70) Blud

 

Zabrana bluda

 

l što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan puti." 1

1105. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Silna je srdžba Allaha, dž.š., prema udatoj ženi koja napuni svoje oči nekim mimo svog muža ili mahrema. Ako učini tako, Allah uništava sva djela koja je činila, a ako ponizi postelju svoga muža, na Allahu je da je sprži vatrom, nakon što je kazni u kaburu."2

1106. Imam Ali, mir s njim: "Čovjek koji voli sebe ne čini preljubu."3

1107. Imam Sadik, mir s njim: "Na Sudnjem danu najteže će biti kažnjen čovjek koji je ubacio sjemenu, točnost u maternicu koja mu nije dozvoljena."4

1108. Tmam Rida, mir s njim: "Blud je zabranjen zbog poročnosti koje povlači za sobom, kao što su: ubistvo, neznanje o porijeklu, lišavanje djece odgoja, nered u nasljeđivanju i sve što liči na ove izopačenosti."5

 

Posljedice bluda

 

1109. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "O Ali! Blud ima šest posljedica. Tri od njih su na Ovome svijetu, a tri na Budućem. Sto se tiče posljedica na Ovome svijetu to su: uništavanje ugleda, ubrzavanje smrti i uskraćivanje opskrbe, a što se tiče onih na Budućem i svijetu to su: teško polaganje računa, srdžba Milostivog i vječnost u Džehennemu."6 

1110. Imam Ali, mir s njim: "Blud donosi siromaštvo."7

1111. Imam Bakir, mir s njim: "Našao sam u knjizi Poslanika Božijeg, s.a.v.a.: 'Kada nakon mene blud postane javan, uvećat će se broj iznenadnih smrti.'"8 

11O. Imam Sadik, mir s njim: "Kada se raširi blud, pojave se zemljotresi."9

___________________

1 El-Isra, 32 (Pogledati: En-Nur, 33; El-Fur-kan, 68),

2 El-Bihar, 76/366/30.

3 Nehdtu-l-belaga, izreka 305.

4 El-bihar, 79/26/28.

5 Isto, 79/24/19.

6 Isto, 79/22/15.

7 Isto, 79/23/18.

8 El-Kafi, 2/374/2.

’ Et-Tehzib, 3/148/318.

 

 

 

Svaki organ tijela ima udio u bludu

 

1113. Isa, a.s.: "Svaka žena koja se namiriše i izađe napolje da bi prenijela svoj miris je bludnica i svako oko koje je gleda je oko bludnika."1

1114. Isa, a.s.: "Nemoj pomno gledati ono što nije tvoje, jer sve dok čuvaš svoje oko, nećeš počiniti blud, a ako možeš da ne gledaš u odjeću žene koja ti nije dozvoljena, učini tako."2

1115. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Za svaki organ potomka Ademovog propisan je udio naslade u počinjenom bludu. Pa tako, blud oka je pogled, blud noge je hodanje, blud uha je slušanje."3

______________________

1 Tenbihu-l-havatir, 1/28.

2 Isto, 1/62.

3 Kenzu-l-'ummal, 13026.