Hadis sekalejn kod šija

 

Ono što dokazuje da su šije sljedbenici nepatvorenog i izvornog poslaničkog sunneta jesu riječi koje je izgovorio Božiji Poslanik, s.a.v.a., a ostale su poznate kao hadis sekalejni.

Božiji Poslanik, s.a.v.a., u tom hadisu ocrtava budućnost ummeta:

 

“Ostavljam vam dvije vrijedne stvari: Allahovu knjigu i moje potomstvo, Ehli-bejt. Ako ih se budete pridržavali, nikada nećete zalutati poslije mene. Nemojte ići ispred njih, pa da budete uništeni, i nemojte im umanjivati značaj, pa da opet budete uništeni. Ne učite vi njih, jer oni znaju bolje od vas!”

(Sahih Tirmizi, Sahih Muslim, Mustedreku Hakim, Musned Ahmed ibn Hanbel, Kenzul ummal, Hasaisu Nesai, Tabekat Ibn Saad, Taberani, Sujuti, Ibn Hadžer, Ibn Esir.)

 

Kako bi saznao tačne adrese ovog hadisa u spomenutim knjigama vidi knjigu El-Muradžeat str. 82.

 

A u nekim drugim predajama stoji:

“Doista me je Samilosni, Sveznajući obavijestio da se ovo dvoje (Kitabullah i Potomstvo) neće razdvajati sve dok meni ne dođu na Havd (tj. sve do Sudnjeg dana).”

 

Ovaj hadis “sekalejn” prenosi ehli sunnet vel džemaat u više od 20 izvora, sahiha i musneda, a šije ga prenose u svim hadiskim knjigama. Kao što vidiš, ovaj hadis ne može biti jasniji i nema sumnje da je ehli sunnet vel džemaat zalutao, jer se ne pridržavaju obje ove vrijedne stvari i propali su, jer su otišli ispred Ehlibejta.

 

Ehli sunnet drži da su Ebu Hanifa, Malik, Šafija i Ibn Hanbel učeniji od čistog potomstva, zato i slijede njih, a ostavili su Čisto Potomstvo. Neki od njih tvrde da se pridržavaju Kur’ana, ali za to nemaju dokaza, jer Kur’an o svemu govori uopćeno, u njemu nema navedenih detalja o propisima, ima različite oblike i zato mora postojati neko ko će ga objasniti i protumačiti, kao što je slučaj sa poslaničkim sunnetom koji zahtijeva pouzdane prenosioce i učene tumače.

 

Ovdje nema rješenja za ovaj problem sem povratka Ehlibejtu, znači Imamima iz čistog potomstva koje je Allahov Poslanik, s.a.v.a., odredio za svoje opunomoćenike. Možemo dodati ovom hadisu sekalejn i druge hadise istog značenja, pa Poslanik, s.a.v.a., na jednom mjestu kaže:

 

“Ali je sa Kur’anom, a Kur’an je sa Alijem. Ovo dvoje se neće razdvajati sve dok ne dođu meni na Havd (na Sudnji dan).”

(Mustedreku Hakim 3/124; Zehebi u Telhisu)

 

Isto tako kaže:

“Ali je sa istinom, a istina je sa Alijem, neće se razdvajati sve dok ne dođu meni na Havd, na Sudnjem danu.”

(Muntehabu kenzil ummal 5/30; Tarih Ibn Asakir 3/119; Tarih Bagdad 14/321; Tarihul hulefai, Ibn Kutejbe, l/73. )

 

Ovo potvrđuje nama i svakom iskrenom istraživaču da ko ostavi Alija, ostavio je istinsko tumačenje Allahove knjige. Ko ostavi Alija bacio je istinu za leđa i slijedi laž, a poslije istine je samo zabluda. Također nam je potvrđeno da je ehli sunnet vel džemaat ostavio Kur’an i Poslanikov sunnet, jer su ostavili istinu, a to je Ali ibn Ebi Talib, mir neka je s njim. Isto tako, potvrdilo se poslanstvo Muhammedovo, s.a.v.a., njegovim riječima da će se njegov ummet podijeliti u 73 skupine, sve su u zabludi, sem jedne skupine.

 

Ova spašena skupina je ona koja slijedi istinu i uputu slijedeći Imama Alija, mir neka je s njim! Oni su se borili kad se i on borio, a živjeli u miru kad je i on živio u miru, slijedili su ga u njegovom znanju i držali se odabranih Imama od njegove djece.

 

“Oni su, zbilja, najbolja stvorenja, njih nagrada u Gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.”Bejjine, 7-8