3) Kocka

 

 

O vjernici, zaista su vino i kocka i prinošenje žrtvi i strelice za gatanje odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?' 1

 

57. Poslanik, s.a.v.a., odgovarajući na pitanje u vezi sa izrazom upotrijebljenim u ajetu Zaista vino i kocka...-. "Sve čime se kockate -čime dobijate ili gubite - čak i kocka i orasi!" Upitaše ga: "A šta je prinošenje žrtvi?" Reče: "Ono što se kolje za njihova božanstva." Upitaše: "A šta su strelice? Odgovori: "Strelice kojima izvlače dobitnika."2

58. Imam Ali, mir s njim: "Sve ono zbog čega se zanemaruje sjećanje na Boga - to je kocka."3

59. Imam Ali, mir s njim, kada je bio upitan o igranju šaha: "Vjernik se bavi drugim stvarima, a ne igranjem."4

60. Imam Sadik, mir s njim, u vezi s Božijim riječima: I ne jedite imetak jedni drugih na nedozvoljeni način: "Kurejšije su se kockale u imetak i porodicu pa im je Allah, dž.š., to zabranio."5

61. Es-Sekuni: "Branio je Imam Sadik, mir s njim, da djeca jedu orahe koje su dobila kockanjem, govoreći: 'To je haram!"'6

_________________

1. El-Maide,90-91

2. El-Kafi,5/123/2

3. Emali-t-Tusi,336/681

4. El-Hisal. 26/92.

5. El-Kafi, 5/122/1;El-Bekare 188

6. El-Kafi,5/123/6