8) Laž

 

137. Poslanik, s.a.v.a.: "Najgore lihvarstvo je laž."1

138. Poslanik, s.a.v.a.: "Kada čovjek izrekne laž, udalji se od njega melek jednu milju zbog zadaha koji je izašao iz njega."2

139. Poslanik, s.a.v.a.: "Laž je jedna od kapija licemjerja."3

140. Poslanik, s.a.v.a.: "Lažov laže zbog niskosti svoje duše, a osnova ismijavanja je vjerovanje lazovima."4

141. Imam Ali, mir s njim: "Laž je izdaja."5

142. Imam Ali, mir s njim: "Najgori govor je laž."6

143. Imam Ali, mir s njim: "Znak vjerovanja je davanje prednosti istini - čak i ako ti šteti, nad laži - čak i ako ti koristi."7

144. Imam Ali, mir s njim: "Lažov je bijedan, ništavan."8

145. Imam Ali, mir s njim: "Nema većeg zla od laži."9

146. Imam Kazim, mir s njim, rekao je Hišamu, savjetujući ga: "Razuman čovjek ne laže, pa makar u laži bila i korist za njega."10

 

Laž i vjerovanje

 

Usuđuju se laži izmišljati samo oni koji u Allahove riječi ne vjeruju, i oni su ti koji su lažljivci."11

147. Imam Ali, mir s njim: "Klonite se laži! Laž je suprotna vjerovanju; istinoljubivi je na granici izbavljenja i dostojanstva, a lažljivac na rubu poniženja i propasti."12

148. Imam Bakir, mir s njim: "Laž zaista kvari vjerovanje."13

149. Imam Sadik, mir s njim, rekao je kada ga je Hasan ibn Mahbub upitao da li vjernik može biti tvrdica: "Da." Dalje ga je upitao da li može biti plašljiv. Odgovorio je: "Da." - "A može li biti lažljivac? On reče: "Ne! A ni izdajica." Zatim reče: "Vjernik je stvoren svakom sklonošću naravi, osim posredstvom izdaje i laži."14

________________

 

1. El-Bihar, 72/263/47. 

2. Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebi-Hadid,6/357.

3. Kenzu-l-'ummal, 8212.

4. El-Bihar, 72/262/45.

5. Isto, 72/261/37.

6. Nehdžu-l-belaga, govor 84.

7. Isto, mudrost 458.

 

8. Gureru-l-hikem, 339

9. El-Bihar, 72/259/23.

10. Isto, 78/305/1.

11. En-Nahl, 105.

12. Nehdu-I-belaga, govor 86.

13, El-Bihar, 72/247/8.

14. Isto, 75/172/11.


* * *

 

150. Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista laž vodi do razvrata i zaista razvrat vodi do Vatre!"1

151. Imam Bakir, mir s njim: "Allah, dž.š., je za zlo načinio katance, ključevima tih katanaca je učinio opojna pića, a laž je gora od opojnog pića."2

152. Imam Askeri, mir s njim: "Smještena su zla djela u jednu kuću, a njihov ključ je načinjen od laži."3

 

Naređenje napuštanja laži - bilo u zbilji, bilo u šali

 

153. Poslanik, s.a.v.a.: "Laž nije dobra, u šali ili u zbilji, kao što nije dobro da čovjek obeća nešto svome djetetu, a da ne održi obećanje. Zaista, istina vodi ka dobru, a dobro ka Džennetu."4

154. Poslanik, s.a.v.a.: "Teško onome koji priča i laže da bi se ljudi smijali, teško li njemu, teško li njemu!"5

155. Imam Ali, mir s njim: "Neće čovjek okusiti slast vjerovanja, sve dok se ne prođe laži - i u šali, i u zbilji."6

156. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, govorio bi svojoj djeci: "Čuvajte se laži, i velike i male, u svakoj šali i u zbilji, jer kada čovjek slaže u nečem malom, ohrabrit će se i za veliko."7

 

Mala laž

 

157. Poslanik, s.a.v.a.: "Dovoljno je za tebe laži da ponavljaš sve što si čuo."8

158. Poslanik, s.a.v.a., kada ga je Esma bint Jezid upitala da li se ubraja u laž ukoliko neko od nas kaže da ne želi nešto u stanju kada to želi, rekao je: "Laž se piše kao laž, čak i mala laž se piše kao mala laž!"9

159. Abdullah ibn Amir: "Jednoga dana kada je kod nas sjedio Poslanik, s.a.v.a., moja me majka pozvala i rekla: 'Dođi da ti nešto dam!' Poslanik, s.a.v.a., joj se obratio riječima: 'Šta mu želiš dati?' Ona reče: 'hurmu.'

On joj reče: 'Znaj da će ti, ako mu ne budeš nešto dala, biti upisana laž!"10

__________________ 

1. Kenzu-l-'ummal, 8217.

2. El-Bihar, 72/236/3. 

3. Ed-Durretu-l-bahire, 43.

4. Kenzu-l-'ummal, 8217.

5.  Isto, 8215.

 

6. El-Bihar. 72/249/14.

7. Isto, 72/235/2.

8. Tenbihu-l-havatir, 2/122.

9. Et-Tergibu ve-t-terhib, 3/597/32.

10. Isto, 3/598/34.


* * *

Allah neće uputiti rasipnika i onoga koji laže.'1

 

Učinio je da kao posljedica u njihova srca uđe licemjerje do dana kada će Ga susresti zato što su radili suprotno od onoga što su Allahu obećali i zato što su lagali.2

160. Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista laž crni lice."3

161. Poslanik, s.a.v.a.: "Laž umanjuje opskrbu." 4

162. Imam Ali, mir s njim: "Posljedica laži na Dunjaluku je poniženje, a na Ahiretu kazna."5

163. Imam Ali, mir s njim: "Mnogo laži uništava vjeru i uvećava grijeh."6

164. Imam Ali, mir s njim: "Laž okončava licemjerstvom."7

165. Imam Ali, mir s njim: "Ko laže, uništava svoje častoljublje."8

166. Imam Ali, mir s njim: "Ko bude poznat po laži, umanji se povjerenje u njega; ko se od laži drži postrani, potvrđuje mu se govor."9

167. Imam Ali, mir s njim: "Lažljivac svojim lažima uzrokuje troje: srdžbu Božiju prema sebi, prezrenost kod ljudi i neprijateljstvo od strane meleka."10

168. Imam Ali, mir s njim: "Ovisnost o laži donosi kao posljedicu neimaštinu."11

169. Imam Sadik, mir s njim: "Nemoj lagati te na taj način uništiti svoju ljepotu!"12

170. Imam Sadik, mir s njim: "Čovjek izrekne laž i zbog nje biva lišen noćnog namaza."13

171. Imam Sadik, mir s njim: "Od onoga čime Allah, dž.š., pomaže protiv lažljivaca je njihova zaboravnost."14

 

Najgora laž

 

Pokoje veći nasilnik od onoga koji izmišlja laži o Allahu da bi ljude u zabludu doveo, a da oni toga svjesni nisu.15

Na Sudnjem danu vidjet ćeš pocrnjela lica onih koji su o Allahu laži govorili. A zar u Džehennemu neće bili boravište oholili,"16

_______________ 

1. El-Mu’min, 28.

2. Et-Tevbe,77.

3. Et-Tergibu ve-t-terhib, 3/596/28

4. Isto, .3/596/29.

5. Cureru-l-hikem, 4640.

6. Isto, 7123.

7. Isto, 1181.

8. Isto, 7794.

9. Isto, 8888.

10. Isto, 11039.

11. EI-Bihar, 72/261/36.

12. Isto, 72/192/8.

13. Isto, 72/260/29.

14. El-Kafi, 2/341/15.

15. El-En’am, 144. "

16. Ez-Zumer, 60 ans

 


172. Imam Ali, mir s njim : "Zasigurno, poslije mene doći će vam vrijeme u kojem ništa neće biti skrivenije od istine, niti očiglednije od neistine i rasprostranjenije od laži o Bogu i Poslaniku Njegovom. » 1

173. Imam Ali, mir s njim : « Tako mi Allaha, draže mi je da se srušim s neba ili da me zgrabi ptica nego da izreknem laž na Poslanika Božijeg." 2

174. Imam Sadik, mir s njim :"Zasigurno jedna laž kvari post postaću." Ebu Besir upita :"Koji od nas nije takav ? On reče : « Nije ono što ti misliš : riječ je o laži na Allaha, i Poslanika Njegovog, i na Imame."3

175. Imam Sadik, mir s njim : "Laž na Boga i Poslanika spada u velike grijehe." 4

 

Prilike kada je laž dopuštena

 

176. Imam Sadik, mir s njim :" Laž je pokudena, osim u dva primjera : odbijanja nasilničkog čina i izmirenja ljudi."5

177. Imam Sadik, mir s njim : « Postoje tri vrste govora : istina, laž i izmirenje ljudi."6

178. Imam Sadik, mir s njim : « Izmiritelj nije lažljivac."7

 

Dvosmislenost

 

/ on baci jedan pogled na zvijezde, pa reče : « Zaista sam bolestan ! "8

« To je učinio ovaj najveći od njih, pitajte ih ako mogu govoriti » - reče on."9

179. Poslanik, s.a.v.a. : « Zaista je u uvijenom govoru ono što pametne ljude čini nepotrebitim da se koriste lažima."10

180. Imam Sadik, mir s njim, u odgovoru Abdullahu ibn Bukejru na pitanje o prilici kada neko dođe na vrata kuće i kada se robinji kaže : « Reci : 'Nije ovdje.": " Nema smetnje, nije laž."11

 

Slušanje laži

 

I od nekih Jevreja laži mnogo slušaju...'12

181. Imam Ali, mir s njim :"Nemoj grješnicima davati vlast nad svojim ušima."13

182. El-Bihar: Pitali su Imama Sadika, mir s njim, u vezi s pripovjedačima, da li je dozvoljeno slušati ih, a on je odgovorio: "Ne." Još reče: "Ko sluša govornika, robovao mu je. Ukoliko govornik govori o Bogu, slušalac je robovao Bogu. Ukoliko je govornik govorio o Iblisu, slušalac je robovao Iblisu."14

__________________ 

1.  Nehdžu-l belaga,govor 147.

2. Kurbu-l-isnad,133/466

3. El-Kafi, 2/340/9

4.  Isto. 2/339/5.

5. Et-Bihar, 72/263/48.

6. El-Kafi, 2/341/16.

7. Isto, 2/210/5.

8. Es-Safat, 88-89.

9. El-Enbija, 63.

10 Kenzu l-'ummal, 8253.

11 Muslalrifatu-s-serair, 137/1

12. El-Maidf, 41. 

13. Nehdžu-l-belaga, uputa 10.

14. El-Bihar,72/264/1