67) Šejtansko zavođenje (vesvesa)


Vesvese u vjerovanju


Reci: "Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana-napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi - od džina i od ljudi!1


1192.    Poslanik, s.a.v.a., kada je bio upitan za čovjeka kojem bi bilo draže da se sunovrati s neba te da ga ptica ugrabi nego da priča o nečemu što mu ponekad proleti mislima: "To je čisto vjerovanje, odnosno jasno vjerovanje."2
1193.    Poslanik, s.a.v.a.: "Allah če preči mome ummetu preko onoga što čovjek sam u sebi promišlja ukoliko to ne izgovori i ne provede u djelo."3


Čuvanje od vesvesa u abdestu i namazu


1194.    Imam Sadik, mir s njim, kada je Abdullah ibn Sinan spomenuo čovjeka koji je muku mučio s abdestom i namazom, a tvrdio je da je razuman čovjek: "Kakav on razum ima kada je pokoran šejtanu?!" Ibn Sinan reče: "Kako je pokoran šejtanu?" Imam reče: "Pitaj ga od koga mu je ta vesvesa: sigurno če ti odgovoriti da je od šejtana."4


1195.    Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan šta da radi čovjek koji u namazu mnogo sumnja u broj rekata, tako da ne zna ni koliko je obavio, ni koliko mu je ostalo da obavi: "Mora ponoviti namaz!" Rekoše: "On mnogo sumnja, ako i ponovi, opet če sumnjati." On reče: "Neka se ne obazire na sumnju." Dodade: "Ne navikavajte zlog šejtana na sebe tako što čete krnjiti namaz i na taj način ga (šejtana) činiti gramzivim prema vama, jer šejtan je zao i navikava se na ono na šta ga navikavaju. Zato, neka se niko ne oslanja na sumnju i neka mnogo ne krnji svoj namaz, jer ako se nekoliko puta ne osloni na sumnju, ona mu se više neće vraćati." Zatim reče: "Zli šejtan želi da mu se pokorava, pa ako mu se pokaže neposlušnost, on se više ne vrača nikome od vas."5

______________
1. En-Nas, 1-6.
2. Kenzu-l-'ummal, 1709.
3. Tenbihu-l-havatir, 2/120.
4. El-Kafi,2/463/2 

5. Isto, 1/12/10.

 

Liječenje vesvese


I reci: "Tebi se ja, Gospodaru moj, utječem za zaštitu od šejtanskih navraćanja na zlo, i Tebi se, Gospodaru moj, utječem da me od njihova prisustva zaštitiš!"1


1196.    Imam Ali, mir s njim: "Post tri dana svakog mjeseca - prvog i posljednjeg četvrtka te srijede u sredini mjeseca - i post mjeseca Sabana odnosi vesvesu iz grudi i uzrujanost srca."2
1197.    Imam Ali, mir s njim: "Spominjanje nas, Ehli-bejta, lijek je od iznurenosti, slabosti i vesvesa koje donose sumnju."3
1198.    Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan o učestaloj vesvesi: "U tome nema ništa, reci: La ilahe illallah!”4

_________________
11. El-Mu'minun, 97-98.
2. El-Hisal, 612/10.
3. El-Bihar, 81/203/5.
4. El-Kafi. 2/424/1.