Sureja Beled 

 

Tevili dhe tefsiri i ajetit 42

“E ai nuk e duroi tatëpjetën; a e di ti se çka është tatëpjeta? Është lirimi i një robi...”

 

Imam Xhafer Sadiku ka thënë:

“Ne jemi tatëpjeta dhe vetëm njëri prej neve mund ta arrijë atë. Të gjithë njerëzit, përveç shiitëve tanë, janë robërit e zjarrit! Ndërsa, shiitët tanë janë robërit e liruar nga Xhehenemi!” Kur e pyetën për shkakun e kësaj, ai tha: “Ju jeni liruar nga zjarri për shkak të lidhshmërisë suaj me Urdhëruesin e Besimtarëve, Ali bin Ebi Talibin”.

 

Këtu përfundon sureja Buruxh. Elhamdulillahi Rabbil-alemin ve sallallahu ve sejjidina Muhammed ve ala Ehl-i Bejt’ihi et-tahirin ve sellim.