33) Meleci

 

Stvaranje meleka

 

Hvaljen neka je Allah, stvoritelj Nebesa i Zemlje, Koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje sto hoće, On je zaista svemoćan.'1

 

521. Imam Ali, mir s njim: "Zatim je Allah, dž.š., za nastanjenje Nebesa Svojih i naseljenje Neba najvišeg carstva Svoga, nedogode-nim stvaranjem izveo meleke Svoje. Njima je On ispunio široke nebeske staze i popunio čistine prostranih obodnica njihovih."2

522. Imam Sadik, mir s njim: "Zaista je Allah, dž.š., meleke stvorio od svjetla."3

523. Imam Sadik, mir s njim: "Bog nije stvorio nikakvih stvorenja više od meleka."4

524. Imam Sadik, mir s njim: "Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, meleka ima na Nebesima više nego čestica zemlje na Zemlji. Nema na Nebesima mjesta da se stane, a da tamo nije melek koji slavi i veliča Boga, i nema na Zemlji drveta ni ilovače, a da na njima nije smješten melek."5

 

Svojstva meleka

 

525 Imam Ali, mir s njim, o svojstvima meleka: "Oni od svih stvorenja imaju najveće znanje o Febi, i od svih najviše straha od Tebe, i od svih su Tebi najbliži. Nikad nisu bili u kičmama niti su se zadržavali u utrobama. Nisu stvoreni od tekućine neznatne. Ne raspršuju ih životne tegobe. I pored toga što su na položajima svojim od Tebe i na mjestima svojim do Tebe, i što su im težnje upravljene Febi, i što su Ti veoma pokorni i neznatno nemarni prema zapovijedi Tvojoj, ako bi se osvjedočili u srž onoga što im je od lebe skriveno, sasvim sigurno bi smatrali djela svoja neznatnim."6 

526. Imam Sadik, mir s njim: "Zaista meleci ne jedu, ne piju, ne žene se, vec žive sa aršanskim povjetarcem."7

_______________

1. Fatir, 1.

2. Nehdžu-I-belaga, govor 91 

3. El-Ihtisas,109

4.  Emali-t-Tusi, 214/372.

5. El-Bihar, 59/176/7.

6. Nehdžu-l-belaga, govor 109.

7. Tefsiru-l- Kummi, 2/206.

 

* * *

Meleci čuvari

 

On nadvladava robove Svoje i šalje vam čuvare; a kada nekome od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu.'1

 

527. Imam Bakir, mir s njim, u vezi sa jedanaestim ajetom sure Er-Ra'd: Uz svakog od vas su pratioci, ispred njega i iza njega, po Allahovu naređenju nad njim bdiju: "Naređenjem Allahovim čuvaju ga da ne upadne u jamu, ili da se na njega ne obruši zid, ili da ga ne stigne kakva šteta; kada mu stigne dosuđeno, ostavljaju ga samog s njime, predajući ga sudbini. To su dva meleka koji ga čuvaju noću i smjenjuju ih dva koji ga čuvaju danju."2

528. Te^iru-l-Kummi: "Bezgrješni je u vezi sa ajetom: Zaista imate Čuvare, rekao: 'Dva meleka zadužena za čovjeka, plemeniti pisari, zapisuju dobra i loša djela."3

 

Kuće u koje ne ulaze meleci

 

529. Poslanik, s.a.v.a.: "Došao mi je Džebrail, mir s njim, i rekao: 'O Muhammede, kako da vam dolaze meleci, a ne perete zube, ne ispirate se vodom i ne perete članke svojih prstiju."4

530. Imam Bakir, mir s njim: "Rekao je Džebrail, mir s njim: 'O Poslanice, zaista mi ne ulazimo u kuću u kojoj je ljudska slika, niti u kuću u kojoj se mokri, niti u kuću u kojoj je pas."5

________________

1. El-En'am, 61. 

2. El-Bihar, 59/179/16. 

3. Tefsiru-t-Kummi, 2/409; El-lnfitar, 10-11.

4. Nevadiru-r-Ravendi, 40

5. El-Kafi,3/393/26