72) Brak

 

Udajite neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i zna sve,1

 

I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.2

 

1146. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko želi da Allaha sretne čist i pročišćen, neka Ga sretne oženjen."3

1147. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "U islamu nije izgrađena nijedna građevina Allahu, dž.š., draža, niti časnija, od braka."4

1148. Božiji Poslanik,^.a.v.a.: "Brak je moj sunnet, a onaj ko ne voli moj sunnet, nije od mene."5

1149. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nema mladića koji se oženio u mladosti, a da njegov šejtan nije zapomagao: 'Teško meni, teško meni! Sačuvao je dvije trećine svoje vjere od mene.' Pa neka se rob boji Allaha za preostalu trećinu"6

1150. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada se Božiji rob oženi, upotpuni1© je pola svoje vjere; zato neka se za drugu polovinu boji Mlaka."7

1151. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Oženjen čovjek koji spava bolji je kod Allaha od samca koji danju posti, i noću bdije."8

1151. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Zasnuj sebi porodicu jer ti ona uvećava imetak."9

1153. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Vjenčavajte vaše neudate i neoženjene jer će Allah time uljepšati njihovo ponašanje i uvećati im opskrbu i ljudskost."10

1154. Imam Sadik, mir s njim: "Dva rekata oženjenog čovjeka vrjedniji su od sedamdeset rekata neženje."11

__________________

1 En-Nur, 32.

2 Er-Rum, 21 (Pogledati Ali 'Imran, 39; En-Nahl, 72; Er-Rum, 32; EI-Furtan, 74).

3 El-Bihar, 103/220/18.

4 Isto, 103/222/40.

5 Isto, 103/220/23.

6 Isto, 103/221/34.

7 Kenzu-l-'ummal, 44403.

8 El-Bihar, 103/221/25.

9 Isto, 103/217/1.

10 Isto, 103/222/38.

11 Isto, 103/219/15.

 

 

Neženje

 

1155. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najgori mrtvaci među vama su neženje."1

1156. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najgori među vama su neženje: dva rekata oženjenog vrjedniji su od sedamdeset rekata neženje."2

Nagrada za vjenčavanje braće

1157. Imam Sadik, mir s njim: "Ko oženi svoga brata muslimana, bit će među onima na koje će Allah, dž.š., na Sudnjem danu pogledati."3

1158. Imam Kazim, mir s njim: "Trojica će tražiti utočište u hladu Božijeg Prijestolja na dan kada neće biti hlada, osim Njegovog hlada: onaj ko oženi svoga brata muslimana, ili mu bude na usluzi, ili sačuva njegovu tajnu."4

 

Poticanje na ubrzavanje vjenčanja

 

1159. Imam Rida, mir s njim: "Spustio se Džibril, mir s njim, Poslaniku i rekao mu: 'O Muhammede, Gospodar tvoj ti šalje selame i kaže: Žene djevice su poput ploda na grani. Kada plod sazrije, nema lijeka za njega, osim da se ubere, u suprotnom ga Sunce iskvari i vjetar ga promijeni. Ženama djevicama isto tako, kada dostignu ono što žene dostižu, nema lijeka, osim u muževima, u suprotnom nisu sigurne od smutnje.' Potom se Božiji Poslanik uspeo na minber i obznanio ljudima ono za šta ga je zadužio Allah, dž.š."5

 

Pridavanje važnosti vjeri pri vjenčanju

 

1160. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko oženi ženu zbog njene ljepote, neće naći u njoj ono šta voli. Ko oženi ženu zbog imetka, Allah će ga prepustiti tom imetku. Zato, odabirite pobožne!"6

1161. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ne treba davati prednost lijepom licu žene pred ljepotom njene pobožnosti."7

1162. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada vam dođe prosac kojim ste zadovoljni u pogledu njegove pobožnosti i povjerljivosti,oženite ga. Ako to ne učinite, na Zemlji će nastati smutnja i velika iskvarenost." 8

_________________________

1 El-biharr, 103/220/19.                                                      5 El-Bihar, 16/223/22.

2 Kenzu-l-'ummal, 44448.                                                6 Isto, 103/235/19.

3 El-Kafi, 5/331/2.                                                                7 Kenzu-l-'ummal, 44590.

4 El-Hisal, 141/162.

 

1163. Imam Hasan, mir s njim, obraćajući se čovjeku koji je došao do njega da se posavjetuje u vezi sa vjenčanjem svoje kćerke: "Vjenčaj je za bogobojazna čovjeka, jer ako je bude volio, poštivat će je, a ako je ne bude volio, neće je zlostavljati."2

 

Pokuđenost velikog vjenčanog dara (metra)

 

1164. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najbolje žene moga ummeta su one najozarenijeg lica i najmanjeg vjenčanoga dara (mehra)."3

1165. Božiji Poslanik, s.a.v.ai/'Najbolji^jenčani dar je najlakši."4

1166. Imam Sadik, mir s njim: "Loš znak žene je velik vjenčani dar i neposlušnost mužu.5

 

Čemu treba pridavati važnost pri izboru supružnika

 

1167. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ženite se ženama časnog i dobrog porijekla jer porijeklo ostavlja traga."6

1168. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Odaberite valjane žene za svoju sjemenu tekućinu, jer žene rađaju djecu sličnu svojoj braći i sestrama.'7

1169. Božiji Poslanik, s.a.v.a., obraćajući se ljudima: "Čuvajte se bilja sa đubrišta!1" Neko upita: "O Božiji Poslanice, koje je to bilje sa đubrišta?" Poslanik reče: "Lijepa žena uzrasla u lošoj porodici."8

1170. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Čuvajte se vjenčavanja sa maloumnim ženama jer je boravak s njima gubitak, a porod im ima osobine hijena."9

 

Prava muža

 

1171. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najveće pravo od svih kod žene ima njen muž, a kod muškarca njegova majka."10

______________________

1 El-Bihar, 103/372/3.                                                                    6 Kenzu-l-'ummal, 44559.

2 Mekarimu-l-ahlak, 1/446/1534.                                                7 Isto, 44557.

3 El-Bihar,103/237/25.                                                                   8 El-Bihar, 103/232/10.

4 Kenzu-l-'ummal, 44707; El-Mustedireku 'ale-s-                  9 Isto, 1’03/237/35.

sahihajn, 2742.                                                                               10 Kenzu-l-'ummal, 44771.

5 Me'ani-l ahbar,152/1                                                                     

 

 

1172. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Teško ženi koja naljuti muža, a sretna li je žena kojom je njen muž zadovoljan!"1

1173. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Da sam naredio ikome da učini sedž-du nekom drugom, sigurno bih naredio ženi da učini sedždu mužu."2

 

Pravo supruge

 

1174. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Džebrail me je toliko savjetovao u vezi sa ženama da sam čak pomislio da mogu pustiti isključivo očite bludnice."3

1175. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Pravo žene kod muža je da je hrani, oblači i da je javno ne grdi."4

1176. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Riječi: 'Volim te', koje muškarac uputi ženi, nikada se ne brišu iz njenog srca."5

 

Služenje muža

 

1177. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Svakoj ženi koja bude mužu na usluzi Allah sedam dana zatvori sedam kapija Džehennema i otvori joj osam kapija Dženneta da uđe kuda sama želi." Također je rekaoijgNijedna žena ne napoji muža vodom, a da to za nju nije vrjednije od godinu dana posta i noćnog bdijenja."6

1178. Imam Sadik, mir s njim: "Ummu Seleme pitala je Božijeg Poslanika, s.a.v.a., o ženama u službi ljudi. Poslanik reče: 'Svaku ženu koja premjesti neku stvar u kući svoga muža, s namjerom da je uredi, Allah će pogledati, a koga Allah pogleda, neće ga kazniti.'"7

1179. Imam Kazim, mir s njim: "Džihad žene je lijepa poslušnost mužu."8

 

Služenje supruge

 

1180. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Uvijek kada muž napoji ženu vodom zaradio je nagradu."9

____________________

1 El-Bihar, 103/246/24.

 

2 El-Kafi, 5/508/6; Simenu Ibn Madže, 1842.

3 El-Bihar, 103/253/58.

4 Isto, 103/254/60.

5 El-Kafi, 5/569/59.

6 Iršadu-l-kulub, 175.

7 El-Bihar, 103/251/49.

8 El-Kafi, 5/507/4.

9 Kenzu-l-'ummal, 44435.

 

1181. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Sjedenje muža sa svojom porodicom je draže Allahu od itikafa u ovoj mojoj džamiji."1

1182. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista, Čovjek bude nagrađen za prinošenje zalogaja do usta svoje žene."2

 

Uznemiravanje muža

 

1183. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ženi koja bude uznemiravala svoga muža Allah neće primiti namaz niti dobra djela sve dok ga ne pomogne i ne zadovolji, pa čak i kada bi cijeli život postila. I na čovjeku je isti takav grijeh i kazna kada uznemirava ženu i nanosi joj nepravdu.3

1184. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Čudim se čovjeku koji udari svoju ženu, a sam je više zaslužio da bude udaren."4

1185. Imam Sadik, mir s njim: "Prokleta je, prokleta je žena koja uznemirava svoga muža i čini ga tužnim! Sretna li je, sretna li je žena koja poštuje svoga muža, ne uznemirava ga i poslušna mu je u svim stanjima!"5

 

Strpljenje povodom lošeg ponašanja

 

1186. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko se radi Allaha strpi povodom lošeg ponašanja svoje žene, Allah će mu za svaki dan i noć u kojima se strpi podariti nagradu koju je podario Ejjubu, a.s., za nevolje koje je vidio, a njoj će pisati grijeh za svaki dan i noć koliko je pijeska u pustinji.'6

1187. Božiji Poslanik, sva.v.a.: "Ženi koja se strpi u povodu lošeg ahlaka svoga muža Gospodar će podariti nagradu poput nagrade Asije bint Muzahim."7.8

 

Dobra žena

 

1188. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nakon bogobojaznosti, vjernik se nije okoristio nijednim dobrom kao što je dobra žena."9

_________________________

1 Tenbihu-l-havatir, 2/122.

2 El-Mehadždžetu-l-bejda', 3/70.

3 Vesailu-š-ši'a, 14/116/1.

4 Džami'u-l-ahbar, 447/1259.

5 El-bihar, 103/253/55.

6 Sevabu-l-a‘mal, 339/1.

7 Asija bint Muzahim je žena faraonova.

8 El-bihar, 103/247/30.

9 Kenzu-l-'ummal, 44410

 

1189. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najbolje ovosvjetsko dobro je dobra žena."1

1190. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Sreća za muškarca je dobra žena."2

 

Loša žena

 

1191. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najgora pojava je loša žena."3

1192. Imam Sadik, mir s njim: "Najgori neprijatelj čovjeku je nedostojna i loša žena."4

1193. Imam Sadik, mir s njim: "Božiji Poslanik, s.a.v.a., običavao je učiti sljedeću dovu: "Utječem Ti se od žene koja će me ostarjeti prije nego što mi prispije starost.5

 

Pokornost ženi u grijehu prema Allahu

 

1194. Imam Ali, mir s njim: "Čuvajte se loših žena i budite oprezni prema dobrim. Ako vam narede dobro, usprotivite im se da ne bi očekivale od vas pokornosti i u lošem."6

1195. Imam Ali, mir s njim: "Proklet je onaj čovjek kojim upravlja žena."7

 

Ono čega se neophodno pridržavati u opskrbi porodice

 

1196. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko ode na pazar, kupi poklon i odnese ga svojoj porodici je poput onoga koji nosi milostinju skupini kojoj je potrebna. Pri davanju poklona treba davati najprije ženskim, a potom muškima."8

1197. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Od vas je Allahu draži onaj ko obilnije opskrbljuje svoju porodicu."9

 

Adab odazivanja na poziv u svatove

 

1198. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada budete pozvani u svatove, u odlasku budite spori, jer svatovi podsjećaju čovjeka na Ovaj svijet.Kada budete pozvani na ispračaj mejita podsjeća na onaj svijet.10

1199. Božiji Poslanik s.a.v.a.:Kada budete pozvani na svadbeni ručak,odazovite se.11

_______________________

1 Kenzu-l-'ummal, 44451; Sunenu Ibn Madže,1847

2 El-Kafi, 5/327/4. 

3 El-Bihar, 103/240/52

4 El-Fekih, 3/390/4370. 

5 El-Kafi, 5/326/3. 

6 El-Bihar, 103/224/4.

7 El-Kafi, 5/518/10.

8 El-Bihar, 104/69/2.

9 Isto, 78/136/13.

 

10 El-Büwr, 103/279/2.

11 Kenzu-l-'ummal, 44617; Sahihu Mustim,2573

 

 

Poticanje na obznanjivanje vjenčanja

 

1200. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Vjenčavanja obznanjujte i to činite u džamijama!"3

1201. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Objelodanite vjenčanje, a prosidbu sakrijte!"4

_________________

3 Kenzu-l-'u-mnuil. 44536.

4 Isto, 44532.