Sureja Maun 

 

Tevili dhe tefsiri i ajetit 1

“A e ke parë atë që e përgënjeshtron fenë?”

 

Imam Xhafer Sadiku ka thënë:

“Gjegjësisht, këtu përmenden ata që e përgënjeshtrojnë velajetin e Ali bin Ebi Talibit”

 

Këtu përfundon sureja Maun. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe përshëndetja e Tij qoftë mbi pejgamberin Muhamedin dhe Ehli Bejtin e tij.