10) Zaklinjanje

 

Zabrana zaklinjanja Uzvišenim Allahom

 

I neka vam zakletva Allahom ne bude prepreka u ispravnom životu, na putu čestitosti i u nastojanju da pomirite ljude! -A Allah sve čuje i sve zna.'1

 

112. Imam Sadik, mir s njim: "Ne zaklinjite se Allahom, bili u pravu ili lagali, jer je Allah, dž.š., rekao: Nemojte da vam Allah zbog zakletvi Njime bude prepreka!"2

 

Uzdržavanje od lažnog zaklinjanja

 

113. Sevabu-l-a'mal: "Uzvišeni Allah je rekao: 'Neću uvesti u Moju milost onoga ko se lažno zaklinje!"3

114. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Cuvajte se razvratnog zaklinjanja bezbožnika jer to ostavlja pustoš u nastanjenim mjestima!"4

115. Imam Sadik, mir s njim: "Ko se zakune, a zna da laže, on je u ratu sa Allahom, dž.š."5

116. Imam Sadik, mir s njim: "Prisilom data lažna zakletva donosi siromaštvo onima koji su iza nje."6

 

Način zaklinjanja tlačitelja

 

117. Imam Ali, mir s njim: "Ako hoćete da se tlačitelj zakune, tražite da to učini riječima: 'Neka budem udaljen od moći Allahove i snage Njegove ako govorim neistinu', jer će — zakune li se lažno — brzo biti kažnjen, a ako se zaklinje Allahom, osim Kojeg drugog boga nema, neće biti brzo kažnjen budući da potvrđuje jednoću Uzvišenog Allaha."7

__________________________

1. El-Bekare, 224. "                                                         

2 _El-Kafi, 7/434/1.                                                       

3 Sevabu-l-a'mal, 261/2.                                                       .

4. Isto, 270/3.

5.  Isto, 269/1.

6. El-Bihar, 104/209/19.

7. Nehdžu-l-belaga, izreka 253.