84) Neumjerenost

 

Neumjerenost

 

O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada hoćete da molitvu obavite! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju.'1

 

1336. Imam Ali, mir s njim: "Teško rasipniku! Koliko li je samo daleko od dobrobiti za svoju dušu i mogućnosti da obavi svoj posao!"2

1337. Imam Ali, mir s njim: "Rasipništvo je propast, a umjerenost uvećanje imetka."3

1338. Imam Ali, mir s njim: "Zaista je davanje imetka nekome ko nema pravo na njega rasipništvo i bacanje!"4

1339. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, u dovi: "Bože, spriječi me da rasipam svoju opskrbu, zaštiti moj imetak od propadanja te ga uvećaj Svojim blagoslovom, i uputi me kako da ga utrošim u dobročinstvo!"5

 

Znakovi rasipnika

 

1340. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Četiri su znaka rasipnika: hvali se krivdom, jede ono šta nije u njegovom vlasništvu, izbjegava činjenje dobra, odbacuje onoga od koga nema koristi za sebe."6

1341. Imam Sadik, mir s njim, na pitanje Ishaka ibn Ammara: "Da li vjernik može imati deset košulja?", reče: "Može." Ishak ponovo upita: "Dvadeset?" Imam reče: "Može. To nije rasipništvo: rasipništvo je kada svečanu odjeću koristiš kao svakodnevnu."7

1342. Irnam Askeri, mir s njim: "Darežljivost ima mjeru; ako se pređe, to je rasipanje."8

 

Najmanji stepen rasipanja

 

1343. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Jedan od oblik rasipanja je da jedeš sve šta poželiš."9

__________________

1 El-A'raf, 31.

2  Gureru-l-hikem, 10092.

3 El-Bihar, 72/192/9.

4 Nehdiu-l-belaga, govor 126.

5 Es-Sahifetu-s-Sedždžadiije, dova 20.

6 Tuhafu-l-ukul, 22.

7  El-Bihar, 79/317/1

8 Ed-Durretu-1-bahire, 43.

9 Kenzu-l-'untinal, 7366; Sunenu lbn Madze 3343.

 

1344. Imam Sadik, mir s njim: "Najblaži oblici rasipanja su: baciti hranu koja ostane na dnu posude, korištenje unutar kuće odjeće za vani i bacanje košpica od hurme."1

 

Ono što se ne ubraja u rasipanje

 

1345. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nema dobra u rasipanju i nema rasipanja u dobru!"2

1346. imam Sadik, mir s njim: "Nema rasipanja u onome što tijelo održava zdravim: rasipanje je u onome što upropaštava imetak i nanosi štetu tijelu."3

1347. Imam Kazim, mir s njim, na pitanje da li je rasipanje posjedovati dvadeset košulja: "Nije. Zapravo, time se odjeći produžava vijek. Međutim, rasipanje je da koristiš svečanu odjeću na prljavim mjestima."4

_____________________

1 El-Bihar, 75/303/7.

2 Isto, 77/165/2.

3 Isto, 75/303/6.

4 Isto, 79/317/1