Sureja Muxhadele

 

Tevili dhe tefsiri i ajetit 22

“Ata janë grupi i Allahut; dijeni që grupi i Allahut është prej të shpëtuarve dhe prej atyre që kanë arritur sukses”

 

Selman Farisiu ka thënë:

“Sa herë që jam takuar me Resulullahun (s.a.v.), ai më merrte për krahu dhe më thoshte: ‘O Selman! Aliu dhe grupi i tij janë ata që kanë shpëtuar dhe që kanë arritur sukses!”

 

Këtu përfundon sureja Muxhadele. Paqja dhe përshëndetja e Tij qoftë mbi pejgamberin Muhamedin dhe Ehli Bejtin e tij.