59) Dojenje

 

Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine onima koji žele da dojenje potpuno bude.1

 

 

980. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nema boljeg mlijeka za dijete od majčinog mlijeka."2

981. Imam Ali, mir s njim: "Obrati pažnju ko će ti dojiti djecu, jer dijete raste od dojiljinog mlijeka."3

982. Imam Bakir, mir s njim: "Unajmi za svoje dijete dojilju lijepog ponašanja, a izbjegavaj onu lošeg ponašanja, jer mlijeko, zaista, prenosi osobine."4

983. Božiji Poslanik, s.a;v.a.: '"Ne unajmljujte za dojilju glupavu, a niti onu slaboga vida i krmeljavih očiju, jer mlijeko prenosi osobine."5

984. Imam Ali, mir s njim: "Čuvajte svoju djecu od mlijeka bludnica i ludih žena, jer mlijeko prenosi osobine."6

____________________

1 El-Bekare, 233 (Pogledati: El-Ahkaf, 15; Et-Talak, 6).                                                                         

2 Ujunu ahbari-r-Rida, 2/34/69.                                

3 El-Kafi, 6/44/10.

4 Isto, 6/44/12.

5 El-Bihar, 103/323/13.

6 Isto, 103/323/9.