40) Zavjet

 

Kada Intranova žena reče: "Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome ja zavjetujem samo na službu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve čuješ i znaš!"1

Za sve što potrošite i što zavjetujete - Allah, sigurno, za to zna! A niko neće moći pomoći nevaljalima.2

Oni su zavjet ispunjavali, plaseći se Dana čija će kob svuda prisutna biti.3

 

780. Imam Bakir, mir s njim, u vezi s ajetom: Oni su ispunjavali zavjet: "Razboljeti su se Hasan i Husejn dok su još bili malehni dječaci. Posjetio ih je Poslanik, s.a.v.a., a s njim su bila dva čovjeka. Jedan od njih reče: 'O Ebu Hasane, kada bi se zavjetovao za ova tvoja dva sina, Allah bi dao da ozdrave!' Imam Ali reče: 'Postit ću tri dana iz zahvalnosti Allahu, dž.š.' Isto su izjavile Fatima, mir s njom, i njihova sluškinja Fidda. Nakon toga, njima dvojici je Allah podario ozdravljenje, a oni koji su se zavjetovali zapostiše."4

 

Nepoželjnost činjenja nečega sebi obaveznim

 

781. Imam Sadik, mir s njim, kada ga je Ishak ibn Ammar upitao u vezi sa dva rekata zahvalnosti Bogu - na koje se bio obavezao i na putu, i kod kuće - da li ih, kada je na putu, može klanjati preko dana: "Da." Zatim dodade: "Ne volim kada neko učini sebi nešto obaveznim." Ishak reče: "Nisam ih učinio kod Boga obaveznim sebi, već sam sa sobom riješio da ih obavljam iz zahvalnosti prema Bogu, a nisam ih sebi učinio obaveznim, pa mogu li ih ostavljati kada želim?" Imam odgovori: "Možeš."5

_______________

1. Ali 'Imran, 35.

2. EI-Bekare, 270 

3. Ed-Dehr, 7.

4. Vesailu-š-ši'a. 16/190/5.

5. Isto, 16/189/1.