41) Savjet

 

 

Dostavljam vam poslanice Gospodara svoga, i ja sam vam savjetnik pouzdan.'1

 

782. Poslanik, s.a.v.a.: "Rekao je Allah, dž.š.: 'Najomiljeniji ibadet koji Mi Moj rob čini je savjet radi Mene.'"2

783. Poslanik, s.a.v.a., rekao je svojim ashabima: "Vjera je iskrenost." Prema kome? - upitaše. Reče: "Prema Bogu, prema Njegovoj knjizi, Poslaniku, predvodnicima muslimana i prema svim ljudima."3

784. Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista su najveći ljudi položajem kod Allaha na Sudnjem danu oni koji su najviše koračali po Njegovoj zemlji radi savjetovanja Njegovih robova."4

785. Poslanik, s.a.v.a.: "Čovjek treba željeti dobro svome bratu kao što ga želi sebi."5

786. Imam Ali, mir s njim: "Iskreno posavjetuj svoga brata, bilo da je savjet lijep ili gorak."6

787. Imam Sadik, mir s njim: "Obaveza je vjerniku da želi dobro vjerniku i kada ga vidi, i kada ga ne vidi."7

788. Imam Sadik, mir s njim: "Držite se iskrenog savjeta zarad Allaha, dž.š., ljudima, jer nećete susresti Allaha sa boljim djelom od toga."8

 

Znakovi savjetodavca

 

789. Poslanik, s.a.v.a.: "Četiri su znaka savjetodavca: prosuđuje na osnovu prava, daje drugome pravo, pa čak i od svoga, želi drugima ono što želi sebi i ne poseže rukom za tuđim."9

790. Imam Ali, mir s njim: "Za dobronamjernost je dovoljno čovjeku da druge sprječava od onoga što ne voli za sebe."10

791. Imam Ali, mir s njim: "Najiiskreniji prema sebi je onaj koji je naj-pokorniji svome Gospodaru, a najneiskreniji prema sebi je onaj koji je najneposluŠniji svome Gospodaru."11

______________

1. El-A'raf.68

2. Et-Tergibu ve-t-terhib, 2/577/16.

3. Sahihu Muslim, 55.

4. El-Kafi, 2/208/5

5. Isto. 2/208/4.

6. Nehdžu-l-belaga, pismo 31.

7. El-Kafi, 2/208/2

8. Isto, 2/208/6

9. Tuhafu-l-ukul, 20.

10. Kešfu-l-Gumme. 3/138.

11. Nehdžu l-belaga, govor 86.

 

 *****************

 

792. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Pretjerano savjetovanje vodi do podozrenja i sumnje."1

793. Imam Sadik, mir s njim: "Savjet od zavidnika je varka."2

794. Imam Sadik, mir s njim: "Nijedan pobožan rob neće biti iskren prema AUahu u vezi sa sobom pa da dadne pravo od sebe i uzima pravo za sebe, a da mu nisu date dvije osobine: opskrba od Allaha, koja će mu biti dovoljna, i zadovoljstvo Allahovo, što će ga spasiti."3

 

Prihvatanje savjeta

 

795. Imam Ali, mir s njim: "Blago onome koji posluša savjetodavca koji ga upućuje i koji se kloni zabludjelog koji ga vodi u propast."4

796. Imam Ali, mir s njim: "Ko suprotstavi savjetu, propada."5

797. Imam Bakir, mir s njim: "Slijedi onoga koji te rasplače, a on je iskren prema tebi, a ne slijedi onoga koji te nasmijava, ali je nepošten prema tebi."6

___________________

1. Ed-Durretu-l-bahire, 26.

2. El-Bihar, 78/194/9.

3. El-Hisal, 46/47

4. Gureru-l-hikem, 5944.

5. Isto, 7743.

6. El-Mehasin, 2/440/2526.