43) Pogledi

 

Oko je pokretač srca

 

816. Imam Ali, mir s njim: "Oko je glasonoša srca."1

817. Imam Ali, mir s njim: "Oko je uhoda srca a glasonoša razuma."2

818. Imam Ali, mir s njim: "Srce je knjiga vida."3

 

Oči su šejtanske zamke

 

819. Poslanik, s.a.v.a.: "Čuvajte se suvišnog gledanja, ono sije strasti i rađa nehat."4

820. Imam Ali, mir s njim: "Oči su šejtanske zamke."5

821. Imam Ali, mir s njim: "Bolje je slijepo oko nego suvišno gledanje."6

822. Imam Ali, mir s njim: "Ko oslobodi oko, namučit će sebe, ko ponavlja poglede, oduže mu se jadi."7

823. Imam Ali, mir s njim: "Svaki govor u kojem nema spominjanja Allaha je bezvrijedan, svaka šutnja u kojoj nema razmišljanja je odsutnost duha, svaki pogled iz kojeg se ne uzima pouka je traćenje vremena."8

824. Imam Sadik, mir s njim: "Koliko samo puta jedan pogled ima u naslijeđe dugačke jade!"9

 

Koga je ibadet gledati

 

825. Poslanik, s.a.v.a.: "Gledanje u učenjaka je ibadet, gledanje u pravednog predvodnika je ibadet, gledanje u roditelje s milošću i usrdnošću je ibadet, gledanje u brata kojeg voliš u ime Allaha je ibadet."10

826. Poslanik, s.a.v.a.: "Gledanje u tri stvari spada u ibadet: gledanje u lice roditelja, u Kur'an i u more."10

_______________

1. Gureru-l-hikem, 368.

2. El-Bihar, 104/41/52.

3. Nehdžu-I-belaga, mudrost 409.

4. El-Bihar, 72/199/29.

5. Gureru-l-hikem, 950.

6. Tuhafu-l-'ukul, 95.

7. El Bihar, 104/41/52.

8. Isto, 78/92/101.

9 El-Kafi, 5/559/12

10.El-Bihar, 74/73/59.

11. Sahifetu-l-lmami-r-Ruda, 90/19.

 

 *********************

 

Podsticaj na spuštanje pogleda

 

Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjemicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta, osim onoga što je spoljašnje'1

827. Poslanik, s.a.v.a.: "Za svaki organ čovjekovog tijela postoji udio u bludu, a blud oka je gledanje."2

828. Poslanik, s.a.v.a.: "Obarajte poglede, vidjet ćete čuda."3

829. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko napuni oko haramom, napunit će mu ga Allah na Sudnjem danu vatrom, osim ako se pokaje i uzdrži."4

830. Poslanik, s.a.v.a.: "Velika je srdžba Božija prema udatoj ženi koja svoj pogled puni drugim muškarcima ili onima koji joj nisu dopušteni."5

831. Imam Ali, mir s njim: "Ko spusti pogled, rastereti srce."6

832. Imam Sadik, mir s njim: "Pogled je strelica od otrovnih strelica Iblisovih, ko ga ostavi zarad Allaha, dž.š., a ne radi nekog drugog, Allah će mu dati vjerovanje čiju će slast iskusiti."7

833. Imam Rida, mir s njim, između ostalog, napisao je u odgovoru Muhammedu ibn Sinanu: "Zabranjeno je gledanje u kosu udatih i neudatih žena zato što uzbuđuje muškarce, što okončava smutnjom i vršenjem bludnih djela. Isto je i po pitanju ostalih dijelova ženskoga tijela koja predstavljaju izazov kao kosa, osim onoga za šta je Allah, dž.š., rekao: A starim ženama..., pa nema smetnje gledati u kosu ovih žena."8

 

Prvi pogled je nehotičan, drugi namjeran

 

834. Poslanik, s.a.v.a., je rekao Aliju, mir s njim: "O Ali, prvi pogled je u tvoju korist, a drugi je protiv tebe, a ne za tebe."9

835. Imam Sadik, mir s njim: "Prvi pogled je u tvoju korist, drugi je protiv tebe, a u trećem je propast."10

836. Imam Sadik, mir s njim: "Pogled nakon pogleda budi u srcu strasti, a to je dovoljno za smutnju čovjeka."11

________________

1. En-Nur, 30-31.

2. Džami'u-l-ahbar, 408/1129.

3. El-Bihar. lOi/41/52.

4. Isto, 76/334/1.

5. Savbu-l-a'mal, 336/1.

6. Gureru-l-hikem, 9122.

7. El-Fekih, 4/18/4969.

8. Ujunu hbari-r-Rida, 2/97.

I0. El-Fekih, 4/19/4971.

11. Isto, 3/474/4658.

12. Isto, 4/18/4970.

 

 ****************

 

Ko pogleda ženu koja mu se svidi

 

837. Imam Ali, mir s njim: "Ko od vas pogleda ženu koja mu se svidi, neka ide kući i neka spava sa svojom ženom, jer je kod njegove žene nešto poput onoga što je vidio, i neka ne pravi šejtanu puta do srca te neka ustegne oko od nje. Ako nije oženjen, neka klanja dva rekata i neka mnogo zahvaljuje Allahu i donosi salavate na Poslanika i njegov Ehli-bejt, i zatim neka traži iz izobilja Božijeg. On će mu iz milosti i dobrote otkloniti potrebu." (El-Bihar, 10/115/1.)