98) Božija imena

 

U ime Allalia, Svemilosnog, Milostivog!

 

Od Sulejtnatta je i glasi: U imeAllaha, Svemilosnog, Milostivog!1

 

1473. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Bismilla je ključ svake knjige."2

1474. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Svaki važan posao koji se ne otpočne sa Bismillahir-rahmanir-rahim ostaje bez završetka."3

1475. Imam Sadik, mir s njim: "Ne izostavljaj izgovaranje Bismille čak i ako nakon nje govoriš stihove."4

1476. Imam Sadik, mir s njim: "Nekada neki od naših sljedbenika započnu posao bez Bismille, pa ih zbog toga Allah, dž.š., stavi na muke da bi ih time podsjetio na zahvalu Allahu."5

 

Najveće Allahovo ime

 

1477. Imam Bakir, mir s njim: "Zaista je najveće Allahovo ime od sedamdeset i tri slova. Od toga je Asif imao jedno slovo. Njega je izgovorio i propala je zemlja između njega i prijestolja Belkise. pružio je ruku i uzeo prijestolje. Potom je zemlju vratio kao što je i bila, brže od treptaja oka. Sedamdeset i dva slova najvećeg Allahova imena su kod nas, a preostalo jedno je kod Allaha. dž.š., koga je On uzeo za Sebe u skrivenom znanju."6

______________

1 En-Neml, 30.

2 Kenzu-l-'ummat, 2490

3 Isto, 2491.

4 El-Kafi, 2/672/1

5 Nurus-sekalejn, 1/7/20.

6 El-Bihar,14/113/5.