33) Strah

 

367. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najveća mudrost je strahovanje od Allaha."'1

368. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Na najvećem položaju kod Allaha su oni koji Ga se najviše boje. "2

369. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Tri stvari spašavaju: strah od Allaha u osami kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi."3

370. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko bolje poznaje Allaha, on i strahuje više od Njega."4

371. Imam Ali, mir s njim: "Strah je košulja mudraca."5

372. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "O sine Ademov, bit ćeš u dobru sve dok ti je donja odjeća strah, a ogrtač tuga."6

 

Vjernik je između dvaju strahova

 

375. Imam Sadik, mir s njim: "Vjernik je između dvaju strahova: grijeha koji je počinio u prošlosti, ali ne zna šta je Allah učinio s njim, i ostatka života za kojeg ne zna kakvo će ga stradanje u njemu snaći. On ne osvane, a da nije u strahu, i neće ga ništa preporoditi, osim strah."7

 

Vjernik je između straha i nade

 

374. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada biste znali kolika je veličina Allahove milosti, pouzdali biste se u to i činili biste samo malo, a ako biste znali kolika je Allahova srdžba, pomislili biste da se nećete spasiti!"8

375. Imam Sadik, mir s njim: "Gaji nadu u Allaha u tolikoj mjeri da te ne izazove na činjenje grijeha, i strahuj od Allaha u tolikoj mjeri da te ne učini beznadežnim kad je u pitanju Njegova milost!"9

_____________________

1. El-Bihar, 77/133/43.                                                                 6. Emali-t-Tusi, 115/176.

2. Isto, 77/180/10.                                                                       7. El-Kafi, 2/71/12.

3. Isto, 70/7/5.                                                                              8. Kenzu-l-'ummal, 5894.

4. Isto, 70/393/64.                                                                       9. El-Bihar, 70/384/39.

5 Gureru-l-hikem, 664.

 

 

376. Imam Sadik, mir s njim: "Moj otac bi govorio: (Nijedan čovjek nije rob vjernik, a da u srcu nema dva svjetla: svjetlost straha i svjetlost nade, a ako bi se izvagali nijedno ne bi prevagnulo."1

 

Znakovi onoga koji se boji (Allaha)

 

377. Imam Ali, mir s njim: "Ko se bude imalo bojao svoga Gospodara,ustegnut će se od činjenja nepravde."2

378. Imam Sadik, mir s njim: "Rob neće biti vjernik sve dok se ne bude bojao i nadao, a neće se bojati i nadati sve dok ga strah i nada ne potaknu na djelovanje3

379. Imam Sadik, mir s njim: "Covjek sa strahom je onaj kome strahopoštovanje ne ostavlja priliku da govori."4

 

Pojašnjenje straha

 

380. Imam Ali, mir s njim: "Ne plašite se Allahove nepravde, već se plašite nepravde vas samih!"5

381. Imam Ali, mir s njim: "Neka te ne plaši ništa, osim tvoga grijeha,i ne polaži nade ni u šta, osim u tvoga Gospodara."6

382. Imam Ali, mir s njim: "Kada te je strah od Stvoritelja, Njemu se utekni, a kada te je strah stvorenoga, bježi od njega."7

 

Plodovi straha

 

383. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko se plaši opasnosti puta i razbojnika, neka porani krajem noći, a ko putuje krajem noći, stiže do kuće. Znajte, Allahova roba je skupa! Znajte, Allahova roba je Džennet!"8

384. Božiji Poslanik, s.a.v.a.; "Uzvišeni Allah je rekao: 'Tako Mi Moje časti i veličine, neću sjediniti kod Moga roba dva straha, niti dvije sigurnosti. Ako na Ovome svijetu bude siguran od Mene, prestrašit ću ga na Sudnjem danu, a ako se bude bojao Mene na Ovome svijetu, učinit ću ga sigurnim na Sudnjem danu."9

_______________________

1. El-Kafi, 2/67/1.                                                                                 6. Isto, 10161-10162.

2 El-Bihar, 75/309/3.                                                                           7. Isto, 4027-4028.

3 Isto, 70/392/61.                                                                                8 Kenzu-l-'ummal, 5885; Sunenu-t-Tirmizi, 2374.

4. El-Bihar, 78/244/54.                                                                        9. El-Bihar, 70/379/28.

5. Gureru-l-hikem, 10234.

 

 

385. Imam Ali, mir s njim: "Strah je pritvor nefsu koji je sklon grijehu i sprječava ga da bude nepokoran."'1

386. Imam Ali, mir s njim: "Kome je strah od Boga velik, nesreće mu se umanjuju."2

387. Imam Ali, mir s njim: "Plod straha je sigurnost."3

388. Imam Hasan, mir s njim: "Ko bude robovao Allahu, Allah će učiniti da sve stvari budu njemu potčinjene."4

389. Imam Sadik, mir s njim: "Ko se bude bojao Allaha, Allah će učiniti da sve stvari strahuju od njega, a ko se ne bude bojao Allaha,Allah će učiniti da on strahuje od svih stvari."5

390. Imam Hadi, mir s njim: "Onome ko bude imao strahopoštovanje prema Allahu, sve ostalo će biti u strahopoštovanju prema njemu."6

 

Izbjegavanje strahovanja od bilo čega mimo Allaha

 

391. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Allah nije potčinio sina Ademovog nikom, osim onome koga se boji. Ako sin Ademov bude strahovao samo od Allaha, Allah neće dati nikome da vlada njime.Sin Ademov je prepušten onome u koga gaji nadu, a ako sin Ademov bude polagao nadu jedino u Allaha, neće biti prepušten drugom."7

392. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Sretan li je onaj koga strah od Allaha odvraća od straha od ljudi!"8

393. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Neka te ne plaši prijekor koritelja na Božijem Putu."9

 

Ponašanje prilikom straha od nečega

 

394. Imam Ali, mir s njim: "Kada se nečega bojiš, dođi u doticaj s tim.Jer, zaista, izbjegavanje toga je veća nesreća od onoga čega se bojiš.10

395. Imam Ali, mir s njim: "Kada strahuješ od teškoće posla, budi čvrst prema tome da bi ti se potčinilo! Promišljaj o događajima koje donosi vrijeme da bi ti postali lahki!"11

________________________

1. Gureru-l-hikem, 1987.                                                                         7. Kenzu-l-'ummal, 5909.

2. Isto, 8036.                                                                                             8. El-Bihar, 77/126/32.

3. Isto, 4591.                                                                                             9. El-Hisal, 526/13.

4. Tenbihu-l-havatir, 2/108.                                                                    10. Nehdžu-l-belaga, izreka 175.

5. El-Kafi, 2/68/3.                                                                                     11. Gureru-l-hikem, 4108.

6. El-Bihar, 78/366/2.

 

Još nekoliko hadisa

 

396. Imam Ali, mir s njim: "Ko ne zastraši nikoga, nikada neće biti zastrašen."'1

397. Imam Sadik, mir s njim: "Kada uđeš u mjesto kojega se plašiš,prouči sljedeći ajet: Gospodaru moj, uvedi me na prolaz istinoljubivih i izvedi me na izlaz istinoljubivih, i daruj mi od Sebe snagu koja će mi pomoći!"2

398. Imam Rida, mir s njim: "Ko ne strahuje od Allaha u malom grijehu, ne strahuje od Njega ni u velikome."3

_________________

1. Gureru-l-hikem, 8955.

2. El-Bihar, 76/247/37.

3. Isto, 71/174/10.