44) Zajam

 

Izbjegavajte uzimati zajam

 

693. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Izbjegavajte uzimati pozajmicu, jer je on briga noću, a poniženje danju."1

694. Imam Ali, mir s njim: "Mnoštvo pozajmica učini istinoljubivog lažljivcem i izvršioca obećanja onim koji ne ispunjava obećanja."2

695. Imam Sadik, mir s njim: "Manje uzimaj zajam, jer je u malom zajmu produživanje života."3

 

Dozvoljeno je uzeti zajam u potrebi

 

696. Imam Kazim, mir s njim: "Ko traži opskrbu u dozvoljenom da bi zadovoljio potrebe sebe i svoju porodicu, taj je poput borca na Božijem Putu, a ako ne bude u mogućnosti, neka pozajmi sa nadom u Uzvišenog Allaha i Poslanika Njegova, s.a.v.a., onoliko koliko je dovoljno da prehrani porodicu."4

 

Poticanje na zapisivanje zajma

 

O vjernici, zapišite kada jedan od drugog pozajmljujete do određenog roka.5

697. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nekoliko je skupina kojima dova nije primljena. Od njih su i oni koji pozajme čovjeku do određenog roka, ali to ne zapišu i ne uzmu svjedoke za to."6

 

Zabrana odugovlačenja u vraćanju zajma

 

698. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko bude odugovlačio u ispunjenju nečijeg prava, a bude mogao ispuniti njegovo pravo, njemu se svakoga dana piše grijeh onoga koji uzima desetinu za kamatu."7

___________________________

 

1. El-Bihar, 103/141/4.

2. Gureru-l-hikem, 7105.

3. El-Bihar, 103/145/21.

4. El-Kafi, 5/93/3.

5.El-Bekare, 282.

6. El-Bihar, 104/301/1.

7. .Isto, 103/146/3.

 

699. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Odugovlačenje imućnoga je nepravda."1

700. Imam Ali, mir s njim: "Čovjek najškrtiji u materijalnim stvarima Ovoga svijeta je najvelikodušniji u žrtvovanju svoje časti."2

_________________________

1. Mustedreku-l-vesail, 13/397/15713.

2.  Gureru-l-hikem, 3190.