117) Zahvalnost

 

Poticanje na zavaljivanje Allahu

 

Sjećajte se vi Mene, i ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodami biti!'1

1657. Imam Ali, mir s njim: "Zahvalnost je ukras blagostanja, a strpljivost ukras nesreće."2

1658. Imam Ali, mir s njim: "Prvo što je za vas obavezno prema Allahu Uzvišenom je zahvala na blagodatima i traženje Njegova zadovoljstva."3

1659. Imam Sadik, mir s njim: "Na tebi je da se zahvališ za svaki tvoj udisaj, štaviše, da se hiljadu puta zahvališ, pa čak i više!"4

 

Onaj ko se zahvaljuje

 

Nego, Allahu se jedino klanjaj i budi zahvalan!5

1660. Imam Sadik, mir s njim: "Da kod Allaha ima bolji ibadet od zahvale u svim stanjima kojom iskreni robovi Njemu robuju, sigurno bi tu riječ koristio za sva stvorenja. Ali, budući da nije bilo boljeg ibadeta od zahvale, On joj je dao prednost nad ostalim oblicima ibadeta i odlikovao je njene posjednike. Uzvišeni je rekao: Malo je medu robovima Mojim onih koji su zahvalni."6

1661. Imam Hadi, mir s njim: "Onaj ko je zahvalan priskrbljuje veću sreću od same zahvale negoli od blagodati kojoj je zahvala posljedica, zato što su blagodati dio Ovoga svijeta, a zahvala obuhvata i blagodati, i Budući svijet."7

1662. Imam Askeri, mir s njim: "Blagodat nije spoznao niko, osim onoga koji je zahvalan, a nije zahvalio na blagodati niko, osim onoga koji poznaje vrijednost blagodati."8

______________

1 El-Bekare, 152.

2 El-iršad, 1/300.

3 Cureru-l-hikem, 3329. ‘

4 El-Bihar, 71/52/77.

5 Ez-Zumer, 66.

6 Misbahu-š-šeria, 55. '

7 Tuhafu-l-’ukul, 483.

8 Alamu-d-dtn, 313.

 

Uloga zahvale u uvećanju blagodati

 

Kad je Gospodar vaš objavio: "Ako budete zahvalni, ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja zaista će stroga biti!"1

1663. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Allah nije otvorio robu vrata zahvale, a da mu je zatvorio vrata uvećanja."2

1664. Imam Ali, mir s njim: "Allah nije darovao robu blagodat na koju se rob zahvalio srcem, a da nije učinio obaveznim uvećanje te blagodati prije nego što je ispoljio svoju zahvalu jezikom.3

 

Obaveznost zahvalnosti za zahvalu

 

1665. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, čineći dovu: "Kako da Ti se zahvalim kada i sama moja zahvala Tebi ima potrebu za drugom zahvalom?! Uvijek kada kažem: 'Samo Tebi pripada hvala!', obavezan sam na to reći: 'Samo Tebi pripada hvala!"'4

1666. Imam Sadik, mir s njim: "Objavio je Uzvišeni Allah Musau, a.s.: 'O Musa, budi Mi zahvalan onako kako i dostoji zahvala Meni.' Musa reče: 'O Gospodaru moj, kako da Ti se zahvalim kako Tebi dostoji kada je i moja zahvala blagodat koju Si Ti meni darovao?!' Uzvišeni reče: 'O Musa, kada znaš da je zahvala od Mene, ti si ispunio pravo zahvale Meni.'"5

 

Zbilja zahvale

 

1667. Imam Ali, mir s njim: "Zahvalnost za svaku blagodat je izbjegavanje Allahovih zabrana."6

Io68. Imam Ali, mir s njim: "Kada budeš moćan nad svojim neprijateljem, neka ti oprost njemu bude zahvalnost za nadmoć nad njim."7

1669. Imam Bakir, mir s njim: "Malu opskrbu svoju od Allaha smatraj velikom da bi time ispunio zahvalu!"8

1670. Imam Sadik, mir s njim: "Izbjegavanje zabranjenog predstavka zahvalnost za blagodati, a upotpunjavanje zahvale je da se i Ze: Vala pripada jcdino A,lahu' Gospodaru svjetova!"'9

1671. Imam Sadik, mir s njim: "Kome Allah daruje blagodat i on je srcem spozna, time je ispunio zahvalu."10

__________________

1 Ibrahim, 7.

2 El Kafi,2/94/2

3 Emali-t-Tusi,580/1197

4 El-Bihar,94/146/21

5 Kisasu-l-enbijai li-r-ravendi,161/178

6 Miškatu-l-envvar 35

7 Nehdžu-l-belaga izreka 11

8 Tuhafu-l-ukul,2285

9 El-Kafi,2/96/15

10 Isto 2/96/15 

 

1672. Imam Sadik, mir s njim: "Božiji Poslanik, s.a.v.a., je bio takav da kada bi mu se desio neki radostan događaj, rekao bi: 'Hvala Allahu!', a kada bi mu se desio dogadaj koji bi ga rastužio, govorio bi: '1 Ivala pripada Allahu u svakom stanju!1

1673. Imam Sadik, mir s njim: "Najmanji oblik zahvalnosti je da čovjek vidi da je blagodat izravno od Allaha, dž.š., da mimo Njega ne vidi drugog uzroka za kojeg bi vezao srce, da bude zadovoljan onim što mu je darovano, da ne čini grijeh tom blagodati i da Mu se ne suprotstavlja ni u jednoj zapovijedi i zabrani posredstvom Njegove blagodati."2

 

Najzahvalniji čovjek

 

1674. Imam Ali, mir s njim: "Najzahvalniji od ljudi je najzadovoljniji malim, a najnezahvalniji je najpohlepniji." 3

1675. Imam Zejnu-I-Abidin, mir s njim: "Najzahvalniji Allahu od vas je onaj koji je najzahvalniji ljudima."4

 

Poticanje na zahvalnost dobročinitelju

 

1676. Imam Hasan, mir s njim: "Niskost je da ne budeš zahvalan na blagodati."5

1677. Imam Zejnu-I-Abidin, mir s njim: "Pravo onoga koji ti učini dobro je da mu se zahvališ, spomeneš njegovo dobro, da za njega odabereš lijepe riječi, i da iskreno učiniš dovu za njega u onome što je između tebe i Allaha, dž.š. Ako učiniš tako, zahvalio si mu se i tajno i javno. Potom, ako jednoga dana mogneš da nadoknadiš njegovo dobro, učini to!"6

 

Ko nije zahvalan stvorenjima, nije zahvalan ni Stvoritelju

 

1678. Imam Zejnu-I-Abidin, mir s njim: "Allah, Uzvišeni i Slavljeni, na Sudnjem danu če reći jednom od Svojih robova: 'Da li si se zahvalio tome?' On će reći: 'Ne, moj Gospodaru, ja sam se Tebi zahvalio!' Allah, dž.š., će reći: 'Nisi se Meni zahvalio kada se njemu nisi zahvalio!"7

_____________________

1 El-Kafi. 2/97/19.

2 Misbahu-š-šeri, 53.

3 El-lršad, 1/304 

4 El-Kafi, 2/99/30.

5 Tuhafu-l-ukul,233.

6 El-Hisal,568/1.

7 El-Kafi. 2.99/30,

 

1679. Imam Sadik, mir s njim: “Prokleo Allah onoga koji prekida put dobročinstva. To je čovjek kojem je učinjeno dobro, a on nije zahvalan na tome i time sprječava dobročinitelja da isto takvo dobro učini i drugima."1

1680. Imam Rida, mir s njim: "Ko nije zahvalan donosiocu blagodati od stvorenja, nije zahvalan ni Allahu, dž.š."2

_____________

1 El-Ihtisas,241

2 Ujuni ahbari-r-rida,2/25/2