47) Grijeh

 

Ne griješite ni javno, ni tajno! Oni koji griješe sigurno će biti kažnjeni za ono što su zgriješili.1

A nije tako! Oni koji budu zlo činili i grijesi njihovi ih budu sa svih strana stigli, oni će stanovnici Džehennema biti i u njemu će vječno ostati.2

 

773. Imam Ali, mir s njim: "Grijesi su bol, lijek je traženje oprosta, a izlječenje je da se čovjek ne vraća grijesima."3

774. Imam Ali, mir s njim: "O čovječe, šta te hrabri u tvome grijehu? Šta te zavarava u pogledu tvoga Gospodara? Šta to uzrokuje da se zadovoljavaš uništavanjem samoga sebe?"4

775. Imam Ali, mirnijim: "Čudim se ljudima koji izbjegavaju hranu iz straha od nanošenja štete zdravlju, a ne ustežu se od grijeha iz straha od Džehennema!"5

776. Imam Ali, mir s njim: "Čak da Allah i nije zaprijetio za neposlušnost Njemu, bilo bi obavezno biti Mu poslušan iz zahvalnosti za Njegove blagodati."6

777. Imam Ali, mir s njim: "Izbjegavanje grijeha je preče od sticanja dobrih djela."7

778. Imam Kazim, mir s njim: "Razumni napuštaju ono što je višak od Ovoga svijeta, a kako tek napuštaju grijehe! Napuštanje Ovoga svijeta je vrlina, a napuštanje grijeha je obaveza.8

779. Od Imama, mir s njima: "Trudite se i zalažite se, a ako već ne radite, ne činite grijehe, jer zaista onome ko gradi, a ne ruši - kuća se uzdiže koliko god da je mala, a onome ko gradi pa ruši - kuća se nikada neće podići."9

 

Javno činjenje grijeha

 

780. Imam Ali, mir s njim: "Javna neposlušnost Uzvišenom Allahu ubrzava kaznu."10

_________________________

1.El-En'am, 120.

2 El-Bekare, 81.

3 Gureru-l-hikem, 1890.

4 Nehdžu-l-belaga, govor 223.

9 Tuhafu-l-'ukul, 204.

6 Nehdžu-l-belaga, izreka 290.

7 Gureru-l-hikem, 1522.

8 El-Bihar, 78/301/1.

9 Isto, 70/286/8.

10 Gureru-l-hikem, 9811.

 

781. Imam Rida, mir s njim: "Ko širi vijesti o svome grijehu, ostaje napušten i sam, a onom ko sakriva grijeh, on je oprostiv."1

 

Najveći grijeh

 

782. Imam Ali, mir s njim: "Najgori grijeh je onaj koji njegov počinitelj smatra malim."2

783. Imam Ali, mir s njim: "Najveći grijeh kod Allaha je onaj na kojem njegov počinitelj istrajava.'3

784. Imam Bakir, mir s njim: "Svi grijesi su teški, a najteži od njih je onaj na kojem izrastu meso i krv."4 

 

Grijesi koji neće biti oprošteni

 

Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehe od toga, kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim, čini, izmišljajući laž, grijeh veliki.5

785. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Za svaki grijeh se može pokajati, osim za lošu narav, jer kada god izađe čovjek loše naravi, iz jednog grijeha ulazi u drugi."6

786. Imam Ali, mir s njim: "Zaista, jedna od odrješitih Allahovih odredbi u Mudrom Kur'anu jeste da se niko neće okoristiti, makar se, trudio i iskreno djelovao, ako napusti Svijet i bez pokajanja susretne se sa svojim Gospodarom s jednim od sljedećih djela: da u propisanim ibadetima i robovanju Allahu bude imao širka; ili da u iskaljivanju srdžbe ubije drugu osobu, ili da kori druge za nedjelo koje je i sam počinio; ili da od ljudi traži zadovoljenje potreba svojih, uvodeći novotarije u vjeru, ili da se susretne sa ljudima sa dva lica, ili da se kreće među ljudima sa dva jezika."7

787. Imam Bakir, mir s njim: "Od grijeha koji neće biti oprošteni su riječi čovjeka: zKamo sreće da budem pitan samo za ovo!'"8

788. Imam Sadik, mir s njim: "Svaki grijeh može biti oprošten, osim onog da brat musliman bude nezadovoljan tobom."9

___________________

1 El-Bihar, 73/356/67.

2 Isto, 73/364/96.

3 Gureru-l-hikem, 3131.

4 El-Kafi, 2/270/7

5. El - Nisa 48

6 El-Bihar, 77/48/3.

7 Nehdžu-l-belaga, govor 153.

8 El-Hisal, 24/83.

9 Tuhafu-l-ukul, 303.

 

Čuvanje od grijeha u osami

 

789. Imam Ali, mir s njim: "Čuvajte se griješenja prema Allahu u osami, jer je Svjedok istovremeno i Sudija."1

790. Imam Bakir, mir s njim: "Ko počini grijeh u samoći, postao je beznačajan za Allaha."2

 

Smatranje grijeha beznačajnim i neznatnim

 

791. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Vjernik vidi svoj grijeh kao stijene koje vise iznad glave i boji se da ne padnu na njega, a nevjernik svoj grijeh vidi kao muhe koje mu prolijeću ispred nosa."3

792. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Iblis je zadovoljan zbog vaših malih grijeha."4

793. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ne gledajte je li grijeh mali, već gledajte pred Kim ste se usudili griješiti."5

794. Imam Ali, mir s njim* "Najveći grijeh Uzvišenom Allahu je onaj koji počinitelj smatra malim."6

795. Imam Bakir, mir s njim: "Nema nesreće ravne postupanju da potcje-njuješ grijeh i da budeš zadovoljan svojim trenutnim stanjem."7

796. Imam Ozim, mir s*njim.'Ne smatraj beznačajnim malobrojnost grijeha, jer malobrojni grijesi se nakupe sve dok ne postanu mnoštvo."8

797. Imam Rida,jmir s njim: "Mali grijesi su put do velikih grijeha. Onaj ko ne strahuje od Allaha u malim grijesima, neće ni u velikim. "9

Ako se budete klonili velikih grijeha, onih koji su vam zabranjeni, Mi ćemo preći preko vaših manjih grijeha i uvest ćemo vas u divno mjesto.10

798. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Veliki grijesi su: pripisivati Allahu sudruga, neposlušnost roditeljima, ubistvo čovjeka i lažna zakletva."11

____________________

1 El-Bihar, 78/70125.                         

2 Isto, 46/247/35.

3 Emali-t-Tusi, 527/1162.

4 El-Bihar, 73/363/93.

Isto, 77/168/6.

5 Gureru-l-hikem, 3141.

 

_______________________

6 Emali-l-Mufid, 157/8.

7 Tuhafu-l-‘ukul, 286.

8 El-Bihar, 73/353/55.

9 En-Nisa, 31.

10 Kenzu-l-ummal, 7798; Sahihu-l-Buhari, 6182.

 


799. Imam Ali, mir s njim, u odgovoru na pitanje o najvećem velikom grijehu: "Osjećanje sigurnosti od Božije spletke, neuzdanje u Bo-žiju pomoć i gubljenje nade u Božiju milost."1

800. Imam Sadik, mir s njim: "Sedam je velikih grijeha: namjerno ubijanje vjernika, potvora čestite žene, bježanje sa bojnog polja, povratak u džahilijet nakon Hidžre, nepravedno jedenje imetka siročeta, korištenje kamate nakon saznanja da je haram i sve ono za šta je Allah učinio obaveznim Džehennem kao kaznu."2

 

Istrajavanje u grijehu

 

Za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole - a koće oprostiti grijehe, ako ne Allah? - i koji svjesno u grijehu ne istrajavaju.3^^

801. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nema velikog grijeha sa traženjem oprosta, niti malog u istrajavanju na njemu."4

802. Imam Bakir, mir s njim, o riječima Allahovim I koji svjestno u grijehu ne istrajavaju: "Istrajavanje u grijehu je da rob Allahov čini grijeh, a ne traži oprost niti razmišlja o pokajanju. To je istrajavanje u grijehu."5

 

Radovanje grijehu

 

803. Imam Ali, mir s njim: "Onoga ko uživa u grijehu prema Allahu, Allah će poniziti."6

804. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Čuvaj se radovanja grijehu, jer je radovanje grijehu veće od samog njegovog činjenja."7

 

Učinci grijeha

 

805. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Grijeh je nesreća i za onog koji ga nije učinio. Ako prigovori počiniocu, i sam će biti pogođen njime; ako ga ogovori, opet je učinio grijeh; a ako bude zadovoljan njim, učestvovao je u grijehu."8

806. Imam Ali, mir s njim: "Oči nisu presušile, osim zbog srca okamenjenog, a srce se nije okamenilo, osim mnoštvom grijeha."9

___________________

1 Kenzu-l-'utnntal, 4325.

2 El-Kaji, 2/277/3.

5 Ali 'Imran, 135.

4 El-Bihar, 73/355/62.

5 Isto, 6/32/40.

6 Gureru-l-hikem, 8823.

7 El-Bihar, 78/159/10.

8 El-Firdevs, 2/249/3169.

9 llelu-š-šerai', 81/1.

 

807. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Grijesi koji sprječavaju kišu s neba su nepravda vladara u presudama, lažno svjedočenje i prikrivanje svjedočenja."1

808. Imam Bakir, mir s njim: "Jedna godina nema manje kiše od druge, već Allah, dž.š., kada se narod okrene griješenju, uskrati kišu koja je bila za njih određena."2

809. Imam Sadik, mir s njim: "Kada čovjek počini grijeh, u srcu mu se pojavi jedna crna tačka, pa ako se pokaje, ona nestane, a ako ponovo počini grijeh, ona se uvećava sve dok ne zavlada srcem počinioca koji i nakon toga nikada neće biti spašen."3

810. Imam Sadik, mir s njim: "Allah ne podari blagodat robu, a da bi mu je potom oduzeo, sve dok ne podni grijeh i time zasluži uskradvanje."4

811. Imam Sadik, mir s njim: "Čovjek počini grijeh i time bude uskraćen za noćni namaz. Zaista, loše djelo brže ostavlja traga na svoga počinioca od noža u mesu."5

812. Imam Sadik, mir s njim: "Više je onih koji umiru zbog grijeha od onih koji umiru po određenom času smrti."6 ..

813. Imam Rida, mir s njim: "Kada upravitelji lažu, nema kiše; kada vladar provodi nasilje, vlast oslabi; a kada se zekat ne daje, stoka umire."7

 

Grijesi za koje se odmah kažnjava

 

814. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Tri su grijeha za koje se kazna ubrzava i ne odgađa se za Ahiret: neposlušnost roditeljima, nepravedno postupanje prema ljudima i nezahvalnost na dobročinstvu drugih."8

815. Imam Bakir, mir s njim: "U knjizi Imama Alija je zapisano: 'Tri su osobine od kojih vlasnik ne umre, a da ne vidi njihovu kaznu još na Ovome svijetu: tlačenje, prekidanje rodbinskih odnosa i lažno zaklinjanje.'"9

 

Lijek za grijehe

 

816. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Svaka bolest ima lijek, a lijek za grijeh je traženje oprosta."10

817. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Vjernik ima sedamdeset i dva zastora. Kada počini grijeh, jedan se pocijepa; a ako se pokaje, Allah mu vrati taj zastor zajedno sa još sedam drugih zastora."11

____________________

1 Nuru-s-sekalejn, 5/597/24.

2 El-BIhar, 73/329/12.

3 teto, 73/327/10.

4 teto, 73/339/21.

5 El-Kafi, 2/272/16.

 

____________________

6 Emali-t-Tusi, 701/1498.

7 Emali-l-Mufid, 310/2.

8 Isto, 237/1.

9 Isto, 98/8.

10 Mustedreku-l-vesail, 5/316/5972.

11 Nevadiru-r-Ravendi, 6.

 


818. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Vjernik i vjernica stalno su izloženi nevolji u svom tijelu, imetku i djeci sve dok ne susretnu Allaha čisti od grijeha."1

819. Imam Ali, mir s njim: "Svaki od naših sljedbenika koji počini ono što smo mu mi zabranili, prije nego što umre biva izložen nevoljama u svom imetku ili djeci ili u njemu samom, koje mu brišu grijehe sve dok ne sretne Allaha, dž.š., čist od grijeha. Nešto od grijeha ostane, pa mu se ofêzava u času smrti"2

820. Imam Sadik, mir s njim: "Kada Allah, dž.š., želi dobro Svome robu, ubrza mu kaznu na Ovome svijetu, a kada mu želi loše, drži ga u njegovim grijesima sve dok ne dođe na Sudnji dan da položi račun

Bolesti

821. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Bolest briše grijehe."4

822. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Noć provedena u vrućici iskup je za grijehe jedne godine."5

823. Imam Ali, mir s njim: "Kada Allah učini roba bolesnim, otpisuje mu grijehe u razmjerama bolesti."6

824. Imam Ali, mir s njim, o bolesti koja zadesi dijete: "To je iskup za njegova roditelja."7

Tuga i žalost

825. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Vjernika ne zadesi teškoća, tegoba, tuga, pa čak ni pomisao o nekoj brizi, a da mu Allah zbog toga ne obriše neke grijehe."8

826. Imam Sadik, mir s njim: "Zaista briga briše grijehe muslimanu.

Dobra djela

I obavljajte namaz početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele.10

827. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada počinite loše djelo, učinite dobro djelo pa ga pobrišite."11

El-Bihar, 67/236/54.

El-Hisal, 635/10.

El-Bihar, &1/177/18.

Isto, 67/244/83.

Isto, 81/186/39.

De'aimu-l-islam, 1/218.

El-Bihar, 81/186/40. Tuhafu-l-‘ukul, 38. Ed-Da'vat, 120/285. Hud, 114.

Emali-t-Tusi, 186/312.

 

Lijep ahlak

828. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko bude imao četiri osobine, makar od glave do pete bio u grijehu, Allah će mu grijehe pretvoriti u dobra djela: istinoljubivost, stid, lijepo ponašanje i zahvalnost."1

829. Imam Sadik, mir s njim: "Lijepo ponašanje topi grijehe kao što Sunce topi led, a loše ponašanje kvari djela kao što sirce kvari med."2

Tješenje ožalošćenog

830. Imam Ali, mir s njim: "Pružanje pomoći unesrećenom i tješenje ožalošćenog pokriva velike grijeft"3

831. Imam Sadik, mir s njim: "Do Božijeg Poslanika, s.a.v.a., je došao neki čovjek i rekao: 'O Allahov Poslanice! Grijesi su mi brojni, a djela slaba!' Božiji Poslanik, s.a.v.a., reče: 'Mnogo čini sedždu, jer ona briše grijehe kao što vjetar skida lišće.'"4

832. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Od Umre do Umre je otkup za grijehe koji se učine u međuvremenu, a nagrada primljenog Hadža je Džennet. Ima grijeha koji se mogu oprostiti jedino na Arefatu.

§alavat na Muhammeda i njegovu porodicu

833. Imam Rida, mir s njim: "Ko ne može učiniti ono čime se iskupljuje grijeh, neka često donosi salavate na Muhammeda i njegovu porodicu, jer to iskorjenjuje grijehe."5 6

Smrt

834. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Smrt je iskup za grijehe vjernika."7'

5 El-Bihar, 99/50/46.

6 Emali-s-Saduk, 68/4.

7 Emali-l-Mufid, 283/8.