52) Svjetlost

 

Svjetlo prodornosti

 

Zar je onaj koji je bio mrtva srca, i koga Smo oživjeli i dali mu svjetlo pomoću kojeg se među ljudima kreće, kao onaj koji kao da je u tminama iz kojih ne može izaći? A nevjernicima se čini lijepim ono što rade.1

O vi koji vjerujete, bojte se Allaha i u Poslanika Njegova vjerujte, On će vam dva udjela u milosti Svojoj darovati, i dat će vam svjetlo pomoću kog ćete ići, i oprostit će vam. A Allah prašta i samilostan je.2

 

957. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, u dovi: "I podari mi svjetlost pomoću koje ću se kretati među ljudima, i pomoću nje u tami biti upućen, i kojom ću prosvijetliti sebi u sumnji i nejasnoći."3

958. Imam Sadik, mir s njim: "Istinsko znanje se ne stiče podučavanjem: znanje je svjetlost koja dolazi u srce onoga koga Allah, dž.š., želi uputiti."4

 

Svjetlost srca i svjetlost lica

 

959. Imam Ali, mir s njim: "Pribjegni šutnji, ojačat će ti se misao, pro-svijetlit će ti se srce i ljudi će biti sigurni od tvojih ruku!"5

960. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, kada je bio upitan za razlog zbog kojeg oni koji noću bdiju imaju najljepša lica: "Zato što se oni osamljuju sa Allahom, dž.š., i On ih odijeva Svojim svjetlom."6

961. Imam Sadik, mir s njim: "Tražio sam svjetlost srca pa sam ga našao u razmišljanju i plaču. Tražio sam prelaz preko Sirata i nađoh ga u milostinji. I ražio sam svjetlost lica i nađoh ga u noćnom namazu."7

 

Sa svakom ispravnomu je i svjetlo

 

962. Poslanik, s.a.v.a.: "Namaz je svjetlo."8

_______________

1. El-En'am, 122.

2. El-Hadid, 28.

3. Es-Sahifetu-s-Sedždžadijje, dova 22.

4. El-Bthar, 1/225/17.

5. Gureru-l-hikem, 3725.

6. Ilela-š-šerai,366/1.

7. Mustedreku-l-vesail, 12/173/13810.

8. El-Tergibu ve-t-terhib. 1/156/22.

 

*******************

 

963. Poslanik, s.a.v.a.: "Svako ko izbaci jedan hitac na Putu Božijem, to će mu biti svjetlo na Sudnjem danu."1

964. Poslanik, s.a.v.a.: "Uči Kur'an, to ti je svjetlo na Zemlji i zaliha na Nebesima."2

%5. Poslanik, s.a.v.a.: "Ko istinito posvjedoči da bi time oživio pravo muslimana, bit će mu na Sudnjem danu data svjetlost lica dokle doseže pogled. Prepoznavat će ga stvorenja po imenu i porijeklu."3

966. Imam Ali, mir s njim: "Zaista svaka istina ima svoju zbilju, a svaka ispravnost svoje svjetlo."4

 

Svjetlost Sudnjega dana

 

Dan kada budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama, i s desne strane njihove, svjetlo njihovo bude kretalo: "Muštuluk vama danas: džennetske bašče ispod čijih drveća rijeke teku u kojima ćete vječno boraviti - to je veliki uspjeh!"5

967. Poslanik, s.a.v.a., je rekao čovjeku koji kaza: "Volio bih da na Sudnjem danu budem proživljen u svjetlu": "Nemoj nikome nanijeti nepravdu, na Sudnjem danu ćeš biti proživljen u svjetlu."6

__________________

1. Et-Tergibu ve-t-terhib, 2/281/18

2. Isto, 2/349/10.

3. El-Bihar. 104/311/9.

4. El- Kafi. 2/54/4

5. El-Hadid. 12.

6. Kenzu-l- ummal. 44I54