50) Licemjerstvo

 

Osudživanje licemjerstva

 

I ne budite kao oni koji su, da se pokažu svijetu, nadmeno iz grada svoga izašli da bi od Allahova Puta odvraćali. A Allah dobro zna ono što oni rade.1

 

849. Božiji Poslanik, s.av.a..: "Teško onima koji zarađuju Dunjaluk vjerom, svojim savitljivim jezicima ljudima se predstavljaju kao čestiti, riječi su im slađe od meda, a srca su im vučija. Uzvišeni Allah kaže: 'Da li su se oni obmanuli u pogledu Mene?!"2

850. Božiji Ppslaniik,, s.a.v.a.: "Melek se sa radošću penje, noseći djela roba, a kada dođe sa njegovim dobrim djelima, Allah, dž.š., kaže: 'Ostavi ih u Sidždžin 3, jer nisu urađena radi Mene."'4

851. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Na Sudnjem danu licemjer će biti prozvan: 'O poročni! O prevarante! O dvoličnjače! Djela su ti uništena, a nagrada propala. Idi i uzmi svoju nagradu od onoga kome si činio djela.5

852. Božiji Poslanik, šfe'.v.a.: "Rekao je Uzvišeni Allah: 'Zaista sam Ja najneovisniji od svih sudionika! Zato se Ja odričem onoga ko bude činio djelo i onda u njemu bude udružio nekoga mimo Mene. Ja ga se odričem i on pripada onome koga jt uzeo za sudruga Meni!"'6

853. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Allah neće primiti djelo u kojem bude koliko i zrnce licemjerstva."7

854. Božiji Poslanik, s.a.v.a., na pitanje čovjeka: "O Božiji Poslaniče! U čemu je spas?"odgovorio je: "Da rob nije pokoran Allahu zbog ljudi."8

855. Imam Ali, mir s njim: "Kako je ružan čovjek čija je unutrašnjost bolesna, a vanjština lijepa.9

856. Imam Ali, mir s njim: "Allahu moj, utječem Ti se od toga da mi vanjština bude lijepa u očima ljudi, a da unutrašnjost koju tajim za Tebe bude ružna u nastojanju da očuvam licemjerstvo u vezi sebe pred svijetom u svemu onom što Ti dobro znaš o meni, tako da pred svijet iznosim ljepotu svoje vanjštine, a Tebi otkrivam svoje loše djelo, nastojeći se približiti Tvojim robovima, a udalju-jući se od Tvoga zadovoljstva."9

________________________

1 El-Enfal, 47.

2 A'lamu-d-din, 295.

3 Knjiga grješnika i nevjernika.

4 El-Kafi, 2/09517.

5 Munjetu-l-murid, 318.

6 Uddetu-d-da'i, 203.

7 Tenbihu-l-havatir, 1/187.

8 Isto,1/'186.

Nehdžu-l-belaga, izreka 276.

 

857. Imam Bakir, mir s njim: "Kome vanjština bude teža od unutrašnjosti, njegova djela će biti lakša na vagi."2

858. Imam Sadik, mir s njim: "Čuvaj se licemjerstva, jer onoga ko bude radio u ime nekog drugog mimo Allaha, Allah će prepustiti onome za koga je radio."3

859. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najviše čega se plašim u vezi s vama je mali širk." Upitali su: "O Božiji Poslanice, šta je mali širk?" Poslanik odgovori: "Pretvaranje."4

 

Pretvaranje i širk

 

860. Imam Ali, mir s njim: "Znajte da je i neznatno pretvaranje širk.."5

861. Imam Bakir, mir s njim: "Božiji Poslanik, s.a.v.a., je na upit o Božijim riječima - Ko žudi da kod Gospodar a.svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela neka, klanjajući se Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga! - rekao: "Ko obavlja namaz da bi se pokazao ljudima, on je mušrik. Ko čini djelo koje je Allah zapovijedio da bi se pokazao ljudima, on je mušrik."6

 

Loš svršetak onih koji se pretvaraju

 

862. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista će Džehennem i njegovi stanovnici vrištati zbog pretvarača." Neko je upitao: "O Božiji Poslanice, kako će Džehennem vrištati?!" Poslanik reče: "Od vreline vatre kojom će licemjeri biti kažnjavani."7

863. Imam Sadik, mir s njim: "Dovesće na Sudnjem danu roba koji je klanjao i on će reći: 'O Gospodaru! Ja sam klanjao radi Tvoga zadovoljstva.Reći će mu se: 'Ne, klanjao si da bi se reklo kako lijep namaz klanjaš. Odvedite ga u Džehennem!"'8

 

Znakovi licemjera

 

864. Imam Ali, mir s njim: "Tri su znaka licemjera: raspoloženje kada sretne ljude, razlijeni se kada je sam, voli da ga hvale u svim poslovima."9

____________________

2 Emali-s-Saduk, 398/8.

3 El-Kafi, 2/293/8.

4 'Uddetu~d-da‘i, 214; Musnedu Ahmed ibn Hanbel, 23680.

5  Tuhafu-l-ukul,151

6 Tefsiru-l-Kumi,2/47

7 Mustedreku-l-vesail,1/107/109

8 Ez-Zuhdu li-l-Husejn ibn Se'id, 63/116.

9 El kafi,2/259/8

 

865. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Dobro djelo u samoći bolje je od javnog, a javno je dobro za onoga ko želi biti uzor."1

 

Još nekoliko hadisa

 

866. Imam Bakir, mir s njim, u odgovoru na pitanje Zurare o čovjeku koji radi dobro djelo, pa kada ga vidi neki čovjek, to ga obraduje: "Ne smeta. Svi vole da im se dobra djela objelodane među ljudima, pod uvjetom da to djelo ne čine zbog pokazivanja."2

867. Imam Sadik, mir s njim: "Ko učini dobro djelo skriveno, njemu se ono piše kao skriveno, a kada ga obznani, ono se briše i piše mu se javno djelo, a ako ga drugi put obznani, briše se i javno djelo i upisuje mu se pretvaranje."3

____________

1 Kenzu-l-'ummal, 5273.

2 El-Kafl, 2/297/18.

3 'Uddetud-da‘i,221.