4) Zadovoljstvo onim što se ima

 

Zadovoljstvo

 

62. 'Uddetu-d-da'i: "Allah, dž.š., objavio je Davudu, a.s.: Imućnost sam smjestio u zadovoljstvu malim. Oni je traže u nagomilanom imetku, ali je ne nalaze."'1

63. Poslanik, s.a.v.a.: "Zadovoljstvo malim je imetak koji se ne osipa."2

64. Imam Ali, mir s njim, kada je bio upitan u vezi s ajetom: I poživit ćemo ga životom ugodnim: "To je zadovoljstvo malim."3

65. Imam Ali, mir s njim: "Najzahvalniji ljudi su oni koji su najzadovoljniji, dok su najviši poricatelji blagodati oni koji su najpohlepniji."4

66. Imam Ali, mir s njim: "Tražio sam bogatstvo, ali ga ne nađoh, osim putem zadovoljstva: budite zadovoljni i postat ćete imućni."5

67. Imam Ali, mir s njim: "Nema dragocjenije riznice od zadovoljstva."6

68. Imam Hasan, mir s njim: "Znaj da je vrlina zadovoljstva i dostatnosti veća od vrline udjeljivanja."7

 

Nakon ćega dolazi zadovoljstvo

 

69. Imam Ali, mir s njim: "Zadovoljstvo zavisi od mjere čednosti."8

70. Imam Ali, mir s njim: "Ko je razuman, zadovoljan je."9

71. Imam Sadik, mir s njim: "Gledaj u onog koji ima manje od tebe, a ne u onog koji ima više od tebe, jer će te to učiniti zadovoljnijim onim što ti je pripalo."10

72. Poslanik, s.a.v.a.: "Zadovolji se onim što ti je dato, bit će ti lahko polaganje računa."11

73. Imam Ali, mir s njim: "Najbolji pomagač i izgradnjinefsa je zadovoljstvo."12

_____________________

1. Uddetu-d-da'i,166; El-Bihar, 78/453/21.

2. Kenzu-l-'ummal,7080.

3. Nehdžu-I-Belaga, mudrost 229.

4. El-Bihar, 77/422/40.

5. Isto. 69/399/91.

6. Nehdžu-l-belaga, mudrost 371.

7.  El-Bihar,78/111/6.

8. Gureru-Hikeni, 6179.

9. Isto, 7724.

10. El-Kafi, 8/244/338.

11. El-Bihar, 77/187/37.

12. Gureru-l-hikeni,3191.

 


*  * *

 

74. Imam Ali, mir s njim: "Ko bude zadovoljan, neće biti tužan."1

75. Imam Ali, mir s njim: "Sa zadovoljstvom dolazi i čast."2

76. Imam Ali, mir s njim: "Najbolji život imaju oni kojima Allah dodijeli zadovoljstvo i čednu suprugu."3

77. Imam Husejn, mir s njim: "Zadovoljstvo je blaženstvo za tijelo."4

78. Imam Ali, mir s njim: "Ko je zadovoljan Allahom i pored skromnog života, Allah je zadovoljan njegovim skromnim djelima."5

 

Čovjek kojeg ne zadovoljava malo imetka

 

79. Imam Ali, mir s njim: "Koga ne zadovoljava malo, neće mu koristiti ni mnoštvo."6

80. Imam Sadik, mir s njim: "Budi zadovoljan onim što ti je dodijelio Allah, ne gledaj šta je u drugoga i ne veži se za ono do čega ne možeš stići, jer zaista, ko je zadovoljan, on je sit, dok nezadovoljni nije sit, i uzmi svoj udio za Ahiret."7

_______________________

1. Gureru-l-hikem,777l.

2. Isto, 4244.

3. Isto, 3295.

4. El-Bihar, 78/128/11.

5. El-kafi,2/138/3.

6. El-Bihar, 78/71/33. 

7. El-Kafi, 8/243/337.