58) Uputa

 

Opća uputa

 

Reče: “Gospodar naš je onaj koji je svemu onom što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga uputio."1

 

1051. Imam Sadik, mir s njim, u vezi sa ajetom: Mi mu pokazasmo...: "Mi Smo mu pokazali put, pa ili će ići njime, ili će ga napustiti."2

 

Oživljavanje upućivanjem

 

A ako neko oživi nekog, kao da je sve ljude oživio.3

1052. Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan za ovaj ajet: "Ko uvede nekoga iz zablude u upućenost, kao da ga je oživio, a ko nekoga izvede iz upute u zabludu, ubio ga je."4

 

Nagrada upućivanja

 

1053. El-Bihar: Prenosi se da je Davud, a.s., izašao u pustinju sam. Allah, dž.š., mu se obratio riječima: "O Davude, zašto te vidim samog?" Odgovori: "O Bože moj, moja čežnja za susretom s Tobom toliko je jaka da se ispriječila između mene i ljudi." Allait, dž.š., mu je rekao: "Vrati im se, jer zaista, ako Mi dovedeš jednog odbjeglog roba, u vrsti t ću te u Ploču kao hvaljenog."5

1054. Poslanik, s.a.v.a., rekao je Aliju, mir s njim, kada ga je poslao u Jemen: "O Ali, ne ratuj ni s kim dok ga ne pozoveš u islam. Tako mi Allaha, ako Allah tvojom rukom uputi jednog čovjeka, bolje je za tebe od onoga što Sunce obasjava i nad čime zalazi, i nad čime ti imaš vilajet, o Ali’"6

1055. Poslanik, s.a.v.a., čovjeku koji je tražio savjet od njega: "Savjetujem ti da nikoga ne pripisuješ Allahu... Pozivaj ljude u islam i znaj, za svakog onog koji se odazove tvome pozivu imat ćeš nagradu oslobađanja roba iz poroda Jakubova."7

________________

1. Ta-Ha, 50.                                               

2. EI-Bihar, 5/196/4; El-lnsan, 3.                          

3. El-Maide, 32                                               

4. El-Kafi, 2/210/1.

5. El-Bihar, 14/40/26.

6. El-Kafi,5/28/4

7.  Vesailu-š-ši'a, 11/448/5.

 

Uputa pripada isključivo Allahu

 

Ti zaista ne upućuješ onoga koga ti želiš, već Allah upućuje onoga koga On hoće, i On najbolje poznaje upućene.1

 

1056. Poslanik, s.a.v.a.: "Učinjen sam poslanikom radi pozivanja i dostavljanja poruke Božije i meni nije prepušteno od upućivanja ništa. Iblis je, također, stvoren da uljepša grijehe i njemu nije prepušteno od zablude ništa."2

1057. Poslanik, s.a.v.a.: "Rekao je Allah, dž.š.: 'Robovi moji, svi ste vi zalutali, osim onih koje Ja uputim; svi ste vi siroti, osim onih koje Ja učinim bogatim; svi ste vi grješnici, osim onih koje Ja sačuvam grijeha."3

 

Oni koje Allah upućuje

 

Ne dogodi se nevolja, osini Allahovom voljom, a ko vjeruje u Allaha, On će srce njegovo uputiti, a Allah je sveznajući.4

One koji se budu zbog Nas zalagali Mi ćemo, sigurno, putevinia našim uputiti; a Allah je zaista uz dobročinitelje!5

Allah zaista ne upućuje narod nasilnički.6

Allah zaista ne upućuje narod nevjernički.7

 

1058. Imam Bakir, mir s njim: "Zaista je Allah, dž.š., strpljiv i znalac. Zapravo, Njegova je srdžba nad onim ko ne prihvata Njegovo zadovoljstvo, On uskraćuje onome ko ne prima Njegovo davanje, a zavodi onoga ko ne prihvata Njegovu uputu."8

_________________

1. EI-Kasas, 56

2. Kenzu-l-'ummal. 546.

3. Emaii-s-Saduk.90/l.

4. Et-Tagabun. 11.

5 EI 'Ankabut. M

6. El Kasas. 50.

7. El-Ma ide, 67.

8. El-Kafi, 8/52/16.