48) Dvoličnost

 

Učinio je da kao posljedica u njihova srca ude licemjerje do dana kada će Ga susresti zato što su radili suprotno od onoga što su Allahu obećali i zato Što su lagali.1

 

902. Poslanik, s.a.v.a.: "Dvoličnost počinje kao jedna crna tačka. Kad god dvoličnost poraste, uveća se i ta tačka, a kada se dvoličnost upotpuni, srce postane crno."2

903. Imam Ali, mir s njim: "Licemjerstvo je brat mnogoboštva."3

904. Imam Ali, mir s njim: "Kako li je loše za čovjeka da vanjštinom bude pristojan, a u sebi prijetvoran (dvoličan)."4

905. Imam Ali, mir s njim: "Licemjerstvo dolazi iz niskosti koju čovjek nalazi u sebi."5

 

Svojstva licemjera

 

Licemjeri nastoje prevariti Allaha, a ustvari On njih obmanjuje. Kada ustaju da namaz obave, lijeno se dižu, pokazuju se pred svijetom, a Allaha ne spominju osim neznatno; neodlučni su kome će se privoljeti, da li ovima ili onima. A onome koga Allah u zabludu odvede - ti nikada nećeš naći puta.6

906. Poslanik, s.a.v.a.: "Licemjer je onaj koji kada obeća - ne održi obećanje, kada radi - pogriješi, kada govori - laže, kada mu se povjeri - iznevjeri, kada bude opskrbljen - nepromišljen je, a kada bude spriječen od opskrbe - očajan je."7

907. Poslanik, s.a.v.a.: "Licemjer raspolaže svojim očima: plače kad god zaželi."8

_____________

1. Et-Tevbe, 77.

2. Kenzu-l-'ummal, 1734.                            

3. Gureru l-hikem, 483. 

4. Isto, 9559. 

5. Isto, 9988. 

6. En-Nisa,142-143

7. El-Bihar, 72/207/9.   

8. Kenzu-I-’ummal, 854.

 

908. Poslanik, s.a.v.a.: "Licemjeri imaju obilježja pomoću kojih se raspoznaju: pozdrav im je prokletstvo, prejedaju se, plijen su im prevare, ne približavaju se džamijama, osim kada moraju, namaz obavljaju na kraju namaskog vremena, smatraju se velikim tako da se ni s kim ne zbližavaju niti se ko zbližava s njima, noću su mrtvi poput suhog drveća, a danju se nadignu da raspravljaju i galame."1

909. Poslanik, s.a.v.a.: "Onaj čija se tajnost ne slaže s pojavnošću licemjer je, bez obzira o kome je riječ."2

910. Poslanik, s.a.v.a.: "Kada skrušenost tijela nadjača skrušenost srca, to je za nas licemjerstvo."3

911. Imam Ali, mir s njim: "Licemjer kada gleda - to je radi zabave, kada šuti - to je popraćeno nemamošću, kada govori - to je beskorisno, kada se obogati - postane obijestan, kada se nađe u tegobama - ja-dikuje, lahko se rasrdi, teško zadovolji, zbog sitnice se ljuti na Boga, a ne zadovoljava ga ni ako mu je dato mnogo, u glavi smišlja velika zla, a neka od njih i provodi, kaje se kada ne učini kakvo zlo."4

912. Imam Ali, mir s njim: "Čak i kada bi udario sabljom po nosu vjernika, kako bi me mrzio - on me ne bi zamrzio; a i da obaspem licemjera svim dobrima Ovoga svijeta, kako bi me volio - on me ne bi zavolio. To je zbog toga što je to određenje Božije izrečeno riječima Poslanikovim: 'O Ali, ne mrzi te vjernik, a ne voli te licemjer!'"5

913. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Licemjer zabranjuje, ali sam ne prihvata zabranu, naređuje ono što sam ne radi, kada stane na namaz - osvrće se, kada čini rukue - poput ovce se sklupča, kada čini sedždu - lupa o tlo, kada sjedi - odiže straga noge, kada padne noć - najvažnija mu je stvar hrana, a nije ni postio, kada ustane - misli na spavanje, a nije bdio u praskozorje, ako ti priča - laže, ako ti obeća - ne održi, ako mu nešto povjeriš - iznevjeri te, ako mu se suprotstaviš - ružno priča o tebi iza leđa."6

914. Imam Sadik, mir s njim: "Četiri su znaka licemjerja: tvrdoća srca, suhoća očiju, istrajavanje na grijehu i pohlepa za Dunjalukom."7

 

Najočitiji licemjeri

 

915. Imam Ali, mir s njim: "Najočitiji licemjeri su oni koji naređuju pokornost, ali ne rade u skladu s njom, koji sprječavaju griješenje, ali sami ga se ne klone."8

916. Imam Ali, mir s njim: "Najlicemjerniji ljudi su oni što naređuju pokornost, ali sami nisu pokorni, i sprječavaju griješenje, ali sami ga se ne klone."9

_____________________

1. Kenzu-l-'ummal, 862.

2. El-Bihar, 72/207/8.

3. El-Kafi, 2/396/6.

4. Tuhafu-l-'ukul, 212.

5. Nehdžu-I-belaga, mudrost 45.

6. Emali-s-Saduk, 12/399.

7. El-lhtisas, 228.

8. Gureru-l-hikem, 3214.

9. Isto, 3209.

 

Čuvanje od rječitih licemjera

 

917. Imam Ali, mir s njim: "Rekao mi je Poslanik, s.a.v.a.: 'Ja se za svoj ummet ne plašim od vjernika i idolopoklonika. Od vjernika zato što ga Allah sprječava vjerom u Njega, a idolopoklonika jer će ga Allah savladati zbog idolopoklonstva. Međutim, plašim se za vas od svakog dvoličnog u srcu, a rječita jezika: govori ono što vi volite, a čini ono što vi ne volite."1

 

Proživijenje licemjera i njihova sudbina

 

Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna.2

Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš pomagača naći.3

918. Poslanik, s.a.v.a.: "Na Sudnjem danu licemjer će doći tako što će mu jedan jezik visiti s prednje, a drugi sa zadnje strane vrata. Iz njega će siktati vatra koja će mu pržiti tijelo. Zatim će biti rečeno: 'Ovaj je na Dunjaluku imao dva lica i dva jezika, po tome će biti poznat na Sudnjem danu."'4

919. Poslanik, s.a.v.a.: "Dvoličnjak Ovoga svijeta pojavit će se na Sudnjem danu sa dvama licima od vatre."5

 

Čime se uništava licemjerje

 

920. Poslanik, s.a.v.a.: "Salavat na mene i moj Ehli-bejt uništava licemjerje."6

921. Poslanik, s.a.v.a.: "Povisite glas kada donosite salavat na mene, to uništava licemjerje."7

___________________

1. Nehdžu-l-belaga, pismo 27.

2. Et-Tevbe, 68.

3. En-Nisa, 145.

4. El-Hisal, 38/16.

5. El-Tergibu ve-t terhib, 3/603/3.

6. EI Kafi. 2/492/8.

7. Isto, 2/493/13.