54) San

 

I san vaš odmorom smo učinili.1

Allah uzima duše u času njihove smrti, i one koje ne umru u snu, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja druge do roka određenog. U tome su, zaista, dokazi za one koji razmišljaju.2

 

977. Poslanik, s.a.v.a.: “San je brat smrti, a Džennetlije ne umiru."3

979. Imam Rida, mir s njim: “San je vladar mozga te potpora i iz-državatelj tijela."4

979. Imam Hadi, mir s njim: “Noćno bdijenje čini san slađim."5

 

Uzdržavanje od pretjeranog spavanja

 

980. Poslanik, s.a.v.a.: "Čuvajte se pretjeranog spavanja! Zaista pretjerano spavanje ostavlja čovjeka siromašnim na Sudnjem danu."6

981. Imam Ali, mir s njim: "Ko se plaši noćnog napada, malo spava."7

982. Imam Ali, mir s njim: “Koliko li samo spavanje razori odlučnost dnevnu!"8

983. Imam Bakir, mir s njim: "Upitao je Musa, a.s., Allaha, dž.š.: 'Koji ti je rob najodvratniji?' Odgovori: 'Strvina noću i lijenčina danju.'"9

984. Imam Sadik, mir s njim: “Pretjerano spavanje upropašćuje i vjeru i Dunjaluk."10

985. Imam Kazim, mir s njim: “Ne navikavaj oči na pretjerano spavanje jer su oči najnezahvalniji dio tijela.11

986. Imam Kazim, mir s njim: "Zaista Allah Uzvišeni i Silni ne voli spavalčinu i dokoličara.12

987. Imam Askeri, mir s njim: “Ko mnogo spava, mnogo sanja."13

_________________

1. En-Nebe.9

2. Ez-Zumer. 42

3. Kenzu-I- ummal, 39321.

4. El-ihar, 62/316

5. A'lamu-d-din, 311.

6. El-lhtisas. 218.

7. Emali-s-saduk,322/4.

8. Nehdžu-l-belaga,mudrost 440; govor 241.                   

9.Kisasu-l-enbija,163/185.

10. El-Kafi,5/84/1

11. Tefsiru-l-Ajaši,2/115/149

12. El-Kafi,5/84/2

13. Ed-Duretu-l-bahire,43

 

 


Uspinjanje duša na nebo prilikom spavanja

 

988. Imam Ali, mir s njim: “Musliman ne spava u stanju džunup-luka, on spava samo u stanju čistoće. Ako ne nađe vodu, uzet će tejemum čistom površinom zemlje zato što duša vjerni-kova odlazi Allahu, dž.š., i On je susreće i blagosilja. Ako joj je stigao čas, uzima je u okrilje milosti Svoje, a ako joj nije stigao čas, Šalje je sa Svojim sigurnim melecima i vraća je u tijelo."1

 

Pravila spavanja

 

1. Higijena

 

989. Poslanik, s.a.v.a.: "Neka niko od vas ne zaspe, a ruke mu umašćene! Ukoliko tako učini pa ga snađe umni poremećaj od šejtana, neka ne kori nikoga drugog, osim sebe."2

 

2. Čistoća

 

990. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko zaspe s abdestom, ako umre u toku noći, on je kod Allaha, dž.š., šehid."3

991. Imam Sadik, mir s njim: "Ko uzme abdest i potom legne u postelju, te noći mu je postelja poput mesdžida."4

992. Imam Sadik, mir s njim: "Ko uzme abdest i zatim legne u postelju, te noći mu je postelja poput mesdžida, a ako se sjeti da nema abdesta pa uzme tejemum od svoj pokrivač, šta god da bude ako tako učini, stalno je u namazu i zikrullahu."5

 

3. Vršenje nužde

 

993. Imam Ali, mir s njim, sinu Hasanu, mir s njim: "Sine moj, hoćeš li da te poučim Četirima običajima uz pomoć kojih nećeš imati potrebe za liječnikom?" Hasan reče: "Hoću, o Predvodnice vjernika! Reče: Ne sjedaj za sofru dok nisi gladan, ustaj iza sofre dok još imaš slasti u jelu, dobro žvači hranu i kada želiš spavati, izvrši nuždu. Ako budeš tako činio, nećeš imati potrebe za liječnikom."6

______________

1. El-Bhar, 81/153/8.

2. Emali-s-Saduk. 345/1.

3. El-Bihar,76/183/7

4. Sevabu l-a'mal. 35/1.

5. El-Bihar, 76/182/6.

6. El-HisaI, 229/67.

 

4. Ispit savjesti

 

994. Imam Sadik, mir s njim: "Kada legneš u postelju, razmisli kakvu si hranu toga dana unio u svoj organizam, šta si stekao u toku dana i sjeti se da ćeš umrijeti i da te čeka proživljenje."1

 

5. Učenje Kur'ana i doua pred spavanje

 

995. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko prouči suru Ihlas kada legne u krevet, Allah, dž.š., oprosti mu pedeset godina grijeha."2

996. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko prije spavanja prouči suru Et-Takasur, sačuvan je od kaburskih muka."3

997. Poslanik, s.a.v.a.: "Kada legnete u krevet, proučite: 'Bože moj, ako mi zadržiš dušu u snu, oprosti joj, a ako mi je vratiš, čuvaj je onako kako čuvaš dobre robove Svoje."4

 

6. Spavanje na leđima ili na desnom boku

 

998. Imam Ali, mir s njim: "Spavanje ima četiri oblika. Poslanici spavaju opruženi na leđima, ali su im oči budne i čekaju objavu od Allaha; vjernici spavaju na desnom boku okrenuti prema Kibli, vladari i njihova djeca spavaju na lijevom boku da bi svarili ono što su pojeli, a Iblis, njegova braća, svaki luđak i čovjek s fizičkim nedostatkom spavaju na trbuhu."5

 

7. Dova prilikom buđenja

 

999. Huzejfe: "Kada bi Poslanik htio spavati, učio bi: 'S Tvojim imenom, Bože moj, umirem i oživljavam', a kada bi ustajao, učio bi: 'Hvala Allahu, Koji nas proživljava nakon što smo umrli i Njemu je povratak.'"6

___________________

1. El-Bihar, 76/190/21

2. Emali-s-Saduk,22/3

3. El-Bihar, 76/196/12.

4. Ilelu-š-šerai, 589/34

5. El-Hisal, 263/140

6. El-Bihar, 76/218/25.