Sureja Infitar 

 

Tevili dhe tefsiri i ajeteve 13-14

“E s'ka dyshim se të mirët që kanë treguar bindje janë në xhenete. Dhe, se keqbërësit janë në xhehenem”

 

Imam Muhamed el-Bakiri ka thënë:

“Ne jemi të mirët që kanë treguar bindje! Keqbërësit janë armiqtë tanë”

 

Sureja përfundon këtu. Ehlamdulillah. Paqja dhe përshëndetja e Tij qoftë mbi pejgamberin Muhamedin dhe Ehli Bejtin e tij.