49) Udjeljivanje milostinje

 

Udjeljivanje

 

O vjernici, udijelite od onoga čime vas Mi darujemo prije nego što dođe Dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva! A nevjernici, oni čine nepravdu.1

Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i udjeljujte iz onoga što vam On ostavlja da naslijedite, jer one od vas koji budu vjerovali i udjeljivali čeka nagrada velika.2

 

Ono što udijelite u vašu je korist.3

 

922. Poslanik, s.a.v.a.: “Tlo na Sudnjem danu bit će od vatre, osim hladovine vjernika: njegova milostinja pravi mu hladovinu."4

923. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko udijeli jedan dirhem na putu Božijem, Allah, dž.š., upisat će mu sedam stotina sevapa."5

924. Poslanik, s.a.v.a., svojim ashabima: “Ko od vas više voli imetak svojih nasljednika nego svoj imetak?" Rekoše: “Poslanice, nema među nama onoga kome je imetak nasljednika draži od njegovog imetka." Poslanik reče: "Zaista je vaš imetak ono što pošaljete, a imetak vaših nasljednika je ono što ostane iza vas."6

925. Imam Ali, mir s njim: “Blago onome koji višak svoga imetka udijeli i koji se uzdrži od suvišnog govora."7

926. Imam Ali, mir s njim: “Onim što ste udijelili vi ste u povoljnijem položaju od onoga u čije ruke je to stiglo."8

927. Imam Ali, mir s njim, u savjetu sinu Hasanu, mir s njim: “Ti od Dunjaluka imaš koristi u onome od čega izgradiš svoj Ahiret; zato udjeljuj na Putu istine i nemoj biti rizničar drugima."’9

928. Imam Bakir, mir s njim: "Nemoj davati poklon sa namjerom da dobiješ više od njega."10

929. Imam Sadik, mir s njim: "Proklet je, proklet onaj kome je Allah dao imetak, a on iz njega ništa ne udjeljuje."11

_________________

1. El-Bekare, 254.

2. El-Hadid.7.

3. EI-Bekare, 272.

4. EI Kafi, 4/3/6.

5. Emali-t-Tusi. 183/306.

6. Et-Tergibu ve-t-terhib, 2/50/8.

7. EI-Bihar, 96/117/9.

8. Guren-l-hikem, 3834.

9. Tuhafu-l-'ukul, 83.

10. EIBihar, 96/144/13.

11. Isto, 96/133/67.

 

*************************

 

Allah je obećao naknadu za udjeljivanje

 

Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će naknaditi, On je najbolji opskrbnik.1

 

930. Poslanik, s.a.v.a.: "Imetak nikada neće biti umanjen davanjem milostinje; zato udjeljujte i ne strepite!"2

931. Aiša: "Zaklali su ovcu i razdijelili njeno meso, a zatim je Poslanik, s.a.v.a., upitao: 'Je li šta ostalo?' Aiša reče: 'Ostala nam je samo plećka.' Poslanik, s.a.v.a., reče: 'Sve nam je ostalo, osim plećke.'"3

932. Imam Ali, mir s njim: "Ko je uvjeren u naknadu, udjeljuje obilno."4

933. Imam Sadik, mir s njim: "Udjeljuj i budi siguran u naknadu!"5

934. Imam Sadik, mir s njim, rekao je čovjeku koji je navodeći ajet: Šta god vi udijelite, On će naknaditi, dao do znanja da on udjeljuje, ali mu ne biva naknađeno: "Zar ti smatraš da se Allah ne drži svoga obećanja?" On odgovori: "Ne." Imam reče: "Pa šta je razlog?" On reče: "Ne znam." Imam reče: "Ako neko od vas stekne halal imetak i udijeli ga gdje treba, neće udijeliti ni dirhema, a da mu to Allah neće naknaditi."6

935. Imam Sadik, mir s njim: "Milostinja vraća dug i ostavlja blagodat."7

 

Udjeljivanje onoga što se voli

 

Nećete stići do dobrostivosti sve dok ne udijelite od onoga što volite; a bilo šta vi udijelili, Allah će, sigurno, za to znati.8

936. Ebu Tufejl: "Kupio je Ali, mir s njim, odjeću koja mu se svidjela te je zato udijelio milostinju."9

937. Imam Sadik, mir s njim, kada je udijelio šećer, a neko reče: Udjeljuješ šećer?!": "Da, nema mi ništa od njega draže, a ja volim udjeljivati ono što mi je najdraže."10

 

Ko ne ulaze u pokornost Allahu, ulaže u nepokornost

 

938. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko namjerno sprječava svoj imetak dobrim ljudima, Allah će njegov imetak silom otpremiti lošim ljudima."11

_____________________

1. Es-Sebe, 39.

2. El-Bihar, 96/131/62.

3. Kenzu-l-'ummal, 16150.

4 Nehdžu-l-belaga, mudrost 138.

5. El-Bihar, 96/130/57.

6. Mekarimu-l-ahlak, 2/21/2053.

7. EI-Kafi. 4/9/1.

8. Ali ‘Imran, 92.

9. Medžme'u-l-bejan, 2/792

10. EI-Kafi. 4/61/3.

11. Džmi'u-l-ahbar, 505/1395.

 

**********************

 

939. Imam Sadik, mir s njim: "Nema čovjeka koji će se ustegnuti da utroši jedan dirhem tamo gdje zaista treba, a da neće utrošiti dva dirhema tamo gdje nikako ne treba."1

940. Imam Kazim, mir s njim: "Ne odbijaj trošiti na Putu Božijem; u suprotnom, utrošit ćeš dvostruko u neposlušnost Bogu."2

 

Prednost udjeljivanja u neimaštini

 

941. Poslanik, s.a.v.a.: "Tri stvari spadaju u zbilju vjerovanja: udjeljivanje u neimaštini, pravedno postupanje prema ljudima i prenošenje znanja onome koji ga traži."3

942. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "U lijep ahlak vjernika spada udjeljivanje u mjeri moći."4

 

Od koga se ne prihvata udjeljivanje

 

Reci: "Udjeljivali drage volje ili mrzovoljno, od vas se neće primiti, jer vi ste opak narod!" A ništa ne sprječava da budu primljena njihova davanja, osim što u Allaha i u Njegova Poslanika ne vjeruju, i što namaz nerado obavljaju i Što samo preko volje udjeljuju.5

943. Imam Bakir, mir s njim, kada je bio upitan u vezi sa ajetom: Ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili: "Kada su ljudi pri-hvatali islam, kod njih je bilo zarade od kamate i haram imetka te bi ljudi namjerno iz svoga imetka upravo to udjeljivali. Zato im je Allah zabranio da to čine. Udjeljivanje nije ispravno, osim iz dopuštene zarade."6

944. Imam Sadik, mir s njim: "Ako bi ljudi sticali imetak na način kako im je Allah dozvolio pa iz njega udjeljivali tamo gdje im je Allah zabranio, ne bi to od njih prihvatio; a ako bi sticali na nedozvoljen način i udjeljivali tamo gdje im je naređeno, ne bi to od njih prihvatio, sve dok ne steknu na ispravan način i ne udijele na valjano mjesto."7

___________________

1. El-Kafi. 3/504/7.

2. Tuhafu-l-'ukul, 407.

3. El-Bihar, 77/52/3.

4. Tuhafu-l-ukul.282

5. Et-Tevbe. 53-54.

6. Tefsiru-l-Ajjasi, 1/149/492.

7. EI Fekih, 2/57/1694.