69) Oporuka, vasijjet


Oporuka


Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja imetak, propisuje vam se, kao obaveza za bogobojazne, da pravedno učini oporuku roditeljima i bližnjima.1
1206. Poslanik, s.a.v.a.: "Oporuka je obaveza svakog muslimana."2
1207. Poslanik, s.a.v.a.: "Lišen je milosti Božije onaj ko je uskraćen oporučivanja."3
1208. Poslanik, s.a.v.a.: "Ne priliči muslimanu da provede noć, a da mu oporuka nije pod jastukom."4
1209. Imam Bakir, mir s njim: "Ko ne oporuci prilikom smrti svojoj rodbini koja od njega ne nasljeđuje, okončao je svoja djela grijehom."5


Nanošenje štete i nepravde u oporuci


1210. Imam Ali, mir s njim: "Ko ostavi oporuku i njom ne nanese nikome nepravdu ni štetu, kao da je taj imetak za života udijelio kao milostinju."6
1211.  Imam Ali, mir s njim: "Nepravda u oporuci spada u velike grijehe."7
1212. Imam Sadik, mir s njim: "Ko oporuči trećinom imetka, već je nanio štetu nasljednicima: oporuka petinom ili četvrtinom bolja je od oporuke trećinom."8

__________________
1. El-Bekare. 180
2. Vesaliu-š-ši'a, 13/352/6.
3. Kenzul-l-ummal, 46051.
4. EI-Bihar, 103/194/3.
5. Tenzibu-I-ahkam, 9/174/71
6. EI Kafi. 7/62/18
7. El-Fekih,4/184/5420
8. EI-Kafi. 7/1/5.