53) Nada

 

Poticanje na opravdanu nadu

 

Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovom Putu, oni se mogu nadati Allahovoj milosti. A Allah prašta i samilostan je.1

 

892. Imam Ali, mir s njim: "Svako ko se nada - tragalac je, a svako ko strahuje - bjegunac je."2

893. Imam Ali, mir s njim, rekao je nekom ko ga je pitao za savjet: "Ne budi kao onaj koji se nada budućem životu bez djela, te odgađa pokajanje otezanjem nada, koji govori o Ovome svijetu riječima onih koji se ustežu, |Sïadi na njemu poput onih koji žude za njim."3

894. Imam Sadik, mir s njim, na pitanje o onima koji čine grijehe, a govore da imaju nadu, i stalno su u tom stanju dok ih ne sustigne smrt: "To su ljudi koji su utonuli u svoje nade i maštarije. Oni lažu, oni nemaju nada, jer svako ko ima nadu u nešto, u potrazi je za tim, i svako ko strahuje od nečega, bježi od toga."4

 

Upozorenje na nadu u nekog ili nešto mimo Allaha

 

895. Imam Ali, mir s njim: "Svaku svoju nadu položi u Allaha, dž.š., i ni u koga mimo Njega ne polaže nade, jer niko nije gajio nadu u nekoga mimo Uzvišenog Allaha, a da mu se ona nije izjalovila."5

________________

1 El-Bekare, 218.

2 Emali-l-Mufid, 207/38.

3 Nehdžu-l-belaga, izreka 150.

4 El-Kafi, 2/68/5.

5 Gureru-l-hikem, 2511.