29) Bolest

 

462. Poslanik, s.a.v.a.: “Grijesi bolesnika otpadaju kao lišće s drveta."1

463. Imam Ali, mir s njim: “Bolest je jedan od dvaju zatvora."2

464. Imam Bakir ili Imam Sadik, mir s njim: “Probdjeti jednu noć zbog bolesti ili bola vrednije je i veće nagradom od godine ibadeta."3

465. Imam Kazim, mir s njim: “Kada se razboli vjernik, Allah, dž.š., nadahne meleka s lijeve strane: 'Ne piši Mome robu grijehe sve dok se nalazi u Mome zatvoru i okovu.' I nadahne meleka s desne strane: 'Piši Mome robu od dobročinstava ono što si mu pisao u zdravlju."'4

 

Skrivanje bolesti

 

466. Poslanik, s.a.v.a.: “Od riznica dobra je i skrivanje nevolja, bolesti i davanja milostinje."5

467. Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je Allah, dž.š.: 'Ko bude bolestan tri dana i ne požali se nikome od onih koji ga obilaze, zamijenit ću mu tkivo boljim tkivom i krv boljom krvlju. Ako ga ozdravim, ozdravit ću ga bez grijeha, a ako mu uzmem dušu, uvest ću ga u Svoju milost.'"6

468. Imam Ali, mir s njim: “Ko sakrije od ljudi bol koja ga je ophrvala tri dana i požali se Allahu, na Allahu je da ga ozdravi od toga."7

469. Imam Ali, mir s njim: “Ko sakrije bolest od liječnika, izdao je svoje tijelo."8

470. Imam Ali, mir s njim: "Ko prešuti svoju skrivenu bol, liječnik je nemoćan da ga izliječi."9

 

Da se bude zdravo, dovoljna je bol

 

471. Davud, a.s., je običavao govoriti: “Bože moj, ne daj mi ni bolest koja će me uskratiti,ni

zdravlje koje će me nemarnim učinili,nego nešto između toga.10

___________________ 

1. Et-Tergibu ve-terhib,4/293/56

2. Gureru-l-hikem, 1636.

3. El-Kafi, 3/114/6.

4. Isto, 3/114/7.

5. Mustedreku-l-vesail, 2/68/1435.

6. EI-Kafi. 3/115/1.

7. El-Hisal, 630/10,

8. Gureru-l-hikem, 8545.

9. Isto, 8612.

10. Ed-Da'vat, 134/334.

 


472. Poslanik, s.a.v.a.: "Da se bude zdravo, dovoljna je bol kao upozorenje."1

473. Poslanik, s.a.v.a.: "Allahu, dž.š., odvratan je opaki čovjek čije tijelo i imetak ne prctrpe gubitak."2

474. Imam Bakir, mir s njim: "Kada se ne razboljeva, tijelo postane obijesno, a nema dobra u tijelu koje je obijesno.3

 

Obilazak bolesnika

 

475. Poslanik, s.a.v.a.: "Čovjek koji obilazi bolesnika hodi kroz milost Božiju."4

476. Poslanik, s.a.v.a.: "Uzvišeni Allah će na Sudnjem danu reći: 'O sine Ademov, razbolio Sam se, ali Me ti nisi obišao.' Upitat će: 'O Gospodaru moj, kako da Te obiđem, pa Ti Si Gospodar svjetova?!' Reći će: 'Zar nisi znao da je taj i taj Moj rob bio bolestan, a ti ga nisi obišao!? Zar nisi znao da ćeš - kada ga odeš obići - Mene naći kod njega!?"'5

477. Imam Sadik, mir s njim: "Ko obiđe bolesnika, slijedi ga sedamdeset hiljada meleka, mole za oprost njegovih grijeha sve dok se ne vrati kući."6

 

Pravih obilaska

 

478. Poslanik, s.a.v.a.: "Najbolji obilazak je onaj koji je najlakši."7

479. Poslanik, s.a.v.a.: "Obilazite bolesne i ispraćajte dženaze, podsjećat će vas to na Ahiret."8

480. Imam Ali, mir s njim: "Zaista je najnagrađcniji obilazak kod Allaha, dž.š., onaj kada se kratko ostane kod bolesnog, osim ako bolesnik želi i traži da se ostane duže."9

481. Imam Sadik, mir s njim: " Trajanje posjete kod bolesnika je koliko dojenje devčeta ili muženje deve."10

482. Imam Sadik, mir s njim: "Potpun obilazak bolesnog je da mu staviš ruku na nadlakticu i da brzo odeš od njega jer su posjete glupih ljudi bolesniku teže od vlastite boli."11

____________________ 

1. Tenbihu-l-havatir, 2/7.

2. Ed-Da'vat, 172/482.

3. Muškatu-l-envar, 280

4. Kenzu-l 'ummal, 25141.

5. Et-Tergibu ve-t-terhib, 4/317/3.

6. El-Kafi, 3/120/2.

7. Kemzu-l-ummal. 25139.

8. Isto, 25143.

9. El-Kafi. 3/1I8/6.

10. lsto, 3/118/2.

11. Isto, 3/118/4.