66) Ugodnost

 

Djela koja donose ugodnost

 

1056. Imam Ali, mir s njim: "Onome ko se uzda da će mu stići ono šta je Allah propisao za njega, srce je smireno."1

1057. Imam Ali, mir s njim: "Nagodna žena je jedna od dvije ugodnosti.'"2

1058. Imam Ali, mir s njim: "Onaj ko se ograniči na ono što je dovoljno za uzdržavanje postiže udobnost i priprema se za boravak u lagodnosti.3

1059. Imam Ali, mir s njim: "Odricanje od Ovoga svijeta je najveća ugodnost."4

1060. Imam Sadik, mir s njim: "Okrepa i ugodnost su u zadovoljstvu i čvrstom uvjerenju, a tuga i briga u sumnji i nezadovoljstvu."5

1061. Imam Sadik, mir s njim: "Ugodnost nad ugodnostima je u neve-zanju srca za ljude."'6

 

Traženje ugodnosti na Ovome svijetu

 

1062. Imam Sadik, mir s njim, obraćajući se svojim drugovima: "\e žudite za nemogućim." Oni rekoše: "Ko žudi za nemogućim?! Imam reče: "Vi, zar ne žudite za rahatlukom na Ovome svijetu?! Oni rekoše: Da. Imam reče: "Ugodnost na Ovome svijetu nezamisliva je za vjernika."7

____________________

1 Gureru-l-hikem, 8763.

2 Isto, 1633

3 Nehdjul belaga,izreka 371

4 Gureru-l-Hikem,1316

5 Miškatu-l-envar 34

6 Isto, 1&4

7 El Bihar,81/195/52.