122) Dogovaranje

 

Poticanje na međusobno savjetovanje

 

Za one koji se Gospodaru svome odazivaju, i koji namaz obavljaju, i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio od onoga čime smo ih opskrbili udjeljuju.'1

 

 

1727. Imam Ali, mir s njim: "Savjetovanje je vrelo upute. Onaj koji se zadovoljava samo svojim mišljenjem izlaže se opasnosti."2

1728. Imam Ali, mir s njim: "Nema pomagača kao što je dogovaranje."3

1729. Imam Ali, mir s njim: "Zaista smo u islamu potaknuti na savjetovanje, jer je mišljenje savjetodavca čisto, a mišljenje onoga koji se savjetuje je pomućeno strašću."4

 

Osobe sa kojima se ne treba savjetovati

 

1730. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "O Ali, ne savjetuj se sa kukavicom, jer ti on ograničava putove rješenja, ne savjetuj se sa tvrdicom, jer te on sprječava da dodeš do cilja i ne savjetuj se sa pohlepnim jer ti on uljepšava pohlepu."5

1731. Imam Ali, mir s njim: "Ne savjetujte se s lažljivcem jer je on poput priviđenja: daleko ti prikazuje kao blisko, a blisko kao daleko."6

 

Osobe sa kojima se treba savjetovati

 

1732. Imam Sadik, mir s njim: "Savjetovanje je ost varljivo samo u okviru četiri stvari: prva je da je onaj s kim se savjetuješ razuman, druga da je slobodan i pobožan, treća da je prijatelj i brat, a četvrta da ga u poznaš sa svojom tajnom kao što si ti upoznat s njom, a da je on potom sakrije i nikome ne otkriva."7

____________________

1 Eš-šura, 38.

2 Nehdžu-l-Belaga, izreka 211 ’

3 Isto, izreka 54.

4 Gureru-l-hikem. 3908.

5 Ilelu-š-šerai,559/1.

6 Gureru-l-hikem, 10351.

7 Mekarimu-l-ahlak, 2/98/2280.

 

Poticanje na upućivanje onoga koji traži savjet

 

1733. Imam Zejnu-l-Abidin,mir s njim:Pravo onoga koji tražisavjet je da ga posavjetuješ ako znaš,a ako neznaš,da ga uputiš na onog koji zna. 1

1734. Imam Sadik,mir s njim: Ko bude savjetovao svoga brata,ali mu ne bude davao savjet sa potpunom iskrenošču,Allah če ga lišiti lišiti mišljenja."2

 

Savjetovanje po pitanjima vlasti

 

1735. Imam Ali, mir s njim, u pismu Muaviji: "Dogovor je samo između muhadžira i ensarija. Ako se oni slože o nekoj osobi pa je imenuju, smatrat će se da je time i Allah zadovoljan."’’

1736. Imam Ali, mir s njim: "Ne odustajte od kazivanja istine ili savjetovanja u vezi s pravdom, jer ne smatram da sam ja iznad mogućnosti griješenja niti sam siguran od njega u svojim djelima, osim ako Allah pomogne mojoj duši Svojom nadmoćnošću!"4

173/. Imam Hasan, mir s njim, u jednom od uvjeta mirovnog ugovora s Muavijom: "Muavija nema pravo nakon sebe nikoga postaviti za nasljednika, već pitanje vlasti treba staviti pred vijeće muslimana."5

__________________

1 El-Hisal, 570/1.

2 El-Mehafin, 2/438/2521.

3 Nehdju-l-belaga.pismo 6

4 Isto, izreka 216.

5 El-Bihar. 13/65/44.