42) Pravednost

 

798. Imam Ali, mir s njim: "Pravednost je najbolja narav."1

799. Imam Ali, mir s njim: "Pravednost povezuje srca."2

800. Imam Ali, mir s njim: "Uz pravednost istrajavaju veze."3

801. Imam Ali, mir s njim: "Uz pravednost se povećava broj prijatelja."4

802. Imam Ali, mir s njim: "Zekat na moć je pravednost."5

803. Imam Ali, mir s njim, u vezi sa ajetom: Zaista Allah naređuje pravednost i dobročinstvo: '"Adi u ajetu je pravednost, a ihsan je činjenje dobrih djela."6

804. Imam Bakir, mir s njim: "Nema pravednosti ('adi) kao što je pravičnost (insâf)."7

 

Poticanje na pravednost prema nepravednim

 

805. Imam Ali, mir s njim: "Vjernik je pravedan prema onome ko nije pravedan prema njemu."8

806. Imam Ali, mir s njim: "Najpravedniji ljudi su oni koji su pravedni prema onima koji su im učinili nasilje."9

807. Imam Sadik, mir s njim: "Nije pravednost tražiti od braće da budu pravedni."10

 

Tražiti pravednost od sebe

 

808. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko pomaže siromašne i bude pravedan prema ljudima, on je istinski vjernik"11

809. Imam Ali, mir s njim: "Najpravedniji čovjek je onaj koji presudi sebi protiv sebe, a da mu ne sudi sudija."12

___________________ 

1. Gureru-l-hikem, 971.

2. Isto, 1130.

3. Isto, 4190.

4. Nehdžu-l-belaga, mudrost 224.

5. Gureru-l-hikem, 5448

6. Nehdžu-I-belaga, mudrost 231; En-Nahl, 90.

7. El-Bihar, 78/165/1.

8. Gureru-l-hikent, 1410.

9. Isto, 3186.

10. Emali-t-Tusi, 280/537.

11. EI Hisal, 47/4».

12. Gureru-l-hikem, 3345.

 


***************

810. Imam Ali, mir s njim: "Znajte, zaista će onome koji je pravedan prema ljudima Allah uvećati čast." 1

811. Imam Ali, mir s njim: "Od pameti za čovjeka je dovoljno da bude pravedan, a od pravednosti je dovoljno da prihvata istinu kada mu se obznani."2

812. Imam Ali, mir s njim, u pismu Maliku Aštaru: "Prema Allahu i prema ljudima budi pravedan u vezi sa sobom, i u vezi sa tvojim najbližim u porodici, i u vezi sa onim od tvojih podanika kojima si sklon, jer ako ne postupiš tako, bit ćeš nepravedan."3

813. Imam Bakir, mir s njim: "Uzvišeni Allah ima Džennet u koji neće ući, osim trojice, od kojih je i onaj koji u vezi sa sobom presuđuje na osnovu istine."4

 

Onaj koji nije pravedan

 

814. Imam Ali, mir s njim: "Trojica nikad na Dunjaluku neće ostvariti svoja prava od trojice: razuman od budale, dobri od pokvarenjaka, plemeniti od niskog."5

815. Imam Ali, mir s njim: "Neće ostvariti svoje pravo dobri kod poročnog, ni učeni kod neznalice."6

__________________

1. El-Kafi, 2/144/4

2. Kešfu-l-gumme, 3/137, 138.

3. Nehdžu-l-belaga, uputa 53.

4. El-Kafi. 2/148/19.

5. Gureru-l-hikem, 4674.

6. Isto, 10732-10743.