63) Nadziranje

 

Nadziranje od strane Allaha, meleka i naših tjelesnih organa

 

Allah, zaista, stalno nad vama bdije.'1

On ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj Koji bdije.2

 

1028. Imam Ali, mir s njim: "Znajte, o robovi Allahovi, da je jastvo vaše nadzornik nad vama; udovi vaši paze na vas i čuvari istiniti pamte vaša djela i broj vaših udaha. Tmina noći mrkle ne može vas sakriti od njih, niti vas tvrda, dobro zaključana vrata mogu u zaklonu držati!"3

 

Poticanje na samoposmatranje

 

1029. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "U njima, u Ibrahimovim listovima, zapisano je: 'Razuman čovjek, sve dok mu razum nije nadvladan, treba vrijeme podijeliti na vrijeme kada će se obraćati svome Gospodaru, vrijeme kada će svoditi obračun sa svojom dušom, vrijeme kada će razmišljati o onome što je Gospodar stvorio za njega, vrijeme kada će mu duša uživati u dozvoljenom, a ovo vrijeme je pomoć preostalom vremenu, te odmor i otklanjanje umora srca.'"4

1030. Imam Ali, mir s njim: "Učini svoju dušu svojim nadzornikom i od Ovoga svijeta uzmi udio za Budući!"5

1031. Imam Ali, mir s njim: "Čovjek treba biti čuvar svoga nefsa, nadzornik svoga srca i čuvar svoga jezika."6

1032. Imam Ali, mir s njim: "Allah se smilovao robu koji pazi na svoj grijeh i strahuje od svoga Gospodara."7

1033. imam Ali, mir s njim: "Razuman čovjek treba da prebroji svoje slabosti u vjeri, mišljenju, ahlaku i ponašanju, da ih sačuva u prsima ili zapiše na papir i da se potrudi da ih otkloni."8

1034. Imam Sadik, mir s njim: "Od onoga o čemu je Allah, Uzvišeni i Hvaljeni, savjetovao Isaa ibn Merjem, a.s., jeste i ono: 'O Isa, gdje god da budeš, imaj Mene u vidu!"9

1035. Imam Sadik, mir s njim: "Kome su dva dana ista, na gubitku je. Kome dan sutrašnji bude gori od današnjeg, obmanut je. Ko ne razmatra svoje mahane, one mu se nastavljaju, a onome kome se mahane nastavljaju, bolja je smrt."10

 

Samonadzor i samoobracun

 

1036. Imam Kazim, mir s njim: "Nije od nas onaj ko svaki dan ne svodi račun sa sobom. I’a ako učini dobro, od Allaha traži uvećanje, a ako počini loše djelo, Njemu se kaje i vraća."11

____________________

1 En-Nisa,1

2 Kaf, 18

3 Nehdjul belaga. govor 157.

4 El-Hisal,Hifai, 525/13

5 Gureru-l-hikem, 2429.

6 Isto, 10947.

7 Isto, 5205.

8 EI-Bihar, 78/6/58

9 Isto, 78/293/14

10 Et-Bihar, 78/277/113.

11 El-Kafi, 2/453/2,