59) Poklon

 

Uloga poklona u prijateljstvu

 

1059. Poslanik, s.a.v.a.: "Poklanjajte jedni drugima da bi vam srca bila ispunjena međusobnom ljubavlju. Dijelite jedni drugima poklone, jer pokloni odnose zlobu."1

1060. Poslanik, s.a.v.a.: "Poklon povlači ljubav, čuva bratstvo, odnosi zlobu; poklanjajte jedni drugima da biste se voljeli."2

1061. Imam Ali, mir s njim: "Draže mi je pokloniti bratu muslimanu nešto što mu koristi nego nešto u istoj vrijednosti udijeliti kao milostinju."3

 

Zabrana davanja poklona službenicima

 

1062. Poslanik, s.a.v.a.: "Pokloni koji se daju službenicima u cijelosti su haram."4

1063. Ebu Hamid Es-Saidi: "Poslanik je zadužio čovjeka po imenu Ibn L'tbijje iz plemena Beni Esed da sakuplja zekat. Kada je došao sa onim što je sakupio, rekao je: 'Ovo je za vas, a ovo su poklonili meni. Poslanik, s.a.v.a., ispeo se na minber... Nakon zahvale Allahu rekao je: 'Šta se to događa? Kada pošaljemo namještenika da sakupi zekat, on se vrati i kaže: Ovo je vaše, a ovo moje?! Zašto ne sjedi u kući svoga oca i majke, pa da vidi da li će mu donijeti poklon ili neće! Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, taj namještenik neće ništa uzeti, a da to na Sudnjem danu neće nositi na svome ramenu, bilo da je to deva, krava ili bleječa ovca.'"5

 

Zabrana primanja poklona od idolopoklonika

 

1064. Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista, mi ne primamo poklone od idolopoklonika!"6

1065. Imam Ali, mir s njim: "Poslanik, s.a.v.a., zabranio je primanje onoga što daju idolopoklonici: mislio je na poklone idolopoklonika s kojima ste u ratu."7

________________

1. El-Kafi. 5/144/14                                                    

2. El-Bihar. 77/1660                                                 

3. El-Kafi,5/144/12.                                                 

4. Kenzu-l-'ummal, 15068.

5. Sahihu-l-Buhari,6753.

 6. Kenzu-l-ummal, 14475,14479.

7. Mustedreku-l-Vesail,13/208/15128.

 

Podsticanje na primanje poklona

 

1066. Poslanik, s.a.v.a.: "Kada bi mi poklonili životinjske potkoljenice, primio bih ih."1

1067. Poslanik, s.a.v.a.: "Znak poštovanja brata muslimana je i primanje njegovog poklona, i poklanjanje njemu od onoga što se ima, ali da se ne opterećuje putem poklanjanja."2

1068. Poslanik, s.a.v.a., Aiši, kada iz samilosti nije htjela prihvatiti poklon od jedne sirote žene: "Zašto nisi prihvatila i zauzvrat joj dala nešto za poklon, kako ne bi pomislila da je ponižavaš?! Aiša, budi ponizna, jer Allah voli ponizne, a mrski su Mu oholi!"3

 

Uzimati natrag poklonjeno

 

1069. Poslanik, s.a.v.a.: "Onaj koji traži natrag ono što je poklonio je poput onoga ko jede ono što je povratio."4

1070. Imam Sadik, mir s njim, rekao je čovjeku koji je htio nešto pokloniti siromahu kada je on već bio otišao: "Podaj drugom siromahu, ne vraćaj to u imetak!"5

__________________

1. EI-Kafi, 5/143/9.

2. Isto, 5/143/8.

3. Kenzu-l-'ummal. 14482.

4. Isto, 46164.

5. EI-Bihar, 103/189/5.