Sureja Humeze 

 

Tevili dhe tefsiri i ajetit 1

“Mjerë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që flet mbrapa shpine dhe që e ka bërë këtë si natyrë të tij”

 

Imam Xhafer Sadiku ka thënë:

“Personat që përmenden në këtë ajet janë ata që e kanë marrë hakun e Al-i Muhamedit nga dora e tyre”

 

Këtu përfundon sureja Humeze. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe përshëndetja e Tij qoftë mbi pejgamberin Muhamedin dhe Ehli Bejtin e tij.