27) Žena

 

Jednakost muškarca i žene

 

443. Mekatil ibn Hajjan: "Kada se Esma bint Umejs vratila iz Etiopije sa svojim mužem, Džaferom ibn Ebi Talibom, otišla je kod Poslanikovih žena i upitala ih: Ima li šta u Kur'anu o nama?" One rekoše: "Ne. Otišla je zatim Poslaniku i rekla: 'O Božiji poslaniče, zaista su žene odbačene i oštećene!"

On upita: "Zašto?"

Ona reče: Jer se o njima ne govori po dobru kao o muškarcima. Tada je Allah objavio ajet: Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim

muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha — Allah je,zaista, svima njima oprost i veliku nagradu pripremio."1

 

444. Ed-Durru-I-mensur: Prenosi Bejheki od Esme bint Jezid El-Ensarije daje otišla kod Poslanika koji je sjedio sa ashabima i rekla: "Žrtvovala bih roditelje za tebe! Došla sam kao predstavnik žena —žrtvovala bih se za tebe! Znam da nema Žene ni na Zapadu ni na Istoku koja se ne bi složila s mojim mišljenjem kada bi čula. Bog teje uistinu poslao i muškarcima i ženama i mi vjerujemo u tebe i u Boga Koji te je poslao. Mi žene smo ograničene i zatvorene u kući. Predstavljamo stubove vaših kuća, udovoljavamo vašim

potrebama i nosimo vašu djecu. A vi, muškarci, imate prednosti nad nama džuma-namazom, džematom, obilascima bolesnika,učestvovanjem na dženazama, Hadžom nakon Hadža, i — boljim od svega iznesenog — borbom na Allahovom putu. Kad god neko od muškaraca izađe iz kuće radi obavljanja Hadža, Umre ili provođenja džihada, mi čuvamo njegov imetak, šijemo odjeću za njega, odgajamo njegovu djecu! O Poslaniče, pa da li učestvujemo i u njihovoj nagradi?" Poslanik se potpuno okrenu prema ashabima i reče: "Da li ste dosada čuli da žena ovako dobro govori kada pita u vezi sa svojom vjerom?" Oni rekoše: "O Poslaniče, nismo ni pretpostavljali da žena može stići do toga!" Zatim se potpuno okrenu prema njoj i reče: "O ženo, vrati se ženama koje su te izabrale za predstavnicu i objavi im da ukoliko je svaka od vas dobra žena svome mužu, ako se trudi da ga zadovolji i slijedi ga tako što se slaže sa njim, da je to ravno onome što muškarci čine-'Esma se vratila, izgovarajući od sreće: La ilahe illallah i Allahu ekber.2

______________________

1. Nuru-s-sekalejn, 4/277:113, El-Ahzab, 35.

2. Ed-Duru-l-Mensur,2/518

 

* * *

 

 

445. Ebu Seid El-Hudri: "Došla je neka žena kod Poslanika i rekla: "O Poslaniče, muškarci se koriste tvojim riječima, odredi dan za nas pa da i nas učiš onome čemu te naučio Allah, dž.š, On odgovori:

"Sakupite se u taj i taj dan na tom i tom mjestu." One su se okupile, otišao im je Poslanik i naučio ih onome čemu ga je naučio Allah, dž.š."2

 

Najbolje osobine žena

 

446. Imam Ali, mir s njim: "Najbolja svojstva žena su najgora svojstva 'muškaraca: uznositost, bojažljivost i tvrdičluk. Tako, ako je žena uznosita, neće dopustiti da joj se pristupi. Ako je škrta, čuvat će imovinu svoju i imovinu muža svoga. A ako je bojažljiva, plašit će se svega što je može snaći."3

 

Zabrana davanja uprave ženama

 

447. Poslanik, s.a.v.a.: "Neće uspjeti narod koji povjeri upravu u ruke žene."4

448. Poslanik, s.a.v.a.:"Ljudi koji svoje poslove prepuste ženama neće nikada uspjeti"5

449. Imam Ali, mir s njim: "Nemoj davati ženi posao koji je iznad njenih mogućnosti, jer žena je cvijet, a nije upraviteljica. I nemoj pretjerivati u naklonosti prema njoj. Ne daji joj povoda za posredovanje za druge."6

 

 

 

Pohvala ljubavi prema ženi

 

450. Poslanik s.a.v.a.:"Što god je muškarcu vjera jača, veća je i ljubav prema ženi."7

_________________

2. Et-Tergibu ve-t-terhib,3/76/6

3.  Nehdžu-l-belaga, mudrost 234.

4.  Sahiku-l-Buhari, 4163.

5.  Tuhafu-l-ukul, 385.

6. Nehdi-l-belaga, pismo 31.

7 Nevadiru-r-Ravendi, 12

 

451. Imam Sadik, mir s njim: "Etika svih poslanika, mir s njima, bila je ljubav prema vlastitim ženama."1

 

Pokuđenost ljubavi prema ženama

 

452. Poslanik, s.a.v.a.: "Iblis nema jače vojske od žena i srdžbe. "2

453. Imam Ali, mir s njim: "Tri su kušnje: ljubav prema Ženama, a to je šejtanska sablja... Čovjek koji voli tuđe žene neće imati koristi od života."3

454. Imam Ali, mir s njim: "Čuvaj se strasne zaljubljenosti u Žene i velike ljubavi prema dunjalučkim slastima. Zaista je na kušnji onaj koji je strasno zaljubljen u žene, a prezren je onaj koji voli slasti."4

_________________

1. El-Kafi,5/320/1

2. Isto,5/515/5

3. El-Hisal,113/91

4. Gureru-l-hikem,2721 

2 Isto, 58155.