121) Glasovitost

 

Pohvalno čuvenje

 

Spomen na tebe visoko smo uzdigli!1

I učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći.2

 

1718. Božiji Poslanik, s.a.v.a., na pitanje o čovjeku koji čini dobra djela i ljudi ga zbog toga hvale: "To je trenutna radosna vijest vjernikova."3

1719. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada Allah zavoli roba iz moga ummeta, On unese ljubav prema njemu u srca odabranika, u duše meleka i stanovnika Arša, da bi ga voljeli. On je uistinu voljen!"4

 

Pokuđena glasovitost

 

Taj Drugi svijet dat ćemo onima koji ne žele da se na Zemlji ohole i da nered čine, a one koji se Allaha boje čeka sretan kraj.5

1720. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Dovoljno je čovjeku zla da ljudi na njega ukazuju prstom kad je u pitanju njegova vjera i Ovaj svijet, osim onome koga Allaha sačuva od zla."6

1721. Imam Ali, mir s njim: "Nema čovjeka koji na Ovome svijetu zaželi da se uzdigne za jedan stepen, i u tome uspije, a da ga Allah na Budućem svijetu ne spusti za stepen veći od toga."7

1722. Imam Sadik, mir s njim, opisujući vjernika: "On ne žudi za dostojanstvom Ovoga svijeta, niti jadikuje zbog poniženja njegova. Ljudi imaju brigu prema kojoj su pohitali, a on ima svoju brigu koja ga je obuzela."8

 

Pokuđenost glasovitosti po odjeci i ibadetu

 

1723. Imam Sadik, mir s njim: "Dovoljna je čovjeku sramota da obuče odjeću koja će ga obilježiti ili da zajaše jahalicu na glasu."9

________________

1 El-lnširah.4

2 Eš-$u'ara, 84 (Pogledati: Merjem, 50; Ta fta, ‘ 39; El-’Ankebut, 27; Es-Saffat. 78).

3 Sahihu Muflim, 2642.

4 El-Bihar, 7O/24/23

5 El-Kosas, 83.

6 Štrhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 2/181.

7 Kenzu-l-'ummal, 6Î44.

8 El-Bihar. 67/271/3.

9 Isto, 78/252/105.

 

1724. Imam Sadik, mir s njim: "Allah mrzi dvije vrste glasovitosti: glasovitost po odjeći i glasovitost po namazu."1

1725. Imam Sadik, mir s njim: "Glasovitost po namazu izaziva po-dozrenje."2

1726. Imam Sadik, mir s njim: "Dobro i zlo glasovitosti je u Vatri."3

__________________

1 Miškatu-l-envar, 320.

2 El-biharr, 72/-297/27.

3 El-Kafi, 6/445/3.