108) Drvo

 

Sađenje drveća

 

1555. Božiji Poslanik, s.a.v.a.:

"Ako nastupi Sudnji dan i u ruci nekoga od vas se nade sadnica, ako mogne da ne ustane dok je ne posadi - neka je posadi." 1

 

1556. Božiji Poslanik, s.a.v.a.:

"Nema muslimana koji je zasijao sjeme ili zasadio mladicu i da od ploda toga pojede ptica, čovjek ili životinja, a da mu to ne bude upisano kao milostinja." 2

 

1557. Božiji Poslanik, s.a.v.a.:

"Nema čovjeka koji je zasadio mladicu, a da mu Allah ne upiše nagradu za to u mjeri roda toga drveta." 3

 

1558. Božiji Poslanik, s.a.v.a.:

"Svako ko zasadi sadnicu i bude strpljiv u njenom čuvanju i održavanju sve dok ne donese plod, ima kod Allaha nagradu za svaki plod tog drveta." 4

 

Sjeća drveta

 

1559. Imam Sadik, mir s njim:

"Ne sijecite voće jer će u suprotnom Allah na vas spustiti tešku kaznu." 5

 

1560. Imam Sadik, mir s njim, na pitanje o sječi drveta:

"Nema zapreke u tome." Ammar ibn Musa upita: "A drača?" Imam reče: "Nema zapreke u tome, ali je mekruh posjeći je u pustinji zato što je tamo malo ima. Međutim, ovdje nije mekruh." 6

_____________________

1 Kenzu-l-'ummal, 9056,

2 Isto,9051;Musnedu Ahmed ibn Hanbelu,12517

3 Kenzu-l-'ummal, 9075.

4 Isto. 9081.

5 El-Kafi, 5/264/9.

6 Isto, 5/264/8.