19) Stid

 

198. Imam Ali, mir s njim: "Stid je sredstvo ostvarenja svih ljepota."'1

199. Imam Ali, mir s njim: "Stid je ključ svakog dobra."2

200. Imam Ali, mir S njim: "Najrazumniji od ljudi je najstidljiviji."3

201. Imam Ali, mir s njim: "Stid sprječava činjenje neprimjerenog djela."4

202. Imam Ali, mir s njim: "Stidljivost je uzrok čednosti."5

 

Stid i iman

 

203. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Svaka vjera ima ćudoređe, a ćudoređe islama je stid!"6

204. Imam Sadik, mir s njim: "Nema imana onaj ko nema stida!"7

 

Pokuđeni stid

 

205. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Dva su oblika stida: razuman stid i nerazuman stid. Razuman stid je znanje, a nerazuman stid je neznanje. "8

206. Imam Ali, mir s njim: "Stidljivost je bliska uskraćivanju."9

207. Imam Ali, mir s njim: "Stidljivost se isprječava opskrbi."10

208. Imam Ali, mir s njim: "Ko se stidi istinitog govora, on je nerazuman."'11

 

Posljedice nepostojanja stidljivosti

 

209. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nije ostalo ništa od primjera poslanika, mir s njima, osim govora: 'Kada ne budeš imao stida, čini šta ti je volja!" 12

________________________

1. El-Bihar, 77/211/1.                                                                                         7. El-Kafi, 2/106/5.

2. Gureru-l-hikem, 340.                                                                                       8. El-Bihar, 77/149/75.

3. Isto, 2900.                                                                                                        9. Gureru-l-hikem, 6714.

4. Isto, 1393.                                                                                                        10. Isto, 274.

5. Isto, 5527.                                                                                                        11. Isto, 8650.

6. Kenzu-l-'ummal, 5757.                                                                                   12. Ujunu ahbari-r-Rida, 2/56/207.

 

210. Imam Ali, mir s njim: "Ko se ne stidi ljudi, ne stidi se ni Allaha Uzvišenog."1

 

Stid pred Allahom

 

211. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Stidi se Allaha kao što se stidiš svojih dobrih komšija, jer stid pred Allahom uvećava uvjerenje."2

212. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Svako od vas treba da se stidi dvaju meleka koji su s vama kao što se stidite dvaju dobrih ljudi iz vašeg komšiluka koji su s vama i dan i noć."3

213. Imam Kazim, mir s njim: "Stidite se Allaha tajno, kao što se stidite ljudi javno."4

 

Krajnji cilj stidljivosti

 

214. Imam Ali, mir s njim: "Vrhunac stidljivosti je da se čovjek stidi sam sebe."5

___________________________

1. Gureru-l-hikem, 9081.                                                                               4. Tuhafu-l-'ukul, 394.

2. El-Bihar, 78/200/28.                                                                                 5. Gureru-l-hikem, 6369.

3. Kenzu-l-'ummal, 5751.