52) Kamata

 

Upozorenje o kamati

 

882. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista je Allah, dž.š., prokleo onoga koji jede kamatu, ko je daje, zapisuje i svjedoci."1

883. Božiji Poslanik, s.a.v.a,: "U noći kada sam otišao na Miradž prošao sam pored skupine čiji su stomaci bili poput kuće u čijoj unutrašnjosti su bile zmije, koje su se vidjele izvana. Pitao sam: 'O Džebraile, ko su ovi ljudi?' On odgovori: 'To su oni koji su jeli kamatu.'"2

884. Imam Bakir, mir s njim: "Najlošija zarada je kamata."3

885. Imam Sadik, mir s njim: "Onaj koji jede kamatu neće otići sa Ovoga svijeta dok ga šejtan ne izbezumi."4

886. Imam Sadik, mir s njim: "Dirhem kamate je kod Allaha gori od bluda počinjenog sedamdeset puta sa najbližim srodnikom u Kabi, Božijoj kući."5

 

Mudrost zabrane kamate

 

887. Imam Sadik, mir s njim, na pitanje Hišama ibn Hakema o razlogu zabrane kamate: "Da je kamata dozvoljena, ljudi bi napustili trgovanje i ono za čim imaju potrebu. Zato je Allah zabranio kamatu da bi izbjegli da jedu nedozvoljeno i da bi se okrenuli ka trgovanju i kupoprodaji, a uvećanje imetka se ostvaruje međusobnim zajmovima."6

888. Imam Sadik, mir s njim, na pitanje zašto je zabranjena kamata: "Da ljudi ne bi priječili međusobno činjenje dobra."7

 

Ono cime se zapada u kamatu

 

889. Imam Ali, mir s njim: "O ljudi, prvo propisi vjere, a potom trgovina. Tako mi Allaha, zaista je kamata u ovom ummetu skrivenija od hoda mrava po mrkom kamenu."8

890. Imam Ali, mir s njim: "Ko trguje bez poznavanja vjerskih propisa uplest će se u kamatu."9

_____________________

1 Emali-s-Saduk, 346/1.

2 Kenzu-l-'ummal, 31857; Sunenu Ibn Madidže, 2264.

3 El-Kafi, 5/147/42. '•

4 Tefsiru^'AijjdSi, 1/152/503.

5 Nuru-s-sekalejn, 1/295/1177.

6 El-Bihar, 103/119/24.

7 Isto, 78/201/32.

8 Isto,103/17/16.

9 Nehdžu-l-belaga, izreka 447.

 

 

Onaj koji jede kamatu smatrajući je dozvoljenom u ratu je sa Allahom

 

O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda, neka znate, rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostat će vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti."1

 

891. Imam Sadik, mir s njim, kada je čuo da čovjek uzima kamatu i da je naziva sjerom2:

"Ako bi mi Allah, dž.š., dao vlast nad njim, sigurno bih mu odsjekao glavu!"3

_________________

1 El-Bekare, 278-279.

2 Prvo mlijeko koje majka daje dojenčeta.

3 El Kafi,5/147/11