93) Islam

 

Islam

 

Allahu je prava vjera jedino islam.'1

A onome koji želi neku drugu vjeru, osim islama, neće vjera biti primljena, i on će na Onom svijetu nastradati.2

 

1423. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Islam će biti gornji i ništa ga neće nadvisiti."3

1424. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko bude postupao lijepo u islamu, neće biti pitan za ono šta je činio u džahilijetu. Ko bude loše činio u islamu, bit će pitan i za ono prije, i za ono poslije."4

1425. Imam Ali, mir s njim: "Nema odličnosti veće od islama."5

1426. Imam Ali, mir s njim: "Islam je zaista vjera koju je Allah odabrao Sebi, razvio je pred Sobom, posvetio za najbolje Svoje stvorove i postavio njene stubove na temeljima Svoje ljubavi. On je druge ponizio njenim dostojanstvom. On je druge zajednice spustio njenim uzdizanjem."6

1427. Imam Ali, mir s njim: "Islam je najsvjetliji od svih puteva i najčistiji od svih prolaza. On je vrh svjetionika, staza sjajna, svjetiljka blistava."7

 

Ko je musliman?

 

1428. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Musliman je brat muslimanu: ne čini mu nepravdu niti ga vrijeđa."8

1429. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Musliman je brat muslimanu: ne izdaje ga, ne laže mu i ne ostavlja ga na cjedilu."9

1430. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Musliman je ogledalo muslimanu."10

1431. Imam Sadik, mir snjim: "Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su ljudi sigurni. Vjernik je onaj u koga ljudi imaju povjerenje u pogledu svojih imetaka i života."11

____________________

1 Ali ’lmran, 19.

2 Ali ’lmran, 85.

3 El-Fekih, 4/334/5719.

4 El-Kafi, 2/461/2; Sahihu-l-Buliari, 6410.

5 Nehdžu-I-belaga, izreka 371.

6 Isto, govor 198.

7 Isto, govor 106.

8 Kenzu-I~'ummal, 745.

9 Isto, 747; Sunenu-t-Tirmizi, 1850.

10 Kenzu-l-’nmmal, 742.

11 Me’ani-l-ahbar, 239/1.

 

1432. Imam Ali, mir s njim: "Sedam je stubova islama: prvi je razum i na njemu je utemeljena strpljivost; drugi je čuvanje časti i istinoljubivost jezika; treći je učenje Kur'ana onakvim kakav je objavljen; četvrti je ljubav radi Allaha i mržnja radi Allaha; peti je pravo porodice Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i spoznaja njihovog vilajeta; šesti je pravo braće i čuvanje tog prava, sedmi je lijep odnos prema komšijama."1

 

Sta je islam?

 

1433. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Islam je da ti se srce pokori i da muslimani budu sigurni od tvoga jezika i tvojih ruku."2

1434. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko osvane, a briga mu ne budu poslovi muslimana, nije musliman."3

1435. Imam Ali, mir s njim: "Islam je predanost, predanost je čvrsto uvjerenje, čvrsto uvjerenje je prihvaćanje, prihvaćanje je potvrđivanje, potvrđivanje je izvršavanje, a izvršavanje je djelo."4

1436. Imam Ali, mir s njim: "Izbjegavajte izdajstvo, jer je izdaja daleko od islama."5

1437. Imam Ali, mir s njim: "Ko pomogne protiv muslimana, odrekao se islama."6

1438. Imam Sadik, mir s njim, čovjeku iz Šama koji je nakon dobivenih odgovora rekao: "Sada se pokoravam Allahu": "Ne, ti si sada uzvjerovao u Allaha, jer islam dolazi prije imana. Islamom nasljedujete jedni druge i vjenčavate se međusobno, a imanom stičete nagradu."7

1439. Imam Sadik, mir s njim: "Islamom se čuva život ljudi, ispunjavaju se povjerene stvari, supružnici bivaju dozvoljeni jedni drugima, a nagrada se daje prema imanu."8

__________________

1 Tuhafu-l-'ukul, 196.

2 Kenzu-l-'ummal, 17.

3 El-Kafi, 2/163/1.

4 Nehdžu-l-belaga, izreka 125.

5 Gurerii-l-hikem, 4742.

6 Isto, 9220.

7 El-Kafi, 1/173/4.

8 Isto, 2/25/6.