71) Skrušenost

 

1227. Poslanik, s.a.v.a.: "Zašto ne vidim u vama slast ibadeta?" Upitaše: "šta je slast ibadeta?" Odgovori: "Skrušenost."1

1228. Poslanik, s.a.v.a.: "Najbolji ljudi u pogledu robovanja Bogu su oni koji su skrušeni i pored visokog položaja."2

1229. Poslanik, s.a.v.a.: "Blago li onome ko je skrušen u ime Allaha, iako nema nedostatka, i koji smatra niskim samoga sebe, iako nije bijedan."3

1230. Imam Ali, mir s njim: "Nema časti kao što je skrušenost."4

1231. Imam Ali, mir s njim: "Ukras časnog čovjeka je skrušenost."5

1232. Imam Ali, mir s njim: "Skrušenost objelodanjuje vrline."6

1233. Imam Ali, mir s njim: "Budi skrušen jer je to od najvećih ibadeta."7

1234. Imam Ali, mir s njim: "Dovoljno je čovjeku skrušenosti da spozna svoju vrijednost."8

1235. Imam Ali, mir s njim: "Ko ode bogatašu i bude skrušen pred njim zbog njegovog bogatstva, nestale su mu dvije trećine vjere."9

1236. Imam Ali, mir s njim: "Kako je lijepa skrušenost bogatih spram siromaha, traženjem onoga što je u Allaha, a bolji od toga je ponos siromašnih pred bogatim pouzdanjem u Allaha."10

1237. Imam Rida, mir s njim: "Skrušenost je da daš ljudima ono što voliš da ti bude dato."11

1238. Imam Askeri, mir s njim: "Skrušenost je blagodat na kojoj se ne zavidi."12

 

Znaci skrušenosti

 

1239. Imam Sadik, mir s njim: "Znak skrušenosti je da čovjek sjedi na mjestu koje je niže od njegovog položaja."13

1240. Imam Sadik, mir s njim, od svojih očeva, mir s njima: "Znak skrušenosti je da čovjek sjedi pri dnu sobe, da naziva selam svakome koga sretne, da napusti raspravu makar bio i upravu, i da ne voli da bude hvaljen po bogobojaznosti."14

____________________ 

1. Tenbihu-l-havatir, 1/201.

2. El-Bihar, 77/179/10.

3. Tenbihu-l-havatir, 2/66.

4 Nehdžu-l-belaga, mudrost 113.

5. El-Bihar, 75/120/11.

6. Gureru-l-hikem, 522.

7. El-Bihar, 75/119/5.

8. Isto, 78/80/66.

9. Nehdiu-l-belaga, mudrost 228.

10. Isto, mudrost 406.

11. El-Kafi. 2/124/13.

12. Tuhafu-l-'ukul, 489.

13. El-Kafi, 2/123/9.

14. El-Bihar, 75/118/3.


 

 

Plod skrušenosti

 

1241. Poslanik, s.a.v.a.: "Skrušenost uzvisuje čovjeka; zato budite skrušeni da bi vas Allah uzdigao!"1

1242. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko bude skrušen zarad Allaha, Allah će ga uzdići, i on je kao takav u svojim očima slabašan, a u očima ljudi velik. Ko se oholi, ponizit će ga Allah, pa je on u očima ljudi malehan, a u očima svojim velik. Čak je u očima ljudi niži od psa i svinje."2

1243. Imam Ali, mir s njim: "Plod skrušenosti je naklonost, a plod oholosti su pogrde."3 

1244. Imam Ali, mir s njim: "Skrušenost ti navlači odjeću dostojanstva."4

1245. Imam Ali, mir s njim: "Smjernošću se uređuju poslovi."5

1246. Imam Ali, mir s njim: "Skrušenost objelodanjuje vrline, oholost otkriva nedostatke."6

1247. Imam Kazim, mir s njim: "Biljke izrastaju iz zemlje, ne iz stijena, a tako i mudrost: raste u srcu skrušenog, a ne u srcu oholog, zato što je Allah učinio skrušenost sredstvom razuma, a oholost sredstvom neznanja."7

1248. Imam Kazim, mir s njim: "Allah, dž.š., neće uzdići skrušene u mjeri njihove skrušenosti, već ih uzdiže u mjeri Svoje uzvišenosti i darežljivosti."8

 

Šta pomaže skrušenosti

 

1249. Imam Ali, mir s njim: "Skrušenosti ne pomaže ništa, osim be-sprijekornosti srca."9

1250. Imam Ali, mir s njim: "Skrušenost je plod znanja."10

1251. Imam Ali, mir s njim: "Ne dostoji onome ko je spoznao uz-višenost Allahovu da se uzdiže: zaista je veličina onih koji znaju Njegovu uzvišenost da Mu budu ponizni!"11

_______________

1. El-Kafi, 2/121/1.

2. Kenzu-l-'ummal, 5737.

3. Gureru-l-hikem, 4613.

4. El-Bihar, 77/287/1.

5. Gureru-l-hikem, 4302.

6. Isto, 522.

7. El-Bihar, 78/312/1.

8. Tuhafu-l-'ukul, 399.

9. El-Bihar, 79/7/59.

10. Gureru-l-hikem, 301.

11. Nehdžu-I-belaga, govor 147.