85) Čvrsto uvjerenje

 

Između njih Mi smo vođe određivali - zato što su strpljivi bili i u dokaze Naše čvrsto vjerovali - koji su na zapovijed Našu upućivali (ljude).1

1507. Poslanik, s.a.v.a.: "Najbolje što je stavljeno u srce je čvrsto uvjerenje."2

1508. Imam Ali, mir s njim: "O ljudi, tražite od Boga čvrsto uvjerenje i išćite zdravlje, jer zdravlje je najveća blagodat, a najbolje što istrajava u srcu je čvrsto uvjerenje. Na šteti je onaj koji zanemari svoju vjeru, a u zavidnom je položaju onaj kojem zavide na čvrstom uvjerenju."3

1509. Imam Ali, mir s njim: "Kako je samo sretan čovjek čije srce osjeti svježinu čvrstog uvjerenja."4

1510. Imam Ali, mir s njim: "Čvrstim uvjerenjem postiže se cilj krajnji."5

1511. Imam Ali, mir s njim: "U mjeri vjere je i snaga čvrstog uvjerenja."6

1512. Imam Ali, mir s njim: "Čvrsta uvjerenost je stub vjerovanja."7

1513. Imam Ali, mir s njim: "San sa čvrstim uvjerenjem bolji je nego namaz sa sumnjom."8

1514. Imam Bakir, mir s njim: "Ničeg nije manje podijeljeno ljudima od čvrstog uvjerenja."9

1515. Imam Sadik, mir s njim: "Zaista je vjerovanje (iman) bolje od islama, a čvrsto uvjerenje (jeqin) bolje je od vjerovanja (iman), i nema ničeg skupocjenijeg od čvrstog uvjerenja."10

1516. Imam Sadik, mir s njim: "Zaista je malo djelo koje je trajno i s čvrstim uvjerenjem bolje kod Allaha od velikog djela bez čvrstog uvjerenja."11

 

Znanje sa čistim uvjerenjem

 

Ne valja tako, kada biste imali znanje čvrstog uvjerenja, Džehennem biste sigurno vidjeli! I ponovo, doista ćete ga vidjeti očigledno! Zatim ćete toga Dana, sigurno, za sladak život bili pitani!'12

____________________ 

1. Es-Sedžde, 24.

2. Emali-s-Saduk, 395/1.

3. El-Bihar, 70/176/33.

4. Gurent-l-hikem, 9556.

5. Nehdžu-l-belaga, govor 157.

6. Gureru-1-hikem, 6184.

7. Isto, 398.

8. Isto, 9958.

9. EI-Kafi, 2/52/5.

10. Isto, 2/51/1.

11. Isto, 2/57/3.

12. Et-Tekasur, 5-8.

 

 


I tako smo pokazali Ibrahimu Božanski svijet Nebesa i Zemlje i da bi bio od čvrsto uvjerenih.1

 

1517. Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista Allah, dž.š., kaže: 'Tri su osobine koje sam sakrio od Svojih robova, ukoliko bi ih neko vidio, nikada ne bi počinio ružno djelo: ukoliko bih otkrio Svoj zastor i kada bi Me vidjeli tako da steknu čvrsto uvjerenje i saznaju šta ću uraditi sa stvorenjima nakon što ih usmrtim..."2

 

Objašnjenje čvrstog uvjerenja

 

1518. Džebrail, mir s njim, je došao Poslaniku, s.a.v.a., i rekao mu: "O Allahov Poslanice, zaista me Allah, dž.š., šalje tebi s poklonom koji nikome prije tebe nije dat." Poslanik kaže: "Upitah šta je to." On reče: "Strpljivost, i bolje od toga.." - sve dok Poslanik nije rekao: "Upitah šta je značenje čvrstog uvjerenja (jekin)." On reče: "Čovjek s čvrstim uvjerenjem koji radi u ime Allaha kao da Ga vidi, a ako on ne vidi Allaha, zaista Allah vidi njega, i zna da ga nije moglo mimoići ono što mu se dogodilo, a ono što ga je mimoišlo nije mu se ni moglo dogoditi. A sve su ovo ogranci oslanjanja na Allaha (tevekkul) i ljestve uzdržanosti (zuhd)."3

1519. Imam Ali, mir s njim: "Islam, to je predanost, predanost, to je čvrsta uvjerenost, čvrsta uvjerenost, to je potvrđivanje, a potvrđivanje, to je priznavanje, a priznavanje, to je obavljanje, a obavljanje, to je djelo."4

 

Znakovi čvrsto uvjerenih

 

1520. Poslanik, s.a.v.a.: "Šest je znakova čvrsto uvjerenih: stekao je čvrsto uvjerenje u istinitost Allaha i zato vjeruje u Njega; čvrsto se uvjerio da je smrt istina, zato je od nje na oprezu; čvrsto se uvjerio da je proživljenje istina pa se plaši sramoćenja; čvrsto se uvjerio da je Džennet istina, zato žudi za njim; Čvrsto se uvjerio da je Džehennem istina pa je zato očit njegov napor da ga se spasi; i čvrsto se uvjerio da je svođenje računa istina, zato svodi račun sam sa sobom."5

1521. Imam Ali, mir s njim: "Dokaz za postojanje čvrstog uvjerenja jesu kratke želje, iskreno djelo i suzdržanost od Dunjaluka."6

________________

1. El-En'am, 75.

2. Kenzu-l-'ummal, 29858.

3. El-Bihar, 77/20/4.

4. Nehdžu-l-belaga, mudrost 125.

5. Tuhafu-l-'ukul, 20.

6. Gureru-l-hikem, 10970.

 

 

1522. Imam Ali, mir s njim: "Ko bude čvrsto uvjeren da će se rastati od prijatelja, da će biti spušten u ilovaču, da ga čega obračun i da mu ne treba ono što je ostavio za sobom, a da mu treba ono što je poslao ispred sebe, da mu doliči da skrati želje, a da produži djelo."1

1523. Imam Ali, mir s njim: "Ko je čvrsto uvjeren da ga Allah, dž.š., gleda pa i pored toga čini grijehe, bez sumnje Ga je uzeo za najslabijeg posmatrača."2

 

Šta kvari čvrsto uvjerenje?

 

1524. Imam Ali, mir s njim: "Sumnja i ovladavanje strasti nad čovjekom kvare čvrsto uvjerenje."3

1525. Imam Ali, mir s njim: "Raspravljanje u vjeri kvari čvrstu uvjerenost."4

1526. Imam Ali, mir s njim: "Druženje s dunjalučarima izobličava vjeru i slabi čvrsto uvjerenje."5

1527. Imam Sadik, mir s njim: "Pohlepan čovjek lišen je dviju osobina, a iz toga to nužno slijede druge dvije osobine: lišen je zadovoljenja nečim malim te na taj način gubi mir i lišen je zadovoljstva te na taj način gubi čvrsto uvjerenje."6

 

Slabost mjerenja

 

1528. Poslanik, s.a.v.a.: "Ne plašim se za svoj ummet ničeg, osim slabog uvjerenja."7

1529. Poslanik, s.a.v.a.: "U slabu uvjerenost ubraja se da činiš ljude zadovoljnim tako što ćeš izazivati srdžbu Božiju, da im zahvaljuješ i hvališ ih za Božiju opskrbu i da ih koriš zbog onoga što ti Bog nije dao."8

 

Plodovi čvrste uvjerenosti

 

1530. Imam Ali, mir s njim: "Cilj čvrstog uvjerenja je iskrenost, a cilj iskrenosti je izbavljenje."9

_____________________

1. El-Bihar, 73/167/31.                                        

2. Isto, 78/92/98.                                      

3. Gureru-l-hikem, 11011.                                  

4. Isto, 1177.                                              

5. Isto, 5072.

6. El-Bihar, 73/161/6.

7. Kenzu-l-'umal, 7332.

8. El-Bihar, 77/185/30.

9. Gureru-l-hikem, 6347.

 

1531. Imam Ali, mir s njim: "Uzdržanost čovjeka od onoga što prolazi je u mjeri čvrstine uvjerenja u ono što vječno ostaje."1

1532. Imam Ali, mir s njim: "Oslanjanje na Allaha je izvor čvrstog uvjerenja."2

1533. Imam Sadik, mir s njim: "Strpljivost proističe iz čvrstog uvjerenja."3

1534. Imam Sadik, mir s njim: "Zadovoljstvo tegobnom sudbinom spada u najviši stepen čvrstog uvjerenja."4

 

Povećanje čvrstog uvjerenja

 

1535. Imam Ali, mir s njim: "Kada bi se zastori onosvjetskih tajni podigli, ne bi mi se nimalo pojačalo uvjerenje."5

1536. Imam Kazim, mir s njim: "O robovi Božiji, ličnim usavršavanjem uzdržavajte blagodati Njegove da bi vam porasla čvrstina uvjerenja i da biste na taj način stekli skupocjenu stvar."6

1537. Imam Rida, mir s njim, kada je bio upitan o Ibrahimu, a.s., vezano za Božije riječi: "Zar ne vjeruješ?" Reče: "Vjerujem, već da bi mi se srce umirilo", da li mu je u srcu bilo sumnje: "Ne, bio je u čvrstom vjerovanju, ali je tražio od Allaha povećanje uvjerenosti."7

____________________

1. Gureru-l-hikem, 5488.

2. Isto, 699.

3. Miškatu-l-envar, 20.

4. El-Bihar, 71/152/60.

5. Gureru-l-hikem, 7569.

6. El-Kafi, 2/268/1.

7. El-Bihar. 70/176/34.