80) Oslanjanje na Allaha

 

 

I posavjetuj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.1

Ti se pouzdaj u Živog, Koji ne umire, i slavi Ga hvalama! A dovoljno Mu je to Što grijehe robova Svojih zna.2

 

1390. Imam Ali, mir s njim: "Vjerovanje ima četiri stuba: oslanjanje na Allaha, prepuštanje stvari Allahu, zadovoljstvo odredbom Boži-jom i predavanje Allahovoj, dž.š., naredbi."3

1391. Imam Ali, mir s njim: "Pouzdanje u Allaha je tvrđava mudrosti."4

1392. Imam Ali, mir s njim: "Pouzdanje u Allaha je spas od svakog zla i zaštita od svakog neprijatelja."5

1393. Imam Ali, mir s njim: "U oslanjanju na Allaha je zbilja uvjerenosti."6

 

Objašnjenje pouzdanja u Allaha

 

Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas ostavi bez podrške, ko je taj ko vam, osim Njega, može pomoći? I samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici!7

Reci: "Dogodit će nam se samo ono što nam Allah odredi, On je Gospodar naš." I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!8

1394. Džebrail, mir s njim, kada ga je Poslanik, s.a.v.a., upitao o oslanjanju na Allaha, dž.š.: "To je znanje da stvorenja niti štete niti korist donose, niti daju niti lišavaju, kao i gubljenje nade u stvorenja. Kada čovjek bude takav, neće raditi ni za kog, osim za Allaha, niti će se nadati od koga ni plašiti koga, osim Allaha, i samo će se od Allaha očekivati. Eto, to je tevekkul.”9

1395. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko učini kauntezaciju 10 ili stavi zapis nema udjela u tevekkulu."11

__________________ 

1. Ali 'Imran, 159.

2. El-Furkan, 58.

3. El-Kafi, 2J47/2.

4. Gureru-l-hikem, 544.

5. El-Bihar, 78/79/56.

6. Gureru-l-hikem, 6484.

 

7. Ali ' Imran, 160.

8. Et-Tevbe,51.

9. Me'ani-lahbar, 261/1.

10. Sagorijevanje bolesnog tkiva usijanim metalom.

11. Sunen Ibn Madže, 3489.


1396. Imam Sadik, mir s njim: “Nema stvari, a da nema granicu." Ebu Besir upita: “Žrtvovao bih se za te, šta je granica tevekkula?" Imam reče: "Uvjerenost." Ebu Besir upita: "Šta je granica uvjerenosti?" Imam odgovori: "Da se pored Allaha ničeg ne plašiš."1

 

Plod oslanjanja na Allaha

 

Onome koji se u Allaha uzda On je dovoljan. Allah zaista ispunjava svoje zapovijedi; Allah je svemu mjeru odredio.2

 

1397. Lukman, a.s., svome sinu savjetujući ga: "O sine moj, uzdaj se u Allaha, zatim pitaj ljude da li ima iko ko se u Njega pouzdao, a da ga nije spasio. Sine moj, osloni se na Allaha, zatim pitaj ljude ko je taj koji se oslonio na Allaha, a On mu nije bio dovoljan."3

1398. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko želi da bude najjači čovjek, neka se osloni na Allaha Uzvišenog."4

1399. Imam Ali, mir s njim: “Ko se osloni na Allaha, teškoće mu se umanjuju, a olakšava mu se pristup resursima."5

1400. Imam Ali, mir s njim: "Ko se pouzda u Allaha, On ga obraduje, ko se osloni na Allaha, On završava njegove stvari."6

1401. Imam Bakir, mir s njim: “Ko se osloni na Allaha, ne biva savladan, ko potraži utočište u Allaha, neće biti poražen."7

1402. Imam Sadik, mir s njim: "Zaista bogatstvo i moć kruže. Kada ustanove adresu tevekkula, izaberu je za svoje prebivalište."8

1403. Imam Sadik, mir s njim, je rekao Muaviji ibn Vehebu: “Kome je dat tevekkul, data mu je dostatnost." Zatim je rekao: “Jesi li učio Allahovu knjigu: A ko se pouzda u Allaha, On mu je dovoljan."9

1404. Imam Dževad, mir s njim: "Oslanjanje na Allaha Uzvišenog predstavlja platežno sredstvo za svaku skupocjenost i stepenice za svako uzvišenje."10

 

Kako se oslanjati na Allaha

 

1405. Poslanik, s.a.v.a., reče Čovjeku koji mu se obratio riječima: "Da li da devu zavežem pa da se pouzdam u Allaha, ili da je pustim pa da se pouzdam u Allaha?": “Sveži je pa se pouzdaj u Allaha."11

_________________

1. El-Kafi, 2/57/1.

2. Et-Talak,3.

3. El-Bihar, 71/156/73.

4. Džami'u-l-ahbar, 321/904.

5. Gureru-l-hikem, 9028.

6. Džami'u-l-ahlrar, 322/905.

7. Isto, 322/907.

8. El-Kafi, 2/65/3.

9. Isto, 2/65/6.

10. El-Bihar, 78/364/5.

11. Sunenu-t-Tirmizi, 2517.

 

1406. Poslanik, s.a.v.a., je rekao ljudima koje je vidio da se ne bave poljoprivredom: "Šta je s vama?" Oni rekoše: "Mi se oslanjamo na Allaha." Poslanik, s.a.v.a., reče: "Ne, već ste se vi natovarili na pleća drugih!"1

 

1407. Imam Ali, mir s njim, sinu svome Muhammedu ibn Hanefijji, kada mu je dao zastavu u Bici oko deve: "Neka se planine pomjeraju sa svojih mjesta, ali ti se ne miči. Stisni zube, glavu svoju predaj Bogu, noge svoje čvrsto usadi u zemlju. Pogled svoj zadrži na neprijatelju najudaljenijem, pa obori pogled. I znaj da samo Allah daje pobjedu, Slavljen On je!"2

1408. Imam Ali, mir s njim, ugleda skupinu zdravih ljudi koji su sjedili u uglu džamije pa ih upita: "Ko ste vi?" Oni rekoše: "Mi se oslanjamo na Boga." On reče: "Ne, nego ste se vi natovarili na pleća drugih!"3

1409. Imam Sadik, mir s njim: "Ne napuštaj halal sticanje opskrbe jer te to pomaže u tvojoj vjeri, i sveži noge svojoj devi pa se pouzdaj u Allaha."4

1410. Imam Sadik, mir s njim: "Jedna skupina Poslanikovih ashaba, kada je objavljen ajet: Ko bude bogobojazan, On će mu put otvoriti, i opskrbit će ga odakle se ne nada, zatvorila se i posvetila se ibadetu. Govorili su: 'Opskrba nam je osigurana!' To je doprlo do ušiju Božijeg Poslanika. Poslao je nekog po njih i upitao ih: 'Šta vas je navelo da radite to što radite?' Oni rekoše: 'O Poslanice, naša je opskrba osigurana: zato smo se okrenuli ibadetu!' On im reče: 'Zaista, ko tako čini, neće mu biti udovoljeno traženjima: prihvatite se posla!"'5

 

Oslanjanje na drugog mimo Allaha

 

1411. Poslanik, s.a.v.a.: "Ne oslanjaj se na drugog mimo Allaha jer će te Allah prepustiti njemu."6

1412. Poslanik, s.a.v.a.: "Uzvišeni Allah kaže: 'Nema stvorenja koje će se osloniti na nekog drugog mimo Mene, a da Mu neću zatvoriti kapije Nebesa i Zemlje. Pa ako Me bude zvao, neću mu odgovoriti, ako bude tražio od Mene, neću mu dati.' 7

1413. Imam Ali, mir s njim: "Čuvaj se samopouzdanja bez oslanjanja na Allaha, jer je to od najvećih šejtanskih zamki!"8

________________

1. Mustedreku-l-vesail, 11/217/12789.

2. Nehdžu-l-belaga, govor 11.

3. Mustedreku-l-vesail, 11/220/12798.

4. Emali-t-Tusi, 193/326.

5. El-Kđfi, 5/84/5.

6. Muatrdreku-l-vesail, 11/217/12790.

7. Kenzu-l-'untmal, 8512.

8. Gureru-l-hikem, 2678.