92) Vladar

 

Druženje sa vladarem tlaćiteljem

 

1412. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Čuvajte se druženja sa vladarem jer to odnosi vjeru. Čuvajte se pomaganja vladaru, jer vam se ionako ne dopadaju njegovi postupci."1

1413. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko se drži vladara, zapast će u zabludu i smutnju. Onoliko koliko se približi vladaru, toliko se udalji od Allaha."2

1414. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Čuvajte se vladarevih vrata i svite njegove, jer onaj od vas ko je bliži njegovim vratima i njegovoj sviti, udaljeniji je od Allaha, dž.š., a onome ko dadne prednost vladaru pred Allahom, dž.š., Allah oduzme bogobojaznost i učini ga smetenim."3

1415. Imam Ali, mir s njim: "Vladarev drug je kao jahač na lavu. Za-vide mu, a on najbolje poznaje svoj položaj."'4

1416. Imam Ali, mir s njim: "Izbjegavajte vladara da biste se sačuvali šejtanove varke."5

 

Poniznost pred vladarem tlaćiteljem

 

1417. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko dotrči vladaru tiraninu radi potrebe, bit će mu drug u Džehennemu."6

1418. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko radi dobitka bude hvalio vladara tlačitelja, ponizi se i bude omalovažen pred njim, bit će mu drug u Džehennemu."7

1419. Imam Sadik, mir s njim: "Svakog vjernika koji se ponizi pred posjednikom vlasti, ili onim ko se druži s njim, na račun svoje vjere, želeći ono što onaj posjeduje od Ovoga svijeta, Allah će baciti u zaborav, učinit će ga omraženim kod njega i njemu će ga prepustiti. Ako i uspije steći nešto od njegova Dunjaluka, Allah će iz toga izuzeti blagoslov."8

______________________

1 El-Bihar, 10/368/7.           

2 Isto, 75/371/13.

3 Isto, 75/372/19.

4 Nehdžu-l-belaga, izreka 263.

5 El-Bihar, 77/215/1.

6 Isto, 76/360/30.

7 Emali-s-Saditk, 347/1.

8 El-Bihar, 75/371/15.

 

1420. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ponizan, pravedan vladar je Allahova sjena i koplje Njegovo na Zemlji."1

1421. Imam Ali, mir s njim: "Vladar je čuvar Allahov na Njegovoj Zemlji."2

1422. Imam Ali, mir s njim: "Zaštita vaših poslova je u Allahovoj vlasti. Iskazujte joj stoga pokornost onakvu kakva ne zavređuje prijekor, niti je neiskrena. Tako mi Allaha, morate tako raditi, inače će vam Allah oduzeti moć islama i nikada vam je poslije toga neće vratiti, dok će je darovati drugima!"3

___________________

1 Kenzu-l-’ummal, 14589.

2 Nehdžu-l-Ma^a, izreka 332.

3 Isto, govor 169.