod umajadskih radionica laži, njihovih prethodnika (selefa) koji su nastojali da utrnu svijetlo orginalne poruke islama i da portretišu Poslanika, s.a.v.a., kao slabo pamtećeg klauna koji ne zna šta govori, koji nije svjestan kontradiktornih hadisa i dijela čija bi protuvriječnost bila smješna i ludaku. Nastavi čitati ...Slučaj Fadak

U ono vrijeme Fadak je bilo razvijeno, plodno mjesto udaljeno od Medine oko 140 kilometara. Poslije Hajbera to je bilo sljedeće veće uporište jevreja. Kada su muslimani osvojili sve hajberske tvrđave, Poslanik s.a.v. je poslao svog izaslanika da pregovara sa liderima jevreja Fadaka. Njihov vođa se zvao Nuš b. Nun. Oni odlučiše da ne pružaju otpor nego da se mirno stave pod upravu islama. Složili su se da svake godine daju muslimanima pola uroda za što bi im bila pružena zaštita imovine  života.Prema propisima islama, teritorije koje su osvojene u ratu uz materijalne i ljudske žrtve muslimana pripadaju svim muslimanima a njihova administracija leži na vladaru. Međutim, teritorije koje padnu u ruke muslimana mirnim putem, pripadaju Poslaniku s.a.v., i poslije njega Imamu. Polslanik s.a.v. (ili Imam) ima potpun autoritet nad tom zemljom  i ima pravo da je nekome da ili izda u najam. Jedna od namjena za koju može koristiti ovaj imetak je podmiri životne troškove svoje familije. Upravo radi ovog Poslanik s.a.v. je poklonio Fadak svojoj kćerci hazreti Fatimi, tj. da bi ona i njena familija imali siguran izvor primanja poslije njegove smrti. Također, razlog za ovo bila je i činjenica da je Poslanik s.a.v. odredio njenog muža Alija za svog nasljednika i halifu muslimana poslije njega. Ova dužnost je zahtijevala da on ima siguran izvor prihoda odakle bi bio u stanju podmirivati i neke od državnih troškova. Upravo ovo su željeli spriječiti oni koji su se dokopali vlasti poslije Poslanikove smrti, tako što su oduzeli Fadak hazreti Fatimi.  Nastavi citati ...


Pozadina Kerbele

Mora se pogledati dalje od samog bojnog polja, do ranih dana islama, kako bi se razumjeli uzrok, činjenice i okolnosti koje su dovele Imama Husejna (as) da se suoči saogromnom vojskom u Kerbeli, kao i razum i filozofiju iza njegovog odbijanja da se podvrgne naizgled jednostavnom zahtjevu na vjernost Jezidu. Čitajući sljedeće stranice, čitalac će shvatiti da je sjeme bitke na Kerbeli posijano mnogo prije rođenja imama Husejna (a.s.) i da mu je kasnije bitka konačno nametnuta.O tome svjedoče ponovljene tvrdnje Jezidove vojske da iako sam imam Husejn (a.s.) nije učinio ništa protiv njih ili protiv islama, oni se okupili da osvete svoje pretke koje je ubio njegov otac, imam Ali (a.s.) tokom rata, bitke kod Bedra, Uhuda, al-Khandaka i Huneina.  Čitaj više →Objavljivanje Kur'ana i njegovo širenje

Kur'anske sure i ajeti nisu svi odjedanput objavljeni. Pored historije koja tvrdi da je objava Kur'ana trajala 23 godine i sami Kur'an svjedoče o tome.

Uzvišeni Allah kaţe:

“I kao Kur'an, sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo pomalo kazivao, i prema potrebi ga objavljujemo.” (El-Isra, 106)

Kur'anske sure i ajeti, nesumnjivo, nisu objavljeni onim redom kako ih danas u Kur'anu čitamo, prvo sura El-Fatiha pa El-Bekare pa Ali „Imran pa En-Nisa itd. To pored historijskih izvora potvrđuje i sam sadržaj kur'anskih ajeta. Neke sure i ajeti svojim sadržajem odgovaraju početnom periodu objave, a nalaze se na kraju Kur'ana kao sura El-„Alek i En-Nun", a neke pak odgovaraju vremenu poslije Hidžre i kasnom periodu Poslanikove misije a nalaze se na početku Kur'ana kao sure El-Bekare, Ali'Imran, En-Nisa, El-Enfal i Et-Tewbe.     Čitaj više →

 


Protivljenje ehli sunneta vel džemaata Poslanikovim sunnetima

Ljubav prema dunjaluku je zasigurno predstavljena u ljubavi prema vlasti i stjecanju položaja. Zbog vlasti su mnogi narodi uništeni, propale mnoge zemlje i narodi, a čovjek postao krvoločniji od divlje zvijeri. Na to je ukazao Božiji Poslanik, s.a.v.a., kada je rekao svojim ashabima:

 

“Ja se ne bojim za vas da ćete Bogu druga pripisivati poslije mene. Ja se bojim za vas da ćete se natjecati u vlasti.”

 

Čitaj više →


Muavija u očima imama Alija a.s.

A sad! Zaista je Allah Uzvišeni ovaj svijet stvorio radi onog što ce doci poslije njega. On na njemu iskušava stanovnike njegove kako bi pokazao koji ce od njih najbolje postupati. Mi nismo stvoreni za svijet ovaj, niti nam je naredjeno da se trudimo radi njega. Dovedeni smo na nj samo zato da bismo bili iskušavani njime. Allah tako iskušava mene tobom i tebe mnome. On je zato nas obojicu ucinio dokazom jednog protiv drugoga.

Ti si se bacio na trazenje svijeta ovog tajnovitim tumacenjem Kur'ana pa zahtijevaš od mene da polazem racun za ono što ni ruka ni jezik moj nisu pocinili kao prijestup, ali me ti i stanovnici Sirije okrivljujete, a ucenjaci tvoji poticu protiv mene neznalice tvoje. A oni tvoji, koji su ustali, poticu one koji sjede. Zato, budi svjestan Boga u pogledu sebe i ne dopusti da te šejtan vodi. Okreni lice svoje prema svijetu buducem, jer to je put naš i put tvoj. Boj se da te Allah ne pogodi od Sebe kaznom brzom koja ce uništiti korijen i posjeci granu. Kunem ti se Bogom, zakletvom koja nece biti prekršena, da cu, ako nas sudbina sastavi, nepokolebljivo stajati pred tobom, sve dok Allah ne presudi medju nama. jer On je najbolji od sudaca svih. - (Kur'an 7:87)  Čitaj više →